Special-Ops.pl

Wielopoziomowe układy energoelektroniczne dla energetyki

Wielopoziomowe układy energoelektroniczne dla energetyki

Wielopoziomowe układy energoelektroniczne dla energetyki

W artykule przedstawiono topologie układów przekształtnikowych najczęściej stosowanych w światowej elektroenergetyce. Szczególny nacisk położono na wielopoziomowe przekształtniki napięcia i przekształtniki modułowe dające możliwość generacji napięcia wyjściowego o niskiej zawartości wyższych harmonicznych przy niewielkich nakładach na budowę filtrów oraz zapewniających łatwą redundancję układu. Pokazano przykład zastosowania takich układów jako zasilania sieci elektroenergetycznej platformy wiertniczej.

Zobacz także

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem jest transformowanie napięcia średniego na niskie i rozdział energii dla potrzeb odbiorców komunalnych i przemysłowych. Stacje prefabrykowane stają się stałymi elementami krajobrazu. Możliwości, jakie stwarza ich architektura powodują, że budynek stacji może być wykonany w sposób komponujący...

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Elementy energoelektroniczne

Elementy półprzewodnikowe w układach energoelektronicznych pracują – poza specjalnymi zastosowaniami – jako łączniki. Powinny one zatem cechować sięnastępującymi właściwościami:

 • wysokim napięciem odcięcia przy niewielkim prądzie odcięcia (w stanie blokowania),
 • wysokim prądem przewodzenia przy jednoczesnym małym spadku napięcia na elemencie przewodzącym (małymi stratami wydzielającymi się na elemencie podczas przewodzenia),
 • procesem przełączania elementu powodującym małe straty przełączeniowe, pozwalającym na wysokie częstotliwości przełączania oraz wymagającym możliwie prostych układów pomocniczych,
 • możliwością łatwego równoległego łączenia elementów przy wysokim napięciu znamionowym pracy [12].

Do najczęściej stosowanych obecnie w układach energoelektronicznych elementów półprzewodnikowych należą: diody i tyrystory mocy, tyrystory GTO (Gate Turn-Off Thyristor), IGCT ( Integrated Gate-Commutated Thyristor) i tranzystory IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor).

Chociaż napięcia blokowania dla tych elementów sięgają 10 kV i mogą przez nie przepływać prądy ok. 5 kA, aby uzyskać żądany poziom napięcia pracy układu, zastosowanie pojedynczego łącznika może okazać się niewystarczające. Aby uniknąć bezpośredniego połączenia szeregowego większej liczby zaworów, które przy nawet minimalnie niejednoczesnej zmianie stanu pracy mogą powodować nadmierne obciążenia przełączających później elementów, stosuje się układy wielopoziomowe i modułowe. Dodatkowo układy wielopoziomowe pozwalają uzyskać bardziej zbliżony do sinusoidalnego kształt krzywej napięcia wyjściowego.

Dzięki postępowi w technologii wytwarzania elementów półprzewodnikowych istnieje możliwość wykonania przekształtników o mocach rzędu setek megawatów i częstotliwości taktowania ponad 1,5 kHz [16].

Zastosowanie układów energoelektronicznych w energetyce

Urządzenia energoelektroniczne dużych mocy znajdują coraz więcej zastosowań w przesyle, dystrybucji i rozdziale energii elektrycznej. Przy zasilaniu w energię elektryczną przekształtniki znajdują zastosowanie m.in. jako:

 • urządzenia zasilające sieci wydzielone prądu stałego i przemiennego, np. zasilanie energią elektryczną platform wiertniczych, statków, samolotów, itp.,
 • zasilanie sieci przemysłowych stanowiących wydzieloną część systemu,
 • układy przyłączające do systemu energetycznego źródła o zmiennych parametrach elektrycznych (np. elektrownie wiatrowe i inne źródła energii odnawialnej), 
 • sprzęgła pomiędzy sieciami (systemami elektroenergetycznymi) o różnej częstotliwości lub przesunięciu fazowym między napięciami,
 • sprzęgła pomiędzy sieciami zmiennoprądowymi a sieciami napięcia stałego, np. kablami podmorskimi,
 • zasilanie napędów elektrycznych,
 • kompensatory mocy biernej.

Przekształtniki bezpośrednie i przekształtniki prądu

Opis topologii układów przekształtnikowych, które doczekały się szerszego zastosowania, wraz z ich funkcjonalnością można znaleźć w wielu pozycjach literatury krajowej i zagranicznej, np. w [13, 14, 15, 17]. Szeroką grupę stanowią przekształtniki bezpośrednie, np. napięcia trójfazowego na napięcie trójfazowe. Typową topologię przekształtnika bezpośredniego wraz z transformatorem przedstawiono na rysunku 1. Przykładem tej grupy przekształtników może być przekształtnik macierzowy, w którym istnieje możliwość bezpośredniego połączenia (i odłączenia) w dowolnym czasie każdego z wejściowych napięć trójfazowych jako napięcia wyjściowego dowolnej fazy [1, 4].

Przekształtniki prądu jak do tej pory znalazły znikome zastosowanie przy zasilaniu silników trójfazowych, w wysokoczęstotliwościowej technice grzewczej i do kompensacji mocy biernej. Przekształtniki prądu mające prąd jako wielkość stałą obwodu pośredniczącego mogą być stosowane jako źródło zasilania dla sieci wtedy, gdy odbiornik umożliwia regulację prądu. Przykładowy układ znajdujący zastosowanie w praktyce przedstawiono na rysunku 2.

Wielopoziomowe przekształtniki napięcia

Przekształtniki napięcia służą do przetwarzania napięcia stałego na zmienne o regulowanej amplitudzie i częstotliwości. Możliwość bezpośredniej regulacji napięcia powoduje, że są najbardziej odpowiednie do zasilania sieci elektroenergetycznych. Typowy przekształtnik napięcia o dwóch poziomach napięcia fazowego przedstawiono na rysunku 3a, a przebiegi napięć wyjściowych na rysunku 3b.

Jak widać na rysunku, taka konfiguracja układu pozwala już na uzyskanie trzech poziomów napięcia, ale tylko dla napięć międzyfazowych. Chociaż układy dwupoziomowe przyjęły się jako standardowe nawet dla mocy rzędu megawatów, ich wadą w stosunku do układów wielopoziomowych i modułowych jest możliwość zastosowania tylko przełączania (taktowania) bipolarnego (przełączania pomiędzy maksymalnym i minimalnym potencjałem), co ma następujące, w wielu zastosowaniach dość istotne, wady:

 • dużą zawartość harmonicznych przy niskiej częstotliwości przełączeń,
 • dużą zmienność napięcia, pociągającą za sobą wysokie straty przełączeniowe oraz zwiększone narażenia izolacji na uszkodzenia (np. maszyn wirujących),
 • konieczność stosowania często wielkogabarytowych filtrów, jeżeli wymagane jest sinusoidalne napięcie zasilania, które jest często konieczne np. przy zasilaniu maszyny asynchronicznej napięciem o zmiennej częstotliwości.

Przy zastosowaniu przełączania unipolarnego można zmniejszyć wpływ ww. wad. Jednak, aby móc zrealizować przełączanie unipolarne, musi być dostępny oprócz maksymalnego i minimalnego potencjału napięcia również potencjał zerowy. Realizacja potencjału zerowego następujew przekształtnikach o co najmniej trzech poziomach napięć.

Najstarszy układ umożliwiający otrzymanie trzech poziomów napięć został zaproponowany przez Holtza w 1977 r. [7] (rys. 4.). Dla lepszej przejrzystości na rysunkach narysowano tylko jedną gałąź trójfazowego przekształtnika. Inne topologie trójpoziomowych układów przekształtnikowych to np. układ NPC (Neutral-Point-Clamped) autorstwa Bakera oraz Akagiego i Nabaego [11] (rys. 5.). Kolejny przykład stanowi przekształtnik IC Imbricated-Cells wywodzący się od Focha i Meynarda [10] (rys. 6.), zwany również jako układ Floating–Capacitor ze względu na umiejscowienie dodatkowego kondensatora w układzie. Rozszerzenie układów trójpoziomowych do konfiguracji pięciopoziomowych w celu uzyskania oprócz potencjału zerowego dwóch napięć dodatnich i dwóch napięć ujemnych prowadzi do coraz bardziej skomplikowanych struktur, często nierównomiernego rozkładu napięć na kondensatorach oraz konieczności stosowania trudnych w realizacji układów sterujących.

Przykłady rozszerzenia przekształtników NPC i IC do wersji pięciopoziomowej przedstawiono odpowiednio na rysunku 7. i rysunku 8. Dalsze rozszerzanie, choć możliwe, ze względu na trudność w sterowaniu i skomplikowaną budowę, nie doczekało się na razie realizacji na większą skalę. Połączeniem topologii NPC i IC jest np. układ ANPC (Active-Neutral-Point-Clamped) zaproponowany przez Barbarosę, Steimera i innych. Na rysunku 9. przedstawiono gałąź przekształtnika pięciopoziomowego typu ANPC, który łączy zalety (przy jednoczesnym pominięciu wad) układów pięciopoziomowych w topologii NPC i IC [3]. Budowa takich układów i sterowanie nimi są skomplikowane, dlatego jeśli już jakaś złożona topologia układu wielopoziomowego doczeka się realizacji, często ogranicza się ona do zastosowań jednostkowych lub ukierunkowanych na daną aplikację.

Przekształtniki modułowe

Dla większych mocy, gdzie wskazane lub wymagane jest zastosowanie większej liczby poziomów napięć, czy to ze względu na poprawę kształtu krzywej napięcia, czy też ze względów technologicznych związanych z osiągnięciem granicznych parametrów przez elementy łącznikowe, stosuje się przekształtniki modułowe. Rysunek 10. przedstawia przekształtnik pięciopoziomowy wykonany w topologii wielokrotnego mostka Multiple-H-Bridge przedstawiony przez Hammonda [6]. Jak widać z rysunku, rozszerzenie takiego układu nie stanowi komplikacji. Osobną sprawą jest optymalne sterowanie takiego przekształtnika. Dla tej samej ilości poziomów napięć wyjściowych jest ono jednak mniej skomplikowane od sterowania przedstawionych wcześniej układów.

Kolejnym układem modułowym jest zaproponowany przez Marquardta i innych przekształtnik typu M2LC Modular Multilevel Converter [8, 9]. Każda gałąź przekształtnika wykonanego w tej strukturze składa się z dowolnej liczby modułów przedstawionych na rysunku 11. Przy czym obie półgałęzie powinny mieć tyle samo podstawowych komórek. Jednofazowy schemat blokowy z rysunku 12. przedstawia gałąź przekształtnika z czterema modułami, każdemu z bloków odpowiada moduł z rysunku 11. Na rysunku 13. pokazano trójfazowy schemat blokowy przekształtnika M2LC, każdemu z bloków odpowiada dowolna (taka sama dla wszystkich bloków) liczba modułów z rysunku 11.

Sterowanie takim przekształtnikiem jest dość skomplikowane, jednak posiada on wiele zalet, m.in.:

 • łatwe zapewnienie redundancji systemu, można zaplanować większą niż minimalnie konieczna dla uzyskania napięcia wyjściowego liczbę modułów, aby w razie awarii (zwarcia) jednego z nich nie była wymagana natychmiastowa naprawa,
 • schodkowy kształt napięcia wyjściowego zależny od liczby użytych modułów (nawet kilkudziesięciu, najczęściej potęga liczby 2) i zapewniający niską zawartość wyższych harmonicznych [2].

W tabeli 1. zestawiono liczbę elementów oraz ich masę dla przykładowego ośmiomodułowego układu M2LC o mocy czynnej 4 MW i biernej 2 Mvar, w którym maksymalny dopuszczalny wzrost napięcia sieciowego nie przekracza 30%, a spadek napięcia na kondensatorachnie przekracza 20%. Układ taki może uzyskać sprawność ok. 98,9%. W tabeli 2. przedstawiono straty wydzielone w łącznikach dla napięcia na zaciskach modułu UN=1000 V i prądu pierwszej harmonicznej IN1=733 A przy zastosowaniu symetryzowanej modulacji sinusoidalnej o średniej częstotliwości przełączeń fz=300 Hz. Jak wynika z tabeli 2., najbardziej obciążony jest tranzystor T2 (rys. 11.).

Układy tego typu dopiero zaczynają zdobywać rynek, ale ich zalety, jak: równomierny rozdział napięcia na poszczególne elementy półprzewodnikowe, brak dużego centralnego kondensatora i łatwa skalowalność układu, mogą przyczynić się do ich szerszego zastosowania, szczególnie w układach wielkich mocy i do zasilania sieci wydzielonych. Na rysunku 14. przedstawiono przykładowe zastosowanie przekształtników M2LC w sieci elektroenergetycznej platformy wiertniczej.

Podsumowanie

Przekształtniki wielopoziomowe należą obecnie do najczęściej stosowanych układów energoelektronicznych dużych mocy. Ich właściwości, a szczególnie schodkowy przebieg napięcia wyjściowego, a co za tym idzie – niska zawartość wyższych harmonicznych powodują, że grupa tych układów energoelektronicznych w ostatnich latach ciągle się rozwija. Pewną odmianę przekształtników wielopoziomowych stanowią przekształtniki modułowe, które umożliwiają bardziej przejrzystą budowę układu i niejednokrotnie łatwiejsze jego sterowanie.

Literatura

 1. Alesina A., Venturini M.: Analysis of Optimum-Amplitude Nine-Switch Direct AC-AC Converters, IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 4 (1989), No. 1, pp. 101-112
 2. Bakoń T.: Einsatz von Stromrichtern in der Energieversorgung zur Netzstützung und Fehlerstromlöschung, Rozprawa doktorska, Ruhr-Universität Bochum, 2008
 3. Barbosa P., Steimer P., Steinke J., Winkelnkemper M., Celanovic N.: Active-Neutral-Point-Clamped (ANPC) Multilevel Converter Technology, 11th European Power Electronic Conference (EPE), Dresden 2005
 4. Fligl S.: Matrix Converter in Hybrid Drives, Rozprawa doktorska, Czech Technical University Prague, 2006
 5. Glinka M.: A New AC/AC Multilevel Converter Family. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 3, 2005
 6. Hammond P.: A new Approach to Enhance Power Quality for Medium Voltage AC Drives, IEEE Transaction on Industry Application, Vol. 33 (1997), No. 1, pp. 202-208
 7. Holtz J.: Selbstgeführte Wechselrichter mit treppenförmiger Ausgangsspannung für große Leistung und hohe Frequenz, Siemens Forschungs- und Entwicklungs-Berichte 6 (1977), Nr. 3, pp. 164-171
 8. Marquardt R., Lesnicar A., Hildinger J.: Modulares Stromrichterkonzept für Netzkupplungsanwendungen bei hohen Spannungen, ETG-Fachbericht 88, VDE Verlag 2002, S. 155-161
 9. Marquardt R., Lesnicar A.: New Concept for High Voltage – Modular Multilevel Converter, 35th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, Aachen 2004
 10. Meynard T., Foch H.: Multi-Level Conversion: High Voltage Choppers and Voltage Source Inverters, 27th IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC) 1992
 11. Nabae A. i in.: A New Neutral-Point-Clamped PWM Inverter. IEEE Transaction on Industry Application, Vol. IA-17 (1981), No. 5, pp. 518-530
 12. Nicolai U. i in.: Applikationshandbuch IGBT- und MOSFET-Leistungsmodule, Semikron International 1998
 13. Skudelny H.-C.: Stromrichtertechnik, Aachener Beiträge des ISEA 1997
 14. Steimel A.: Leistungselektronik, Skrypt do wykładów, Ruhr-Universität Bochum 2005
 15. Steimel A.: Leistungselektronik II, Skrypt do wykładów, Ruhr-Universität Bochum 2006
 16. Tchouangue G.: Press Pack Modules for Industrial Switching Application, Power Electronics Europe 2/2004, pp. 37-39
 17. Tunia H., Barlik R.: Teoria przekształtników. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1992

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.