Special-Ops.pl

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Schemat blokowy przykładowego rozwiązania elektrowni fotowoltaicznej

Schemat blokowy przykładowego rozwiązania elektrowni fotowoltaicznej

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwiązanie układowe stopnia mocy przekształtnika podnoszącego napięcie z baterii fotowoltaicznej. Zaprezentowano zasadę działania beztransformatorowego przekształtnika typu dc/dc podnoszącego napięcie (step-up lub boost converter), tryby pracy, relacje pomiędzy sygnałami wejściowymi i wyjściowymi. Autorzy przedstawili wady i zalety układu wielofazowego przekształtnika podnoszącego napięcie, który może być odpowiedni dla baterii PV.

Abstract

A design solution for increasing voltage produced by a PV array

This article proposes a design solution for the power stage of a boost converter increasing voltage from PV arrays. The authors explain the operating principle of transformer-less DC/DC boost converters and describe their operating modes as well as the relationship between input and output signals. The article also outlines the advantages and disadvantages of such multi-phase voltage boost converters which might be suitable for PV arrays.

Rozwiązanie układowe współczesnej elektrowni fotowoltaicznej

Współczesne rozwiązania elektrowni fotowoltaicznych to zespół łączonych, w zależności od potrzeb, ogniw fotowoltaicznych w sposób szeregowy lub szeregowo-równoległy, tak aby otrzymać wymaganą moc zainstalowaną i odpowiednie napięcie wyjściowe. Bardzo często zachodzi konieczność zamiany napięcia stałego z zespołu fotowoltaicznego na stabilne napięcie zmienne 230 V/50 Hz jednofazowe lub trójfazowe. Dzięki temu można podłączyć odbiorniki elektryczne dopasowane do typowego napięcia w sieci energetycznej lub podłączyć elektrownie fotowoltaiczną do systemu energetycznego. Aby otrzymać napięcie sinusoidalne na poziomie 230 V/50 Hz wymagane jest napięcie stałe o wartości min. 350 Vdc. Zamiana napięcia stałego na zmienne następuje w falownikowych układach mostkowych jednofazowych lub trójfazowych.

Aby otrzymać z zespołu ogniw fotowoltaicznych napięcie stałe na poziomie ok. 350 Vdc wymagany jest układ podwyższający i stabilizujący napięcie. Do tego celu można wykorzystać kilka rozwiązań układowych znanych z zasilaczy impulsowych. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie układu przekształtnika typu dc/ac/dc z transformatorem. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość kilkukrotnego podwyższenia napięcia, np. z poziomu ok. 20 Vdc na 350–400 Vdc, ale musimy zamienić napięcie stałe na zmienne o dużo wyższej częstotliwości, np. ok. 20 kHz, i zastosować transformator, a następnie to napięcie jeszcze raz wyprostować. Na poszczególnych etapach zamiany napięcia tracona jest moc na elementach półprzewodnikowych (diody i tranzystory) i na transformatorze.

W przypadku elektrowni fotowoltaicznych nie jest wymagana izolacja galwaniczna pomiędzy ogniwami a wyjściem przekształtnika. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie beztransformatorowego przekształtnika typu dc/dc podnoszącego napięcie, z ang. step-up converter lub Boost converter. Zaletą tego układu jest brak transformatora, ale wymagany jest odpowiedni element indukcyjny (dławik) i relatywnie mniejsza liczba elementów półprzewodnikowych mocy oraz napięcie stałe jest bezpośrednio podnoszone z napięcia stałego bez stopnia pośredniego. Za przekształtnikiem dc/dc dołączony jest przekształtnik dc/ac, falownik jedno- lub trójfazowy pracujący z regulacją szerokości impulsów PWM, dostarczający na wyjściu układu napięcie zmienne.

Zastosowanie przekształtnika podnoszącego napięcie stwarza możliwość uniknięcia konieczności łączenia dużej liczby ogniw fotowoltaicznych w układzie szeregowym lub szeregowo-równoległym, aby uzyskać wysokie napięcie stałe dla przekształtnika falownikowego. Małe elektrownie przydomowe, instalowane na budynkach, wytwarzają bezpośrednio niskie napięcie sieciowe jedno- lub trójfazowe 230/400 V/50 Hz, natomiast w przypadku rozbudowanych elektrowni słonecznych napięcia są podwyższane odpowiednio w celu łatwej dystrybucji do przesyłowych sieci elektroenergetycznych.

Rysunek 1. przedstawia schemat blokowy połączenia baterii PV, przekształtnika podnoszącego napięcie dc/dc i przekształtnika dc/ac.

Zasada działania układu podwyższającego napięcie

Podstawowy układ przekształtnika dc/dc podwyższającego napięcie został przedstawiony na rysunku 2. [1, 2].

Idea działania polega na przekształceniu napięcia stałego, na rysunku oznaczonego jako napięcie wejściowe Uwe, na jednokierunkowe (spolaryzowane zawsze w jednym kierunku) wyjściowe napięcie stałe Uo, o regulowanej wartości średniej, wyższe lub przynajmniej o takiej samej wartości jak napięcie wejściowe.

Istotną rolę w działaniu rozważanego przekształtnika odgrywa indukcyjność w postaci dławika L. W przypadku, gdy prąd przepływa przez dławik, akumuluje on energię (E=1/2 · L · I2), natomiast g dy przestaniemy go zasilać ze źródła zewnętrznego, zmagazynowana w nim energia jest oddawana do obwodu w postaci malejącego prądu. Dławik posiadający swoją indukcyjność pełni funkcję magazynu energii, akumulującego i oddającego ją na przemian, a cykl ładowania i rozładowania dławika realizowany jest z określoną częstotliwością. Wytworzone w ten sposób podczas rozładowania dławika napięcie (U=L · di/dt) może przyjmować wartość większą od napięcia wejściowego.

Elementem kluczującym może być dowolny tranzystor, bipolarny, MOSFET lub IGBT. Cykl pracy układu można podzielić na trzy etapy:

a) po podłączeniu napięcia wejściowego, przy rozwartym kluczu, prąd płynie w głównym obwodzie przez diodę D, następuje ładowanie kondensatora C znajdującego się na wyjściu układu do wartości napięcia zasilania Uwe,

b) następnie włączany jest klucz (rys. 3.), przez obwód zawierający klucz i indukcyjność płynie rosnący prąd, czemu towarzyszy równoległe akumulowanie energii przez dławik. W obwodzie wyjściowym pojemność C rozładowuje się przez rezystor obciążenia Ro. Dioda powoduje, że prąd może płynąć niezależnie w obwodzie dławika i obwodzie obciążenia.

c) po otwarciu klucza (rys. 4.) energia zgromadzona w dławiku oddawana jest do pojemności C i obciążenia rezystancyjnego Ro. Napięcie wyindukowane na dławiku sumuje się z napięciem zasilania Uwe. Następnie proces włączenia i wyłączenia klucza powtarza się cyklicznie.

Normalna praca elementu kluczującego (jego cykliczne, naprzemienne zamykanie i otwieranie) powoduje, że dławik na przemian akumuluje i oddaje energię do obciążenia.

Czas wzrastania wartości prądu jest proporcjonalny do wartości napięcia zasilającego układ i odwrotnie proporcjonalny do wartości indukcyjności dławika.

Regulacja wartości napięcia wyjściowego odbywa się przez zmianę współczynnika wypełnienia impulsów sterujących elementem kluczującym, czyli inaczej mówiąc, długością czasów załączenia i wyłączenia klucza w okresie trwania przebiegu sterującego kluczem. Na rysunku 5. zostały przedstawione przebiegi czasowe napięć i prądów w obwodzie przekształtnika.

Jeżeli założymy, że prąd płynący przez dławik IL nigdy nie osiąga wartości zero, jest to tzw. tryb ciągły pracy (z ang. CCM – Continuity Current Mode) (rys. 6.), to wartość napięcia wyjściowego wyrażona jest wzorem:

gdzie D jest współczynnikiem wypełnienia przebiegu sterującego pracą klucza S (wzór nie uwzględnia spadków napięć typu dc na diodzie i dławiku). Jak można zauważyć, wartość napięcia na wyjściu przy ciągłym trybie pracy nie zależy od prądu obciążenia.

Na podstawie wzoru na napięcie wyjściowe można narysować wykres przedstawiony na rysunku 7. Przy współczynniku wypełnienia mieszczącym się w przedziale do 0,5 uzyskujemy maksymalnie współczynnik zwielokrotnienia napięcia wejściowego, wynoszący 2. Zwiększając współczynnik wypełnienia zwiększamy też zwielokrotnienie napięcia wejściowego. W praktyce układy przekształtników podnoszących napięcie pracują jeszcze stabilnie przy 4–5-krotnym zwielokrotnieniu napięcia wejściowego, jednakże dużym współczynnikom wypełnienia towarzyszą duże prądy dławika, mogące powodować m.in. nasycanie jego rdzenia wykonanego z materiału ferromagnetycznego. Oczywiście współczynnik wypełnienia może zostać teoretycznie zwiększony powyżej wartości 0,8, ale idzie za tym duże ryzyko gwałtownego wzrostu napięcia na wyjściu, utraty kontroli nad precyzyjną regulacją napięcia i w konsekwencji uszkodzeń odbiornika, jak i samego przekształtnika.

Jeżeli wartości chwilowe prądu płynącego przez dławik osiągają wartość zero (rys. 6.), to wtedy układ przechodzi w tzw. tryb pracy nieciągłej (z ang. DCM – Discontinuity Current Mode) i wartość napięcia wyjściowego wyrażona jest już innym wzorem:

gdzie:

T = okres przebiegu.

W tym typie przekształtnika duże znaczenie ma układ regulacji napięcia wyjściowego, ponieważ nastawy regulatora muszą się zmieniać, kiedy prąd dławika osiąga wartość zero.

Układy wielofazowe

Najbardziej zaawansowane układy przekształtników podnoszących napięcie opierają się na rozwiązaniach wielofazowych (multifazowych) zbudowanych na podstawie co najmniej dwóch lub więcej gałęzi roboczych zrównoleglonych ze sobą (rys. 8.). Wówczas w zależności od liczby faz stosuje się odpowiednie przesunięcia fazowe impulsów sterujących kluczami w poszczególnych gałęziach. Najczęściej typowo spotykane dla potrzeb energoelektroniki to przekształtniki dwu- lub trójfazowe.

W przypadku układów trójfazowych stosuje się przesunięcie fazowe impulsów sterujących o kąt 2/3 p. Ponieważ każda z gałęzi pracuje przy takim samym napięciu, ich zrównoleglenie pozwoli zredukować wartości prądów płynących w gałęziach. Zatem stosując takie rozwiązanie, zyskuje się:

 • praktycznie symetryczne przy identycznych dławikach i zastosowanych elementach rozłożenie prądu wejściowego na dwie, trzy lub więcej gałęzi. Oznacza to, że na przykład w układzie trójfazowym w poszczególnych gałęziach maksymalne prądy dławików będą trzykrotnie mniejsze niż w układzie pojedynczym, z jedną główną gałęzią roboczą. W układzie wielofazowym wartości dławików będą mniejsze,
 • znaczącą redukcję amplitudy tętnień prądu i napięcia na odbiorniku. Poprawia to jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiornika i powoduje, że nie są konieczne duże wartości pojemności wyjściowych w układzie,
 • znaczącą redukcja amplitudy tętnień prądu z baterii PV,
 • jeżeli założy się i zaprojektuje odpowiednio przekształtnik o dużej niezawodności, mogący pracować awaryjnie na zredukowanej liczby faz, uszkodzenie jednej fazy nie spowoduje wyłączenia całego układu z działania.

Podsumowanie

Przedstawione rozwiązanie układowe przekształtnika podnoszącego napięcie zawiera opis głównego obwodu mocy. Aby taki układ działał poprawnie, musi zostać wyposażony w układy pomiarowe napięcia i prądu wejściowego, napięcia i prądu wyjściowego oraz układ pomiaru prądu dławika. Układ regulacji automatycznej oprócz stabilizacji napięcia wyjściowego powinien uwzględniać inne sygnały z przekształtnika, aby cały układ pracował stabilnie i był odporny na stany awaryjne, np. chwilowe zaniki napięcia wejściowego, stany zwarć w obwodzie wyjściowym.

Przy zastosowaniu przekształtnika dc/dc podnoszącego napięcie współpracującego z baterią fotowoltaiczną należy jeszcze uwzględnić charakterystykę prądowo-napięciową ogniwa, przy którym można uzyskać maksymalną moc z baterii w aktualnych warunkach oświetlenia promieniami słonecznym. Algorytm doboru tego punktu może też być uwzględniony w układzie regulacji przekształtnika. Konfiguracje wielofazowego przekształtnika podnoszącego napięcie są coraz częściej stosowane w układach dużych mocy, np. pojazdach trakcyjnych [8].

Literatura

 1. Ch. P. Basso, Switch-Mode Power Supplies. SPICE Simulations and Practical Designs, McGraw Hill 2008.
 2. S. Maniktala, Switching Power Supplies A to Z, Elsevier 2008.
 3. M.T. Sarniak, Podstawy fotowoltaiki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2008.
 4. E. Klugmann-Radziemska, Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC 2010.
 5. S. Smoliński, Fotowoltaiczne źródła energii i ich zastosowania, Wydawnictwo SGGW 1998.
 6. Z. Pluta, Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2008.
 7. Understanding Boost Power Stages In Switch Mode Power Supply: Application Report, materiały firmy Texas Instruments, slva061.pdf.
 8. T. Płatek, W. Mysiński, W. Zając, Przekształtnik podwyższający napięcie 600 V na 3000 V dla dwusystemowego pojazdu trakcyjnego, Konferencja SEMTRAK 2010, Zakopane.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.