Special-Ops.pl

Instalacje fotowoltaiczne - dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń

Neutralizacja zagrożeń od instalacji PV w czasie pożaru

Połączenia szeregowe paneli PV wykonuje się w celu uzyskania wyższego napięcia. W połączeniu szeregowym - prąd wszystkich paneli jest jednakowy, a wypadkowe napięcie jest sumą napięć poszczególnych paneli PV.

Połączenia szeregowe paneli PV wykonuje się w celu uzyskania wyższego napięcia. W połączeniu szeregowym - prąd wszystkich paneli jest jednakowy, a wypadkowe napięcie jest sumą napięć poszczególnych paneli PV.

Przez System
Fotowoltaiczny w niniejszej publikacji należy rozumieć elektrownię
słoneczną, która z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych realizuje przemianę
energii słonecznej w energię elektryczną.

Zobacz także

Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko

Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko

W ostatnich latach odnotowano w Polsce i na świecie duży wzrost przyłączania elektrowni fotowoltaicznych do sieci. Elektrownie słoneczne, oparte na ogniwach fotowoltaicznych, produkują energię elektryczną...

W ostatnich latach odnotowano w Polsce i na świecie duży wzrost przyłączania elektrowni fotowoltaicznych do sieci. Elektrownie słoneczne, oparte na ogniwach fotowoltaicznych, produkują energię elektryczną bez wydzielania szkodliwych substancji do środowiska i co nie mniej ważne – praktycznie bez hałasu. Jednak wytworzenie takich elektrowni, a w szczególności ogniw krzemowych, wymaga dużego nakładu energetycznego, surowców i zaawansowanej technologii, co skutkuje tym, że wytwarzanie energii elektrycznej...

Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych

Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych

Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia ­liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki....

Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia ­liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki. W tym kontekście rozwój inwestycji w dziedzinie technologii odnawialnych wydaje się właściwy. Aby było to możliwe, konieczne są sprzyjające rozwiązania prawne. Alternatywą dla energii produkowanej w źródłach konwencjonalnych, a w przyszłości coraz ważniejszym źródłem energii we wszystkich...

Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na sprawność ogniw fotowoltaicznych

Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na sprawność ogniw fotowoltaicznych Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na sprawność ogniw fotowoltaicznych

Sprawność ogniw fotowoltaicznych zależy przede wszystkim od natężenia promieniowania słonecznego i kąta jego padania na ogniwo. Nie są to jednak jedyne czynniki eksploatacyjne wpływające na efektywność...

Sprawność ogniw fotowoltaicznych zależy przede wszystkim od natężenia promieniowania słonecznego i kąta jego padania na ogniwo. Nie są to jednak jedyne czynniki eksploatacyjne wpływające na efektywność instalacji fotowoltaicznej. Podawane w katalogach parametry eksploatacyjne ogniw fotowoltaicznych określane są w standardowych warunkach pomiarowych (STC) zgodnie z zaleceniami norm serii PN‑EN 60904 [5, 6]. Rzeczywiste warunki eksploatacyjne różnią się od zdefiniowanych w normie, szczególny wpływ...

Do realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego się z generatora PV (panel lub zestaw paneli fotowoltaicznych), magazynu energii wraz z regulatorem oraz falownika (przekształtnik prądu stałego w przemienny o parametrach sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek).

W praktyce, ograniczonej do budynków mieszkalnych, funkcjonują dwa systemy PV:

 • autonomiczne, niedołączone do sieci (oddalone od sieci, przeznaczone do tzw. pracy wyspowej),
 • dołączane do sieci (rozproszone lub scentralizowane).

Schematy blokowe systemu autonomicznego i dołączanego do sieci przedstawia rys. 1.rys. 2.

b instalacje fotowoltaiczne rys01

Rys. 1. Schemat blokowy autonomicznego systemu PV; rys. arch. autora

b instalacje fotowoltaiczne rys02

Rys. 2. Schemat blokowy systemu PV dołączanego do sieci; rys. arch. autora

Charakterystyka ogniwa PV

Zjawisko fotowoltaiczne polega na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną prądu stałego.

Najważniejszymi elementem systemu PV jest generator PV, zbudowany z ogniw fotowoltaicznych, których budowa przypomina budowę diody półprzewodnikowej. Pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarza on stałe napięcie elektryczne.

b instalacje fotowoltaiczne rys03

Rys. 3. Schemat budowy typowego krzemowego ogniwa PV (a) [4] oraz zasada generowania napięcia (b); rys. arch. autora

Schemat budowy typowego ogniwa PV, wykonanego z krzemu krystalicznego wraz z wyjaśnieniem zasady generowania napięcia, przedstawiono na rys. 3. Zaznaczono na nim złącze p-n, obszary bazy i emitera z domieszkowanego krzemu, elektrody oraz warstwę antyrefleksyjną (tzw. ARC).

Elektrody przednie wykonywane są najczęściej techniką sitodruku z pasty na bazie srebra, elektrody tylne z pasty z dodatkiem aluminium [1].

Pojedyncze ogniwa w celu uzyskania większych napięć łączone są w moduły, a te z kolei w panele PV, dzięki czemu uzyskuje się elementy handlowe o określonych wymiarach i mocy.

Schematycznie budowę modułu oraz panelu PV przedstawia rys. 4.

b instalacje fotowoltaiczne rys04

Rys. 4. Budowa modułu oraz panelu PV [4]; rys. arch. autora

W celu umożliwienia porównania prowadzonych prób i pomiarów paneli PV, wprowadzono tzw. warunki standardowe STC, gdzie przyjęto następujące dane:

 • temperatura pomiaru 25°C,
 • natężenie promieniowania E = 1000 W/m2,
 • optyczna masa atmosfery AM 1,5.

Na rys. 5. została przedstawiona charakterystyka I = f(U) złącza PV.

Rys. 5. (po lewej) Charakterystyka I = f(U) złącza PV, gdzie: Uoc – napięcie ogniwa otwartego, nieobciążonego, Isc – prąd zwarciowy, PMPP – moc maksymalna, IMPP – prąd przy maksymalnej mocy ogniwa, UMPP – napięcie przy mocy maksymalnej ogniwa), PF – współczynnik wypełnienia [1]; rys. arch. autora
Rys. 6. (po prawej) Wpływ natężenia promieniowania słonecznego na wartość prądu i napięcia [1]; rys. arch. autora

Parametry ogniwa fotowoltaicznego są uzależnione od natężenia oraz widma promieniowania słonecznego i temperatury.

Wpływ natężenia promieniowa słonecznego na wartość prądu i napięcia przedstawia rys. 6.

Budowa generatorów PV

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest panel PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Panele PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby, w celu dopasowania ich parametrów wyjściowych do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Połączenia szeregowe paneli PV wykonuje się w celu uzyskania wyższego napięcia. Ma ono jednak jedną zasadniczą wadę – „najsłabsze ogniwo”, które determinuje jakość całego łańcucha, przekłada się na pewność działania układu [1]. W połączeniu szeregowym – prąd wszystkich paneli jest jednakowy, a wypadkowe napięcie jest sumą napięć poszczególnych paneli PV.

Poważnym problemem pracy układu jest np. zacienienie lub zabrudzenie jednego z ogniw np. przez osiadanie kurzu. Kształtowanie charakterystyki połączenia szeregowego na przykładzie trzech ogniw PV przedstawia rys. 7.

Połączenie równoległe wykonuje się w przypadku konieczności zwiększenia wydajności prądowej. Przy takim połączeniu na wszystkich panelach PV jest takie samo napięcie, a prąd uzyskiwany na wyjściu jest sumą prądów poszczególnych paneli. W tym przypadku zacienienie pojedynczego ogniwa ma mniejszy wpływ na charakterystykę całego układu. Wpływ połączenia równoległego dla trzech paneli PV na wypadkową charakterystykę prądowo-napięciową takiego układu, przedstawiono na rys. 8.

Panele połączone w kombinacji szeregowo-równoległej mają charakterystyki, których kształt i punkty charakterystyczne zależą od liczby połączonych ze sobą paneli i sposobu ich połączenia. Kształtowanie charakterystyki wyjściowej połączenia szeregowego i równoległego paneli PV przedstawia rys. 9.

Rys. 7. (po lewej) Przykład kształtowania charakterystyki prądowo-napięciowej I = f(U) przy połączeniu szeregowym trzech modułów PV [1]; rys. arch. autora
Rys. 8. (po prawej) Wpływ połączenia równoległego dla trzech modułów PV na wypadkową charakterystykę prądowo-napięciową I = f(U) [1]; rys. arch. autora
 

Istotnym problemem przy połączeniu szeregowym modułów PV jest częściowe zacienienie, które powinno być wyeliminowane w jak najwyższym stopniu. Jeżeli choć jedno ogniwo modułu zostanie zacienione, to napięcie na tym ogniwie zmienia kierunek polaryzacji i ogniwo takie staje się dla pozostałych obciążeniem. Złącze ogniwa może ulec przebiciu już przy kilku woltach (5÷25 V).

b instalacje fotowoltaiczne rys09

Rys. 9. Charakterystyki I = f(U) modułów PV połączonych w kombinacji szeregowo-równoległej [1]; rys. arch. autora

Niekorzystny wpływ na pracę ogniw PV ma również zabrudzenie oraz osiadanie ptasich odchodów. W celu uniknięcia tych zagrożeń, ogniwa bocznikuje się przez przyłączenie równoległe diod stanowiących bypass w przypadku zaciemnienia ogniwa.

b instalacje fotowoltaiczne rys10

Rys. 10. Wpływ diod bypass na charakterystykę I = f(U) modułu PV częściowo zacienionego [1]; rys. arch. autora

Podczas normalnej pracy diody te są spolaryzowane w kierunku zaporowym i nie powodują żadnych strat mocy. Podczas zacienienia diody bypass zostają spolaryzowane w kierunku przewodzenia i prąd generowany przez pozostałą część ogniwa zaczyna przez nie płynąć "omijając" zacienione ogniwa.

Zasadę działania diody bocznikującej i jej wpływ na kształtowanie charakterystyki I = f(U) panelu PV przedstawia rys. 10.

Dobór falownika

Podstawą doboru falownika są parametry przyjętych modułów PV, z których zbudowany będzie system PV. Na podstawie karty katalogowej panelu PV należy ustalić następujące parametry:

 • moc maksymalna – PMPP [Wp],
 • tolerancja mocy – ±ΔPMPP [%],
 • napięcie obwodu otwartego – UOC [V],
 • prąd zwarcia – ISC [A],
 • napięcie przy mocy maksymalnej – UMPP [V],
 • prąd przy mocy maksymalnej – IMPP [A],
 • temperatura pracy modułu w warunkach nominalnych – NOCT [°C] (zwykle ok. 43¸48°C),
 • mniejsze wartości wskazują na wyższą jakość modułu),
 • współczynniki temperaturowe odpowiednio dla: ISC, UOC, PMPP, – αT, βT, γT [%×°K–1 lub %×°C–1].

Współczynniki temperaturowe umożliwiają obliczanie parametrów modułu PV w różnych temperaturach pracy, które w Polsce należy przyjmować w zakresie –25° C do 75°C.

Tak duża rozbieżność temperatur powoduje dużą zmienność paramentów modułu PV, które dla określonej temperatury należy wyznaczyć za pomocą następujących wzorów [1]:

gdzie:

Tr – temperatura funkcjonowania oświetlonego modułu PV, w [°C],

αT, βT, γT – współczynniki temperaturowe dla prądu – ISC, napięcia – UOC oraz mocy – PMPP [%°K–1 lub %×°C–1].

W przypadku doboru falowników (inwerterów), podstawowe parametry wejściowe (które powinny być podawane przez producentów), wykorzystywane w algorytmie doboru inwertera do generatora PV, to:

 • maksymalna moc inwertera – PMAX.INV [W],
 • maksymalne napięcie wejściowe DC – UMAX.INV [V],
 • minimalne napięcie MPPT (ang. Maximum Power Point Tracking) – UMPPT.MIN [V],
 • maksymalne napięcie MPPT – UMPPT.MAX [V],
 • nominalne napięcie pracy inwertera – UNOM [V], które powinno odpowiadać warunkom NOCT (ang. Normal Operating Cell Temperature – temperatura ogniwa w normalnych warunkach pracy) pracy modułu PV,
 • maksymalne natężenie prądu inwertera, przypadające na jedno wejście MPPT (często w inwerterach jeden MPPT ma dwa oddzielne i niezależne wejścia DC) – IMAX.INV [A].

MPP w przypadku opisu parametrów modułu PV oznacza punkt mocy maksymalnej na charakterystyce I = f(U), natomiast MPPT w opisie inwertera należy rozumieć jako wejście inwertera realizujące specjalny algorytm "śledzenia" punktu mocy maksymalnej. Inwerter będzie działał poprawnie w zakresie napięć o wartości minimalnej do maksymalnej. Parametry wyjściowe dotyczą natomiast dopasowania inwertera do współpracy z siecią elektryczną, do której zostanie on przyłączony.

Moc dobieranego falownika musi spełniać następującą zależność:

Algorytm doboru falownika:

1.  Ustalić zakres temperaturowy Tmin; Tmax.

2.  Obliczyć napięcie układu otwartego w temperaturze ujemnej.

3.  Obliczyć maksymalną liczbę modułów w stringu:

4.  Obliczyć napięcie układu otwartego w temperaturze dodatniej.

5.  Obliczyć minimalną liczbę modułów w stringu:

6.  Sprawdzić napięcie w punkcie MPP w temperaturze Tmax:

Przykład

Należy dobrać liczbę paneli PV o mocy 250 Wp do współpracy z falownikiem o mocy 4500 W, mając dane katalogowe panelu typu ND-R 250A5 oraz falownika FRONIUS SYMO 4,5-3-S.

Zakres temperatur: Tmin  –25°C; Tmax = 70°C.

Napięcie toru otwartego w temperaturze ujemnej:

Należy przyjąć nmax = 22 panele.

Napięcie toru otwartego w temperaturze dodatniej:

Należy przyjąć nmin = 7 modułów.

Sprawdzenie napięcia dla temperatury dodatniej w pkt MPP:

Zatem ostatecznie zostanie przyjętych 21 modułów PV o mocy 250 Wp:

Dobór przewodów zasilających PV i zabezpieczeń

Przewody w części DC systemu PV należy dobierać z katalogu producenta wskazane do systemów fotowoltaicznych. Zasady ich doboru dotyczą doboru przekroju na długotrwałą obciążalność prądową oraz przeciążalność i podlegają sprawdzeniu z warunku spadku napięcia zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi w praktyce projektowej. Nieco odmienny jest proces doboru zabezpieczeń. Do tego celu nadają się bezpieczniki topikowe o charakterystyce gPV.

Ponieważ w panelach PV prąd zwarciowy jest większy o (15–20)% w stosunku do prądu płynącego przy generacji największej mocy, zabezpieczenie zwarciowe lub przeciążeniowe staje się nieskuteczne.

b instalacje fotowoltaiczne rys11

Rys. 11. Zagrożenie stwarzane przez prąd wsteczny płynący do miejsca zwarcia lub zacienionego panelu; arch. autora

Sytuacja ulega radykalnej zmianie w przypadku zwarcia lub zacienienia chociaż jednego z paneli PV. Płynie wówczas prąd wsteczny przez uszkodzony lub zacieniony panel o wartości będącej sumą algebraiczną wszystkich prądów płynących w pojedynczych gałęziach połączonych równolegle. Zjawisko to ilustruje rys. 11.

W celu ochrony narażonej na przepływ dużych prądów w zacienionej lub uszkodzonej gałęzi, należy w biegunie dodatnim oraz biegunie ujemnym zainstalować bezpieczniki topikowe o parametrach zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Część 6: Wymagania dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych.

Należy stosować bezpieczniki topikowe klasy gPV o prądzie nominalnym dobranym na podstawie obliczeń.

Ponieważ zgodnie z normą PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 2: Wymagania dotyczące badań, największa wartość prądu wstecznego nie może przekraczać wartości (2–2,6)×ISC, zabezpieczenia instalowane w poszczególnych gałęziach muszą spełnić następujący warunek:

Jeżeli system PV wymaga zabezpieczenia głównego, co występuje przy dużych mocach, bezpieczniki topikowe zabezpieczenia głównego powinny spełniać następujące wymagania:

Ponadto dobierane bezpieczniki gałęziowe oraz główne muszą spełniać warunek wybiórczości, który zostanie spełniony, gdy zostanie zachowany następujący warunek:

gdzie:

ISC – prąd zwarcia panelu PV, w [A],

Ing – prąd znamionowy zabezpieczenia w gałęzi, w [A],

InG – prąd znamionowy zabezpieczenia głównego, w [A],

UOCTmin – napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy, w [V],

Un – napięcie znamionowe bezpiecznika, w [V],

I2twG – całka Joule’a bezpiecznika zabezpieczenia głównego, w [A2·s],

I2twg – całka Joule’a bezpiecznika zabezpieczenia instalowanego w pojedynczej gałęzi, w [A2·s],

n – liczba paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu, w [-],

Lg – liczba gałęzi wchodzących w skład generatora PV, w [-].

Przewody i zabezpieczenia po stronie AC należy dobierać zgodnie z powszechnie akceptowalnymi zasadami. Jako podstawę ich doboru należy przyjąć znamionowy prąd wyjściowy falownika.

Zabezpieczenia od porażeń należy realizować z wykorzystaniem wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych. Realizacja ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zabezpieczeń zwarciowych jest w tym przypadku nieskuteczna ze względu na zbyt małe wartości prądów zwarciowych. Wszystkie elementy systemu PV należy objąć połączeniami wyrównawczymi.

Ochrona przeciwpożarowa w systemach PV

System PV poprawnie zaprojektowany nie stwarza zagrożeń pożarowych. Wybuch pożaru spowodowanego przez system PV należy do rzadkości. Niemniej system ten sprawia szereg kłopotów podczas pożaru budynku ze względu na wysokie napięcie po stronie DC. Konieczne jest wtedy wyłączenie systemu paneli PV, tak by podczas akcji ratowniczo-gaśniczej zagwarantować bezpieczeństwo ratowników oraz osób ewakuowanych z płonącego budynku.

Najprostszym sposobem wyłączenia systemu paneli PV jest zwarcie bieguna dodatniego i bieguna ujemnego za pomocą zestyku zwiernego wyłącznika zainstalowanego w pobliżu paneli PV. Sterowanie wyłączeniem należy zainstalować w miejscu dogodnym do eksploatacji. Przykład takiego układu przedstawia rys. 12.

b instalacje fotowoltaiczne rys12

Rys. 12. Schemat generatora PV z wyłącznikiem pożarowym; rys. arch. autora

Zgodnie z charakterystyką I = f(U) generatora PV (rys. 8, rys. 9 i rys. 10) zwarcie biegunów wyjściowych powoduje przepływ prądu zwarciowego o wartości około 20% większej od prądu znamionowego i spadek napięcia na zaciskach falownika do wartości bliskiej zero. Prąd zwarciowy w tym przypadku, przy poprawnie dobranych zabezpieczeniach oraz przewodach, nie stwarza zagrożenia.

Zwarcie elementów PV musi nastąpić z pominięciem bezpieczników topikowych. Przy poprawnie dobranych przewodach, prąd zwarciowy nie spowoduje ich uszkodzenia, jest on większy zaledwie o (15–20)% od prądu IMPP.

Dla przykładowego generatora zbudowanego z paneli typu SV60P-250, o mocy 250 Wp, prąd ISC=8,25 A. Dlatego też „zwarciem pożarowym” należy obejmować każdą z gałęzi generatora PV osobno, jak przedstawiono na rys. 12.

Zwarcie całego generatora PV na jego wyjściu może stwarzać zagrożenia ze względu na dużą wartość prądów i nie może być stasowane. Problemem pozostaje stosunkowo wysokie napięcie generatora PV, przez co wyłącznik pożarowy systemu PV powinien spełniać następujące wymagania:

gdzie:

ISC – prąd zwarcia panelu PV, w [A],

UOCTmin – napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy, w [V],

Un – napięcie znamionowe bezpiecznika, w [V],

n – liczba paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu, w [-].

b instalacje fotowoltaiczne fot1

Fot. 1. Makieta systemu przeciwpożarowego firmy Mersen [9]; fot. arch. autora

Interesującym rozwiązaniem jest przeciwpożarowy system wyłączania instalacji PV firmy Mersen, którego makietę przedstawia fot. 1. W jego skład wchodzą dwa typy współpracujących ze sobą modułów: GreenBrain oraz GreenEye. Komunikacja pomiędzy nimi odbywa się przy wykorzystaniu technologii PLC.

Elementy GreenEye są montowane przy modułach PV i mogą wyłączać moduły PV na wypadek pożaru oraz ewentualnych prac konserwatorskich.

Układy automatyki systemu gwarantują wyłączenie po przekroczeniu temperatury 115°C. W czasie normalnej eksploatacji monitorowanie stanu instalacji jest realizowane z dyskretnością 1 minuty. Podstawowe dane techniczne modułu GreenEye to:

 • maksymalne napięcie systemu: 1000 V DC,
 • maksymalne napięcie modułu PV: 80 V DC,
 • maksymalny prąd linii: 12,5 A.
b instalacje fotowoltaiczne rys13

Rys. 13. Zasada funkcjonowania przekaźnika kontroli izolacji UKSI isoPV [1]; rys. arch. autora

System jest wyposażony w sygnalizator świetlny, który zadziała, gdy napięcie w systemie przekroczy 60 V DC. W czasie normalnej eksploatacji zagrożenie pożarowe może pojawić się wskutek prądów upływowych, których wartość powinna być monitorowana z wykorzystaniem UKSIPV. Zasadę działania UKSI isoPV przedstawia rys. 13.

Urządzenia te zapewniają system wczesnego reagowania na zagrożenia, zanim nastąpi wyłączenie awaryjne. Według norm niemieckich określa się, że w instalacjach PV minimalna wartość rezystancji izolacji nie może być mniejsza niż 1 kW/V, zanim generator PV zostanie dołączony do pracy do sieci. Osobnym problemem jest ochrona przeciwporażeniowa pominięta w niniejszym artykule, która dotyczy wyłącznie warunków normalnej eksploatacji.

Praktyczna realizacja zaprezentowanej teorii zostanie zaprezentowana w nr. 9/2016, w rubryce „e.projekt”.

Literatura

 1. M. T. Sarniak - Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych - MEDIUM 2015.
 2. Pluta Z. Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000.
 3. Szymański B. SOLARIS - blog Bogdana Szymańskiego poświęcony OZE. [Online] [Zacytowano: 07 04 2015.] http://solaris18.blogspot.com.
 4. Sarniak M. Podstawy fotowoltaiki. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
 5. VIESSMANN. Energetyka słoneczna - zeszyty fachowe. 2012.
 6. Drabczyk K. i Panek P. Silicon-based sollar cells. Characteristics and production processes. Kraków : Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, 2012.
 7. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki. [Online] [Zacytowano: 4. 04.2016] http://pv-polska.pl/publikacje/.
 8. Szymański B. Instalacje fotowoltaiczne. Wydanie III. Kraków : GEOSYSTEM, Redakcja GLOBEnergia, 2014.
 9. Strona Firmy Jean Mueller Polska. [Online] [Zacytowano: 3. 04.2016] http://www.jeanmueller.pl/.
 10. Wincencik K. DEHNcube - gotowy zestaw do ochrony systemów PV. Magazyn Fotowoltaika. 1/2015, strony 32-34.
 11. A. W. Sowa, K. Wincencik - Ochrona Odgromowa Systemów Fotowoltaicznych - MEDIUM 2014r.
 12. H. Boroń - Kompleksowa ochrona paneli fotowoltaicznych instalowanych na obiektach budowlanych INPE nr 174.
 13. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1. wymagania ogólne.
 14. PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie rysikiem.
 15. PN-EN 623056-3: 2009 Ochrona odgromowa. część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenia życia.
 16. PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 2. Wymagania dotyczące badań.
 17. PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Część 6. Wymagania dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.