Special-Ops.pl

Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych współpracujących z siecią elektroenergetyczną w układach zasilania budynków

The use of photovoltaic microinstallations, cooperating with the power grid, in building power systems

Artykuł ukazuje aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce, omawia też między innymi najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia.
Artykuł ukazuje aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce, omawia też między innymi najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia.

Niezależnie od uwarunkowań
społeczno-politycznych rozwój OZE, a w szczególności fotowoltaiki
(PV), jest faktem, który niewątpliwie nastąpi w najbliższej przyszłości.
Systemy PV mają tę przewagę nad innymi, że bezpośrednio generują najbardziej
powszechną formę energii – energię elektryczną. Większość publikacji krajowych
i światowych wskazuje na to, że jak napisał prof. Nowicki: „(…) nadchodzi
era Słońca” [1].

Zobacz także

Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko

Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko

W ostatnich latach odnotowano w Polsce i na świecie duży wzrost przyłączania elektrowni fotowoltaicznych do sieci. Elektrownie słoneczne, oparte na ogniwach fotowoltaicznych, produkują energię elektryczną...

W ostatnich latach odnotowano w Polsce i na świecie duży wzrost przyłączania elektrowni fotowoltaicznych do sieci. Elektrownie słoneczne, oparte na ogniwach fotowoltaicznych, produkują energię elektryczną bez wydzielania szkodliwych substancji do środowiska i co nie mniej ważne – praktycznie bez hałasu. Jednak wytworzenie takich elektrowni, a w szczególności ogniw krzemowych, wymaga dużego nakładu energetycznego, surowców i zaawansowanej technologii, co skutkuje tym, że wytwarzanie energii elektrycznej...

Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych

Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych

Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia ­liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki....

Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia ­liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki. W tym kontekście rozwój inwestycji w dziedzinie technologii odnawialnych wydaje się właściwy. Aby było to możliwe, konieczne są sprzyjające rozwiązania prawne. Alternatywą dla energii produkowanej w źródłach konwencjonalnych, a w przyszłości coraz ważniejszym źródłem energii we wszystkich...

Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na sprawność ogniw fotowoltaicznych

Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na sprawność ogniw fotowoltaicznych Wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych na sprawność ogniw fotowoltaicznych

Sprawność ogniw fotowoltaicznych zależy przede wszystkim od natężenia promieniowania słonecznego i kąta jego padania na ogniwo. Nie są to jednak jedyne czynniki eksploatacyjne wpływające na efektywność...

Sprawność ogniw fotowoltaicznych zależy przede wszystkim od natężenia promieniowania słonecznego i kąta jego padania na ogniwo. Nie są to jednak jedyne czynniki eksploatacyjne wpływające na efektywność instalacji fotowoltaicznej. Podawane w katalogach parametry eksploatacyjne ogniw fotowoltaicznych określane są w standardowych warunkach pomiarowych (STC) zgodnie z zaleceniami norm serii PN‑EN 60904 [5, 6]. Rzeczywiste warunki eksploatacyjne różnią się od zdefiniowanych w normie, szczególny wpływ...

W artykule:

• Najważniejsze zmiany w nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii
• Typowe konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z siecią elektroenergetyczną (EE)
• Zasilanie wydzielonych obwodów wewnętrznej instalacji budynku z systemów PV
• Mikroinstalacje PV dołączone do sieci EE z własnymi magazynami energii
• Opis przykładowej procedury zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE
• Najważniejsze zmiany w nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce. Omówiono najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia. Zaprezentowano również przykładową procedurę zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE. Oszacowano też oczekiwany czas zwrotu inwestycji dla typowej przydomowej mikroinstalacji PV.

Abstract

The paper presents the current legal status of PV microinstallations in Poland. The most important configurations of PV microinstallations cooperation with low voltage power grid are discussed. An example of a filing procedure the connection of PV microinstallations to the power grid is also presented. Time of return on investment for typical household PV installations is also estimated.

Problemem dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce jest brak zrozumienia konieczności wprowadzenia skutecznych i „rzeczywistych” mechanizmów wsparcia ekonomicznego.

Rynkowe ceny komponentów systemów PV w Europie są już bardzo zbliżone, a niestety dawka promieniowania w Polsce zdecydowanie mniejsza niż w Grecji, Hiszpanii itp.

Najważniejsze zmiany w nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Nowelizacja ustawy o OZE [2] wprowadziła nową definicję prosumenta:

Prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej”.

Definicja rozszerza grono podmiotów, które będą mogły korzystać z preferencyjnego systemu rozliczeń w postaci opustów oraz z dodatkowych preferencji administracyjnych na etapie inwestycyjnym i operacyjnym.

Aktualnie mogą korzystać z tego inne rodzaje podmiotów, tj. szkoły, kościoły czy wspólnoty mieszkaniowe, a nie jak dotychczas tylko gospodarstwa domowe.

Powstały nowe zasady w funkcjonowaniu prosumentów. Zgodnie z treścią nowelizacji działania prosumentów powinny być nakierowane głównie na zaspakajanie swoich potrzeb energetycznych.

Proponowany wcześniej system taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) dla prosumentów został zastąpiony nowym systemem wsparcia, tzw. opustami (netmeterinig), co oznacza, że prosument może rozliczyć różnicę między energią wytworzoną i pobraną.

System opustów obowiązuje dla instalacji o mocy do 40 kWp. Nadwyżka wyprodukowanej energii będzie trafiała do sieci, która będzie służyć jako tzw. „magazyn energii”.

Za każdą kilowatogodzinę wprowadzoną do sieci operatora prosument ma prawo otrzymać swoisty „rabat” na kupowaną przez niego energię w czasie zwiększonego zapotrzebowania wg algorytmu:

  • 1 : 0,8 dla instalacji PV o mocy do 10 kW,
  • 1 : 0,7 dla większych mikroinstalacji PV o mocy do 40 kWp.

Rabat ma dotyczyć opłat zmiennych na rachunku za energię, a więc ceny energii i kosztów dystrybucji, nie obejmie jednak opłat stałych (opłaty OZE czy opłaty przejściowej).

System opustów ma obowiązywać prosumenta w okresie 15 lat, a rozliczenia będą realizowane w cyklach rocznych (po roku nadwyżka energii przepada).

Nowelizacja ustawy w żadnym z punktów nie wskazuje na brak możliwości uzyskania dotacji przy pracy mikroinstalacji w systemie opustów.

Wadą systemu opustów jest brak możliwości rozliczenia nadwyżek energii między wytwórcą a sprzedawcą pozostających po zbilansowaniu rocznym.

Efekt nowelizacji Ustawy o OZE dla przykładowego 4-osobowego gospodarstwa domowego, które płaci za energię rocznie przykładowo ok. 2280 zł (roczne zużycie energii ok. 3500 kWh) i ma instalację PV o mocy 3,12 kWp (zakładana roczna produkcja 3200 kWh – optymalna w systemie opustów – netmeterinigu) jest taki, że czas zwrotu inwestycji wydłuża się z 6,5 roku do prawie 8 lat, przy założeniu nakładu inwestycyjnego na poziomie ok. 5000 zł/kWp.

Właściciele mikroinstalacji PV zostali zwolnieni z obowiązku składania kwartalnych sprawozdań z ilości wytworzonej energii, a całość rozliczeń dokonywana będzie poprzez kompensaty na fakturze za energię raz w roku.

Obowiązek rozliczenia powstaje od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i trwa przez okres kolejnych 15 lat.

W systemie opustów energia oddawana do sieci jest z niej odbierana. Dzięki temu rozwiązaniu nie występuje konieczność zapłacenia podatku VAT i dochodowego od wprowadzonej do sieci energii elektrycznej, ponieważ w ostateczności zużyjemy ją na własne potrzeby.

Nowością jest powstanie aukcyjnego systemu wsparcia OZE, który zastępuje dotychczasowe „zielone certyfikaty” i polega na tym, że rząd zamawia daną ilość energii odnawialnej, a następnie jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaproponuje najlepsze warunki.

Kolejną zmianą, jaka pojawiła się w nowelizacji, jest wprowadzenie pojęcia „klaster energii”, który zdefiniowano następująco:

„…cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł, lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii”.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym będzie współpracować klaster energii, zobowiązany jest do podpisania z koordynatorem klastra energii umowy o świadczenie usług dystrybucji. Klastry energii są pewną odmianą spółdzielni energetycznych, popularnych na Zachodzie Europy (np. w Niemczech, Danii, Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii).

Ustawa OZE (art. 4 ust. 3 ustawy o OZE) wprowadza obowiązek bilansowania międzyfazowego przy pomiarze produkcji i zużycia energii przez prosumenta w instalacjach trójfazowych. Polega to na tym, że jeżeli mamy 3-fazową instalację PV o mocy 3 kW oraz przyłączony odbiornik jednofazowy o mocy 3 kW (rys. 1.), to w takim przypadku przy braku bilansowania międzyfazowego licznik energii w ciągu godziny pokaże produkcję 2 kWh energii oraz zużycie 2 kWh energii, naturalnemu zbilansowaniu ulegnie jedynie 1 kWh. Jeżeli licznik dokonywałby bilansowania, zarówno produkcja, jak i pobór wynosiłyby 0 kWh.

b zastosowanie mikroinstalacji rys1
Rys. 1. Przykład bilansowania mocy w 3-fazowym układzie sieci EE z 3-fazowym falownikiem PV [źródło: Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].]
b zastosowanie mikroinstalacji rys2
Rys. 2. Przykład bilansowania mocy w 3-fazowym układzie sieci EE z 1-fazowym falownikiem PV [źródło: Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].]
b zastosowanie mikroinstalacji rys3
Rys. 3. Przykład bilansowania mocy w 1-fazowym układzie sieci EE z 1-fazowym falownikiem PV [źródło: Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].]

W ustawie OZE nie objęto jednak bilansowaniem międzyfazowym instalacji jednofazowych.

Jeżeli mamy 1-fazową instalację PV o mocy 3 kW oraz przyłączony odbiornik jednofazowy o mocy 3 kW, to w przypadku gdy instalacja PV będzie podłączona do innej fazy niż odbiornik energii, licznik energii pokaże w ciągu godziny pobór 3 kWh energii oraz produkcję energii 3 kWh (rys. 2.).

Zerowe zużycie energii można osiągnąć w przypadku, gdy dostarczanie mocy przez instalację PV oraz pobór mocy odbywa się w ramach jednej fazy, oraz o równej wartości (rys. 3.). W tym przypadku, jeżeli 3-fazowy licznik OSD nie bilansuje energii, 1-fazowy falownik PV dołączamy do fazy najbardziej obciążonej w instalacji.

W przypadku najmniejszych instalacji do 3 kW zasadniczo dostępne są tylko falowniki jednofazowe.

Z kolei powyżej 4,6 kW z uwagi na wymogi OSD konieczne jest stosowanie falowników trójfazowych.

Realny wybór pojawia się w przypadku instalacji PV 3–4,5 kW, które są typowe dla domków jednorodzinnych. Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie falownika 3-fazowego podnosi bieżącą konsumpcję własną, z drugiej strony małe falowniki 3-fazowe są istotnie droższe od falowników jednofazowych. Prosumenci, którzy podchodzą do inwestycji czysto ekonomicznie, powinni do 4,5 kW postawić na falowniki jednofazowe, a optymalnym rozwiązaniem byłoby posiadanie w budynku instalacji 1-fazowej, co w Polsce nie jest powszechnym rozwiązaniem.

Literatura

  1. Nowicki M.: Nadchodzi era Słońca. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 925. Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478 [dostęp: wrzesień 2017].
  3. Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].
  4. Instrukcje obsługi produktów firmy SMA dostępne na polskiej stronie producenta: http://www.sma-solar.pl [dostęp: wrzesień 2017].
  5. Instrukcja obsługi kontrolera mocy zwrotnej, dostępna na stronie dystrybutora http://www.ledats.pl [dostęp: wrzesień 2017].
  6. Opis przełącznika APZ na stronie dystrybutora https://elektrownia.mat-hurtownia.com.pl [dostęp: wrzesień 2017].
  7. Instrukcje obsługi produktów firmy FRONIUS dostępne na stronie producenta: http://www3.fronius.com [dostęp: wrzesień 2017].
  8. Strona dystrybutora OSD – ENERGA OPERATOR S.A. http://www.energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie_do_sieci/przylaczenie_wytworcy_energii/mikroinstalacja_zgloszenie.xml  [dostęp: wrzesień 2017].

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.