Special-Ops.pl

Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko

Rys. 2. Wydatek energetyczny dla różnego rodzaju elektrowni fotowoltaicznych, elektrowni słonecznych (CSP) i elektrowni wiatrowych w przeliczeniu na moc zainstalowaną [na podstawie 3]

Rys. 2. Wydatek energetyczny dla różnego rodzaju elektrowni fotowoltaicznych, elektrowni słonecznych (CSP) i elektrowni wiatrowych w przeliczeniu na moc zainstalowaną [na podstawie 3]

W ostatnich latach odnotowano w Polsce i na świecie duży wzrost przyłączania elektrowni fotowoltaicznych do sieci. Elektrownie słoneczne, oparte na ogniwach fotowoltaicznych, produkują energię elektryczną bez wydzielania szkodliwych substancji do środowiska i co nie mniej ważne – praktycznie bez hałasu. Jednak wytworzenie takich elektrowni, a w szczególności ogniw krzemowych, wymaga dużego nakładu energetycznego, surowców i zaawansowanej technologii, co skutkuje tym, że wytwarzanie energii elektrycznej za ich pomocą jest stosunkowo drogie. Dodatkowo ich produkcja i późniejszy ewentualny recykling nie pozostają obojętne dla środowiska. Należy dążyć do tego, aby ogniwa te pracowały jak najdłużej, ponieważ wtedy energia i surowce zużyte do ich wytworzenia w przeliczeniu na wyprodukowaną energię elektryczną będą optymalnie wykorzystane.

Zobacz także

Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych

Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych

Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia ­liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki....

Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia ­liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki. W tym kontekście rozwój inwestycji w dziedzinie technologii odnawialnych wydaje się właściwy. Aby było to możliwe, konieczne są sprzyjające rozwiązania prawne. Alternatywą dla energii produkowanej w źródłach konwencjonalnych, a w przyszłości coraz ważniejszym źródłem energii we wszystkich...

Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na sprawność ogniw fotowoltaicznych

Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na sprawność ogniw fotowoltaicznych Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na sprawność ogniw fotowoltaicznych

Sprawność ogniw fotowoltaicznych zależy przede wszystkim od natężenia promieniowania słonecznego i kąta jego padania na ogniwo. Nie są to jednak jedyne czynniki eksploatacyjne wpływające na efektywność...

Sprawność ogniw fotowoltaicznych zależy przede wszystkim od natężenia promieniowania słonecznego i kąta jego padania na ogniwo. Nie są to jednak jedyne czynniki eksploatacyjne wpływające na efektywność instalacji fotowoltaicznej. Podawane w katalogach parametry eksploatacyjne ogniw fotowoltaicznych określane są w standardowych warunkach pomiarowych (STC) zgodnie z zaleceniami norm serii PN‑EN 60904 [5, 6]. Rzeczywiste warunki eksploatacyjne różnią się od zdefiniowanych w normie, szczególny wpływ...

Fotowoltaika w układach zasilania budynków

Fotowoltaika w układach zasilania budynków Fotowoltaika w układach zasilania budynków

Artykuł zawiera analizę różnych systemów fotowoltaicznych stosowanych w układach zasilania budynków.Autor na podstawie profilu zużycia energii w różnych typach budynków dokonał oceny najczęściej stosowanych...

Artykuł zawiera analizę różnych systemów fotowoltaicznych stosowanych w układach zasilania budynków.Autor na podstawie profilu zużycia energii w różnych typach budynków dokonał oceny najczęściej stosowanych konfiguracji współpracy systemów fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczną oraz analizy różnych wariantów ochrony przeciwprzepięciowej w systemach fotowoltaicznych stanowiących alternatywne, uzupełniające źródła energii elektrycznej w budynkach.

Streszczenie

W artykule przedstawiono zapotrzebowanie na surowce, powierzchnię oraz oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznych na środowisko w porównaniu do innych rodzajów elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii i paliwa kopalne.

 

Abstract

Impact of the production and recycling of photovoltaic plants on the environment

This paper presents the demand for raw materials, area and impact on the environment of photovoltaic power plants compared to other types of power plants using renewable energy sources and fossil fuels

 

Surowce i energia

Wraz z upowszechnianiem się ogniw fotowoltaicznych jako źródeł energii elektrycznej coraz bardziej istotne staje się zagadnienie opłacalności energetycznej oraz zapotrzebowania na surowce i powierzchnię dla tego typu źródeł energii. Istotne stają się wartości skumulowane (np. emisji gazów cieplarnianych), uwzględniające fazę produkcji i ewentualnego recyklingu, a nie tylko okres eksploatacji elektrowni, czyli czas, w którym elektrownia wytwarza energię elektryczną. Taka długoterminowa analiza obejmująca cały cykl życia elektrowni pozwala na dokładniejsze określenie jej wpływu na środowisko niż uwzględnianie tylko okresu jej eksploatacji.

W tabeli 1. porównano, ile potrzeba elektrowni do wyprodukowania 7,5 TWh energii elektrycznej. Jest to w przybliżeniu energia odpowiadającą energii wyprodukowanej w elektrowni atomowej o mocy 1 GWel. Dla energii produkowanej ze źródeł odnawialnych podano wartości szacunkowe. Jak wiadomo, największą wadą tego typu elektrowni jest to, że nie można dokładnie prognozować produkowanej przez nie energii elektrycznej zarówno długoterminowo, jak i, co gorsze, w krótkiej perspektywie, można jedynie odnieść się do tego zagadnienia statystycznie. Pojawia się zatem problem magazynowania energii. Układy magazynowania energii elektrycznej są bardzo surowcochłonne. W tabeli 2. zestawiono wydatki energetyczne i amortyzację energetyczną dla wybranych rodzajów elektrowni, jak widać elektrownie fotowoltaiczne wymagają dużego wydatku energetycznego, stąd też zwrot energii potrzebnej do wybudowania takiej elektrowni jest długotrwały. Oddzielną kwestią jest sprawa opłacalności ekonomicznej i sztucznego jej podnoszenia w Europie za pomocą systemu certyfikatów i dopłat. Dane zestawione w tabeli 2. nie należą do zbyt optymistycznych, stąd też należy przyjrzeć się zagadnieniu w szerszym zakresie, taką możliwość daje zestawienie na rysunku 1., na którym przedstawiono zapotrzebowanie na wybrane surowce i oddziaływanie na środowisko dla różnych rodzajów elektrowni fotowoltaicznych w porównaniu do innych rodzajów elektrowni słonecznych, wodnych, wiatrowych, węglowych i gazowych na podstawie kilkudziesięciu pozycji literaturowych [7]. Ponieważ wyniki otrzymane dla źródeł odnawialnych są bardzo zależne od warunków klimatycznych, nie istnieje jedna odpowiedź dotycząca całego zagadnienia, poszczególne lokalizacje i technologie należy rozpatrywać indywidualnie. Można to zobaczyć na rysunku 2. na przykładzie przeliczonego na moc zainstalowaną wydatku energetycznego potrzebnego do wyprodukowania elektrowni fotowoltaicznej [3] oraz na rysunku 3., na przykładzie skumulowanej emisji gazów cieplarnianych wydzielonych w procesie produkcji, eksploatacji i recyklingu elektrowni w przeliczeniu na wyprodukowaną w całym okresie eksploatacji energię elektryczną [1, 4, 8, 9, 10, 13, 14]. Na rysunkach 2. i 3. przedstawiono zakresy wydatku energetycznego i emisji gazów cieplarnianych, z jakimi można się spotkać wraz z zaznaczeniem przedziału najczęściej spotykanych wartości. W przypadku elektrowni fotowoltaicznych uwzględniono kilkadziesiąt różnych przypadków. Oznaczenie typowego przedziału nie było możliwe dla elektrowni biomasowych.

Oddziaływanie na środowisko

Oddziaływanie na środowisko nie organicza się tylko do zapotrzebowania na surowce i emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych w procesach produkcyjnych ogniw fotowoltaicznych i innych komponentów elektrowni. Na rysunku 1. przedstawiono skumulowaną emisję pyłów, ekotoksyn oraz eutrofizację i zapotrzebowanie na powierzchnię dla różnych rodzajów elektrowni. W niektórych przypadkach elektrownie fotowoltaiczne, szczególnie zbudowane z ogniw krzemowych, wypadają porównywalnie lub gorzej od elektrowni węglowych. Stąd też potrzebne są nowe badania w celu poprawienia efektywności ogniw niezbudowanych z krzemu krystalicznego.

Na rysunku 4. przedstawiono skumulowane emisyjności dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów dla elektrowni z tabeli 2. Jak widać technologie produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych mają jeszcze duży potencjał rozwoju w celu ograniczenia ich oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie to maleje wraz ze wzrostem sprawności i bardziej efektywnym wykorzystaniem ogniw. Oddziaływanie na środowisko różnych procesów produkcji i użytkowania elektrowni fotowoltaicznej na przykładzie instalacji dachowej z ogniw krzemowych polikrystalicznych o mocy zainstalowanej 3 kW przedstawiono na rysunku 5. [5, 6, 11]. Wytworzona energia odnawialna na etapie eksploatacji elektrowni została zestawiona z oddziaływaniem na zmianę klimatu, wyjałowieniem i zakwaszeniem ekosystemu, toksycznością dla ludzi, emisją pyłów i zapotrzebowaniem na energię w podziale na różne etapy produkcji, montażu i eksploatacji. Z danych przedstawionych na rysunku 5. wynika, że najbardziej energochłonny, a co za tym idzie, w dużej mierze oddziałujący na środowisko, jest proces produkcji i obróbka krzemu.

Do i/lub przy produkcji ogniw fotowoltaicznych stosuje się wiele szkodliwych substancji, które przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi mogą powodować duże zagrożenie dla środowiska i człowieka, należą do nich przede wszystkim: GaAs, AsH3, PH3, Cd, Te, CdS, CdCl2, H2Se, HF, HNO3, NaOH, POCl3, B2H6, NH3, SiH4, Pb, SbO3 i inne. Na rysunku 6. przedstawiono ryzyko dla zdrowia w postaci utraconych lat życia w wyniku zagrożeń dla środowiska emitowanych przez różnego rodzaju elektrownie w przeliczeniu na wyprodukowaną energię elektryczną z wydzieleniem czasu eksploatacji i produkcji wraz z recyklingiem [12]. Wydłużenie czasu eksploatacji ogniw fotowoltaicznych zmniejsza oddziaływanie jednostkowe elektrowni.

Powstaje też zasadne pytanie: co zrobić za kilkanaście, kilkadziesiąt lat ze zużytymi ogniwami fotowoltaicznymi? Istnieje możliwość przeniesienia ogniw, których sprawność po latach użytkowania obniżyła się, do krajów strefy równikowej, gdzie przy większym natężeniu promieniowania słonecznego ich eksploatacja może przez pewien czas być jeszcze uzasadniona ekonomicznie, wiąże się to jednak z problemem ich późniejszej utylizacji. Niestety, kraje te nie są obecnie na tak zaawansowanym poziomie technologicznym, aby uporać się z takim problemem samodzielnie. Zjawisko repoweringu w energetyce fotowoltaicznej ma jednak obecnie znaczenie marginalne i jego skali nie można porównać do repoweringu w energetyce wiatrowej. W latach 2009 i 2010 ok. 80% wydanych w Polsce zezwoleń na przyłączenie do sieci elektrowni wiatrowych dotyczyło wyeksploatowanych i przestarzałych technologicznie turbin zdemontowanych w Niemczech, Danii i innych krajach [2]; spowodowało to, że na polskim rynku wiele elektrowni wiatrowych już w chwili ich montażu było przestarzałych technologicznie. Problem taki w odniesieniu do elektrowni fotowoltaicznych będzie ewentualnie bardziej dotyczył krajów o większym nasłonecznieniu, czyli w większości krajów afrykańskich oraz Ameryki Środkowej i Południowej niż Polski, jednak wielu problemów związanych z ekologią nie da się w dłuższej perspektywie rozwiązywać lokalnie, przesuwając ich szkodliwość w inny rejon świata.

Podsumowanie

Przedstawiona analiza pokazuje, że energia elektryczna wytwarzana za pomocą elektrowni fotowoltaicznych jest wprawdzie ekologiczna, ale po uwzględnieniu procesów produkcji i ewentualnego recyklingu trudno ją nazwać „zeroemisyjną”. Stąd też ogniwa fotowoltaiczne powinny pracować jak najdłużej i najwydajniej, aby wydatek energetyczny i zużyte surowce do ich produkcji były maksymalnie wykorzystane.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Special-Ops.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.