Special-Ops.pl

Wpływ mikroinstalacji na parametry jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia

Impact of microgeneration on power quality in point of common coupling

arch. redakcji

arch. redakcji

Obecnie prowadzona jest szeroka dyskusja nad sprecyzowaniem przepisów regulacyjnych odnoszących się do warunków przyłączania i zasad współpracy mikrogeneratorów z elektroenergetyczną siecią rozdzielczą nn.

Zobacz także

Wykorzystanie generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej

Wykorzystanie generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej Wykorzystanie generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej

Niniejszy artykuł prezentuje możliwości wykorzystania generatorów synchronicznych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej.A ponadto przeprowadzono analizę wpływu podłączenia generatorów synchronicznych...

Niniejszy artykuł prezentuje możliwości wykorzystania generatorów synchronicznych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej.A ponadto przeprowadzono analizę wpływu podłączenia generatorów synchronicznych na opłaty za energię elektryczną oraz pokazano możliwość regulacji mocy biernej generatora. Omówiono też system nadążnej kompensacji mocy biernej ProgressCUK®.

Badania jakości energii elektrycznej - wymagania stawiane przyrządom pomiarowym

Badania jakości energii elektrycznej - wymagania stawiane przyrządom pomiarowym Badania jakości energii elektrycznej - wymagania stawiane przyrządom pomiarowym

Artykuł przedstawia obecny stań wymagań dotyczących analizatorów jakości energii elektrycznej. Autor pisze w nim o potrzebie certyfikacji przyrządów pomiarowych przez niezależne od producentów laboratoria....

Artykuł przedstawia obecny stań wymagań dotyczących analizatorów jakości energii elektrycznej. Autor pisze w nim o potrzebie certyfikacji przyrządów pomiarowych przez niezależne od producentów laboratoria. Opisuje też w tym zakresie uregulowania zawarte w aktualnych Polskich Normach, które dotyczą metodyki pomiarowej jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających.

Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne?

Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne? Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne?

Zjawiska związane z przepływami mocy biernej są charakterystyczne dla układów prądu przemiennego. Moc bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną. Ogólnie rzecz biorąc, moc bierna pojawia się, gdy prąd...

Zjawiska związane z przepływami mocy biernej są charakterystyczne dla układów prądu przemiennego. Moc bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną. Ogólnie rzecz biorąc, moc bierna pojawia się, gdy prąd lub napięcie przyjmują większe wartości, niż jest to potrzebne do przetransferowania porcji energii. Moc bierna utożsamiana jest też z oscylacjami między źródłem a odbiornikiem energii.

Przykładem w tym zakresie są intensywne prace nad wprowadzeniem norm obejmujących metodologię oceny możliwości przyłączenia źródeł rozproszonych do sieci rozdzielczych niskiego napięcia. Mowa tu choćby o projekcie normy VDE-AR-N-4105:2011-08 [24] czy propozycjach komisji IEC takich jak IEC/TR 61000-3-15 [13] lub normie PN-EN: 50438:2010 [15].

Ponadto opracowywane są przekrojowe prace porównawcze rozwiązań stosowanych w różnych krajach, w szczególności opracowanych przez CIGRE [2, 3], IEEE [9, 12] oraz innych autorów [1, 4, 5, 8].

Wpływ źródła na pracę sieci elektroenergetycznej jest wypadkową kilku elementów:

 • warunków panujących w punkcie przyłączenia, określonych przez moc zwarciową w punkcie przyłączenia SkPCC, oraz tzw. tła, czyli parametrów jakościowych pracy sieci elektroenergetycznej,
 • podstawowych parametrów i charakterystyk regulacyjnych źródła,
 • cech kompatybilnościowych urządzeń składających się na instalację przyłączeniową źródła.

Efekt przyłączenia źródła sieci o zadanej mocy zwarciowej może zostać oceniony na podstawie analizy wskaźników jakościowych oraz oceny współpracy regulacyjnej źródła z siecią elektroenergetyczną.

Do podstawowej grupy wskaźników jakościowych należą parametry jakości napięcia stosowane w klasycznej analizie jakości energii elektrycznej [6, 14, 21, 25]. Są to:

 • zmiany częstotliwości (f),
 • zmiany poziomu napięcia:
 • wolne zmiany napięcia (Dua),
 • nagłe zmiany napięcia (Dumax.),
 • wahania napięcia określone współczynnikiem, migotanie światła (Pst, Plt),
 • asymetria napięcia (ku2),
 • harmoniczne, interharmoniczne, subharmoniczne oraz składowa stała rozkładu widmowego napięcia (THDU, Un/U1, Udc),
 • zaburzenia takie jak:
  - zapady,
  - przepięcia,
  - przerwy (krótkie, długie, krytyczne),
  -składowe przejściowe,
  - zaburzenia komutacyjne,
 • zakłócenia transmisji sygnałów komunikacyjnych.

Grupę wskaźników jakościowych rozszerzają parametry jakościowe dotyczące odkształceń prądów, takie jak:

 • asymetria prądu (ki2),
 • harmoniczne, interharmoniczne, subharmoniczne oraz składowa stała rozkładu widmowego prądu (THDI, In/Ii, Idc).

Wśród dodatkowych elementów dotyczących współpracy źródła z siecią elektroenergetyczną należy również wyróżnić stosowane charakterystyki regulacyjne:

 • charakterystyki regulacyjne współczynnika mocy i wpływu na gospodarkę mocą bierną,
 • charakterystyki pracy w warunkach podnapięciowych oraz nadnapięciowych,
 • charakterystyki pracy w warunkach zmiany częstotliwości sieciowej,
 • wpływ na warunki zwarciowe.

Na obecnym etapie obowiązujących przepisów w zakresie mikroźródeł nie istnieją odrębne edycje norm poświęconych całościowo zagadnieniom dopuszczalnej emisji zaburzeń generowanych przez mikroźródła. Przyjęte stanowisko traktuje mikroźródło jako urządzenie, odbiornik.

A zatem podawane limity emisji zaburzeń dla mikroźródeł traktowane są często tożsamo z poziomami emisji odbiornika. Świadczą o tym zapisy norm wprowadzonych dla mikroźródeł, jak PN-EN:50438 [15], gdzie wyraźnie nakazuje się przyjmować poziomy emisji zaburzeń wprowadzanych przez źródła tak jak dla odbiornika.

Innym przykładem są dedykowane projekty norm VDE-AR-N-4105 [24] czy IEC/TR 61000-3-15 [13]. Przyjęte poziomy tolerancji parametrów jakościowych dla układów mikro- i małej generacji opierają się więc na limitach emisji zaburzeń dla odbiorników (część 3. norm z serii IEC 61000).

Wśród wybranych norm mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na zdefiniowanie poziomów zaburzeń jakościowych wyróżnić można normy [14÷21]. Jednocześnie w odniesieniu do zapisów norm i projektów norm przeznaczonych bezpośrednio dla układów generacji rozproszonej (PN-EN: 50438 [15], VDE-AR-4105 [24] czy IEC/TR 61000-3-15 [15]) dąży się do zdefiniowania znormalizowanych stanowisk badawczych oraz procedury testów pomiarowych, na podstawie których weryfikuje się certyfikaty zgodności dla mikroźródeł. Przykład takiego stanowiska dla badań źródeł typu fotowoltaicznego proponowany w [13] przedstawia rysunek 1.

b wplyw mikroinstalacji rys1

Rys. 1. Propozycja stanowiska do badań źródeł fotowoltaicznych wg wytycznych IEC/TR 61000-3-15 [13]; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Uzupełnieniem prac normalizacyjnych zmierzających do określenia metodyki badań emisji zaburzeń mikroźródeł jest określanie wartości dopuszczalnych parametrów jakościowych w odniesieniu do warunków mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia SkPCC.

Jako przykład może posłużyć sposób wyznaczania dopuszczalnych wartości emisji harmonicznych w prądzie w zależności od wartości SkPCC podany w projekcie VDE-AR-4105 [24].

Poza oceną współpracy źródeł z siecią elektroenergetyczną w zakresie emisyjności danych klas zaburzeń rozważa się dodatkowo ocenę współpracy źródła z siecią przy wymuszonych charakterystykach regulacyjnych.

Podstawową charakterystyką regulacyjną mikroźródeł jest charakterystyka sterowania mocą czynną w zależności od częstotliwości napięcia zasilającego P(f), przedstawiona na rysunku 2.

b wplyw mikroinstalacji rys2

Rys. 2. Standardowa charakterystyka P(f) sterowania mocą czynną źródeł w zależności od częstotliwości sieci zasilającej; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Przytoczona ilustracja charakterystyki P(f) dotyczy właściwie reakcji źródła na zmianę częstotliwości sieci i wprowadza konieczność ograniczania mocy generowanej w przypadku wzrostu częstotliwości powyżej 50,2 Hz. Zmian koordynat charakterystyki może dokonać operator systemu dystrybucyjnego.

Innym przykładem zależności regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na ocenę współpracy źródła z siecią elektroenergetyczną, jest charakterystyka kontroli współczynnika mocy cos φ = f(P) określająca zależność pomiędzy wytwarzaną mocą czynną a wielkością i charakterem mocy biernej.

Ze względu na relację pomiędzy wytwarzaną mocą czynną i wytwarzaną, bądź pobieraną, mocą bierną dopuszcza się pracę mikroźródła w dwóch trybach:

 • pracę ze stałym (zadanym) współczynnikiem mocy cos j,
 • pracę ze zmiennym współczynnikiem mocy w zależności od produkcji mocy czynnej na podstawie zadanej przez operatora charakterystyki cos φ = f(P).

W reżimie stałego współczynnika mocy określa się, iż w zależności od mocy osiągalnej SEmax współczynnik mocy nie może być mniejszy od wartości zawartej w przedziale 0,9–0,95. Jeśli mikroźródło ma techniczne możliwości regulacji mocy biernej, np. generator synchroniczny, asynchroniczny podwójnie zasilany lub źródło z przekształtnikiem, to możliwy jest udział takiego źródła w regulacji mocy biernej w sieci rozdzielczej nn.

Udział ten realizowany jest poprzez implementację charakterystyki współczynnika mocy w zależności od produkcji mocy czynnej cos φ = f(P), zwanej również charakterystyką Q(P), gdyż wyznacza rekomendowane koordynaty mocy biernej w stosunku do poziomu wytwarzanej mocy czynnej. Charakterystyki te mogą mieć kształt standardowy bądź mogą zostać zadane przez operatora systemu elektroenergetycznego.

Przykład standardowej charakterystyki cos φ = f(P) dla źródeł o mocy do 13,8 kVA przedstawia rysunek 3.

b wplyw mikroinstalacji rys3

Rys. 3. Standardowa charakterystyka cos φ(P) dla źródeł o mocach osiągalnych SEmax od 3,68 kVA do 13,8 kVA; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Do 20% generacji mocy czynnej osiągalnej dopuszczalna jest zarówno generacja, jak i pobór mocy biernej.

W zakresie od 20% do 50% mocy czynnej osiągalnej mikrogenerator pracuje jako źródło mocy czynnej, tj. przy cos φ= 1.

Pracy powyżej 50% mocy czynnej osiągalnej towarzyszy pobór mocy biernej, tzw. praca w kierunku pojemnościowego współczynnika mocy cos φpoj, co podyktowane jest koniecznością redukcji poziomu napięcia w punkcie przyłączenia wywołanej produkcją mocy czynnej.

Stopień udziału poboru mocy biernej w stosunku do generacji mocy czynnej zależy od wielkości jednostki generacji i wynosi cos jpoj = 0,95 dla jednostek o SEmax < 13,8 kVA oraz cos φpoj = 0,9 dla jednostek o SEmax > 13,8 kVA.

Ponadto źródła podlegają zasadom wyłączeń determinowanym przez kryteria zabezpieczeniowe od współpracy z siecią chroniące system generacji przed pracą w warunkach nadnapięciowych, podnapięciowych, nadczęstotliwościowych, podczęstotliwościowych.

Celem działania kryteriów zabezpieczeniowych jest między innymi utrzymanie stabilności pracy systemu, uniknięcia zmian częstotliwości sieciowej i rozsynchronizowania, a także uniknięcia ryzyka niezamierzonej pracy wyspowej. W tabeli 1. zebrano przykładowe nastawy zabezpieczeń i wymaganych czasów wyłączeń w kilku krajach Europy opracowane w [8] oraz [15].

Problematyka oceny wpływu mikroźródła na poziom całkowitych zaburzeń w sieci nn, do której źródło jest przyłączone, jest więc procesem złożonym, który powinien zawierać zarówno ocenę elementów formalnych, tj. zgodność elementów źródła z odpowiednimi normami kompatybilnościowymi i branżowymi, jak również ocenę poziomu wskaźników jakościowych występujących w sieci przy pracy źródła w danym punkcie przyłączenia. Może się bowiem okazać, że zainstalowanie w danym punkcie sieci źródła spełniającego wszystkie wymogi emisji zaburzeń może spowodować przekroczenie poziomów dopuszczalnych wybranych parametrów jakościowych w węzłach sieci, ze względu na istniejące warunki pracy sieci lub udział innych źródeł.

Przykładem może być wypadkowy efekt zmiany poziomu napięcia, czy też wypadkowy efekt udziału harmonicznych lub wypadkowy efekt migotania światła, gdzie ocena wpływu źródła odnosi się do wszystkich węzłów sieci. Celowo zatem poziomy emisji zaburzeń dla źródeł ustalane są na niższym poziomie niż poziomy dla sieci rozdzielczej.

b wplyw mikroinstalacji tab1

Tab. 1. Porównanie przykładowych nastaw zabezpieczeń mikroźródeł od współpracy z siecią [8, 15]

Porównanie dopuszczalnych wartości wskaźników jakości energii (napięć i prądów) dla mikroźródeł i sieci rozdzielczych nn przedstawiono w tabeli 2. Porównanie wykonano na podstawie przeglądu norm i przepisów [14÷23].

b wplyw mikroinstalacji tab2

Tab. 2. Porównanie przykładowych dopuszczalnych wartości wskaźników jakości energii (napięcia, prądu) dla mikroźródeł i sieci rozdzielczych nn [13÷24]

Celem pracy jest wykazanie zależności pomiędzy warunkami zwarciowymi panującymi w punkcie przyłączenia a możliwym poziomem zmian parametrów jakościowych spowodowanych przyłączeniem źródła o zadanej charakterystyce. Praca przedstawia również przykładowe wyniki obliczeń oraz rejestracji i analiz wybranych parametrów jakości energii elektrycznej, wyznaczone w punkcie przyłączenia systemu generacji fotowoltaicznej składającego się z trzech jednostek generacji wykorzystujących różne technologie paneli fotowoltaicznych oraz różne układy przekształtnikowe skojarzenia z siecią. W pracy przeprowadzono porównania oszacowań obliczeniowych i wartości pomiarowe.

Oszacowanie wpływu mikroinstalacji na parametry jakościowe w punkcie przyłączenia

Zmiana poziomu napięcia (Δua) wywołana przyłączeniem źródła o mocy SEmax w punkcie przyłączenia o mocy zwarciowej SkPCC, reprezentowanym również przez impedancję zwarcia w punkcie przyłączenia ZkPCC=RkPCC+jXkPCC, zależy od trybu pracy źródła.

Analizując charakterystykę regulacyjną cos φ(P) w przypadku pracy źródła ze współczynnikiem mocy o charakterze indukcyjnym cos φind (wytwarzanie mocy biernej indukcyjnej) obserwujemy wzrost napięcia, który można oszacować poprzez wyrażenie:

b wplyw mikroinstalacji wzor1

Wzór 1

Praca źródła ze współczynnikiem mocy o charakterze pojemnościowym cos φpoj (źródło pobiera moc bierną indukcyjną) powoduje wzrost napięcia spowodowany wytwarzaniem mocy czynnej, ale korygowany o spadek napięcia części biernej. Zmiana napięcia określona jest wtedy zależnością:

b wplyw mikroinstalacji wzor2

Wzór 2

Praca źródła w trybie wytwarzania tylko mocy czynnej, tj. ze stałym współczynnikiem mocy cos φ = 1, tj. φ = 0o, powoduje podwyższenie napięcia w obliczeniowym punkcie przyłączenia o wartość:

b wplyw mikroinstalacji wzor3

Wzór 3

Prace [3, 8, 15, 24] zawierają zapisy, iż dla normalnego układu pracy sieci zmiana poziomu napięcia spowodowana pracą wszystkich jednostek wytwórczych w sieci nn nie powinna przekroczyć w żadnym z punktów tej sieci, w tym w rozpatrywanym punkcie przyłączenia mikroźródła, 3% poziomu napięcia bez generacji.

Nagłe zmiany napięcia (Δumax) w punkcie przyłączenia jednostki generacji o zadanym charakterze rozruchu można oszacować z wykorzystaniem współczynnika rozruchu:

b wplyw mikroinstalacji wzor4

Wzór 4

gdzie:

SkPCC – moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej,

SEmax. – osiągalna moc pozorna jednostki generacji,

IaE – prąd rozruchowy jednostki generacji,

IrE – znamionowy prąd ciągły jednostki generacji,

k – współczynnik rozruchu,

Rk – współczynnik zwarciowy.

Jeśli współczynnik rozruchu k nie jest znany na podstawie dokładnych danych jednostki generacji, to można przyjąć wartości referencyjne:

 • k = 1,2 – dla jednostek generacji przyłączanych przez inwerter, jak np. układy fotowoltaiczne,
 • k = 1,2 – dla generatorów synchronicznych,
 • k = 4 – dla generatorów asynchronicznych włączanych do sieci po doprowadzeniu do 95÷105% prędkości synchronicznej,
 • k = 8 – dla generatorów asynchronicznych z rozruchem silnikowym (włączanych do sieci jako silnik).

W nawiązaniu do laboratoryjnych badań urządzeń, wykonywanych w celu stwierdzenia zgodności z normami 61000-3-3/3-11 [19, 20] dotyczącymi badań emisji nagłych zmian napięcia, można stwierdzić, że rekomendowane badania emisyjności wykonuje się przy współczynniku zwarciowym Rk nie mnieszym niż 33,3.

Jeśli dane urządzenie nie posiada certyfikatu zgodności z normami 61000-3-3/3-11, to należy wymagać od producenta określenia maksymalnej dopuszczalnej wartości impedancji zwarciowej sieci Zmax. w miejscu przyłączenia bądź poziomu współczynnika Rk, zapewniającej spełnienie kryterium szybkich zmian napięcia.

Przegląd opracowań poświęconych współpracy źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną [3, 8, 15, 24] wskazuje rekomendacje przeniesienia wytycznych dla odbiorników na układy źródeł rozproszonych.

W efekcie można znaleźć stwierdzenie, iż dla poziomu współczynnika zwarciowego Rk nie mniejszego niż 33,3 zmiany napięcia w punkcie przyłączenia systemu generacji spowodowane operacjami łączeniowymi źródła w normalnych warunkach pracy sieci nie powinny przekroczyć 3% napięcia znamionowego UN w punkcie przyłączenia, przy czym wartość ta nie może występować częściej niż raz na 10 minut.

Parametrami technicznymi służącymi ocenie wahań napięcia są współczynnik długookresowego migotania światła Plt oraz współczynnik krótkookresowego migotania światła Pst.

W przypadku wytycznych dla jednostek generacji odnajduje się nawiązanie do badań odbiorników według norm 61000-3-3/3-11 [19, 20]. Przegląd prac [3, 8, 15, 24] w nawiązaniu do [19, 20] pozwala wskazać dopuszczalną wartość wskaźnika Plt nie wyższą niż 0,65 oraz wskaźnika Pst nie większą niż 1.

W przypadku włączania do sieci źródeł jednofazowych istnieje zagrożenie powstania asymetrii napięć. Jednym ze sposobów oceny asymetrii jest wykorzystanie współczynnika asymetrii napięciowej ku2 wyrażonego jako stosunek składowej przeciwnej napięcia do składowej zgodnej. W nawiązaniu do [24] można oszacować wpływ pracy źródła jednofazowego na asymetrię napięć na podstawie:

b wplyw mikroinstalacji wzor5

Wzór 5

W pracach [3, 8, 15, 24] udział harmonicznych w prądzie źródła proponuje się oceniać na takich samych zasadach jak badania emisyjności harmonicznych w prądzie odbiorników. W zakresie dopuszczalnej emisji harmonicznych dla mikroźródeł o prądzie do 16 A znajdują zastosowanie zapisy normy PN-EN 61000-3-2 [17] z ulokowaniem układów mikrogeneracji jako urządzeń klasy „A”.

W załączniku C.3.3 normy PN-EN 50438 [15] znajduje się zapis, który wskazuje, iż „producenci powinni określić procedurę badań potwierdzających zgodność z ograniczeniami według normy PN-EN 61000-3-2 dla klasy A”.

Wprowadzona norma PN-EN 50438 dotyczy mikrogeneratorów o prądzie znamionowym do 16 A. Biorąc pod uwagę zapożyczenie elementów normy kompatybilnościowej PN-EN 61000‑3‑2 dla mikroźródeł do 16 A, w rozważaniach na temat poziomów dopuszczalnych emisji harmonicznych w prądzie mikroźródeł o prądach znamionowych od 16 A do 75 A można kierować się analogicznymi zapisami normy dla odbiorników o tym zakresie prądów, tj. PN-EN 61000-3-12 [18]. Ponadto projekt normy VDE [24] wprowadza możliwość wyznaczania wartości dopuszczalnych poszczególnych harmonicznych w prądzie w odniesieniu do mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia, podając dopuszczalny udział harmonicznej względem mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia w A/MVA.

W przypadku źródeł rozproszonych podejmuje się również wymagania dla składowej stałej prądu Idc.

Przegląd prac [2, 7, 9, 12] wskazuje, iż w większości krajów przyjmuje się, iż układy generacji bazujące na przekształtnikowym skojarzeniu z siecią elektroenergetyczną nie powinny wprowadzać składowej stałej prądu większej niż 0,5% prądu znamionowego jednostki generacji. Jednocześnie wprowadza się rozróżnienie dla układów przekształtnikowych transformatorowych i beztransformatorowych.

Ocena harmonicznych w napięciu źródła nie jest podejmowana. Założeniem jest idealny symetryczny przebieg sinusoidalny. Kontrola udziału harmonicznych w napięciu przeprowadzana jest z poziomu sieci dystrybucyjnej zgodnie z [14] oraz [15].

Załamania komutacyjne napięcia (dcom), typowe dla układów przekształtnikowych, wyraża się poprzez współczynnik reprezentujący względną głębokość szybkiego załamania fali napięcia o charakterze komutacyjnym, odniesioną do wartości nominalnej.

W normie PN-EN 50438 [15] brak jest wpisów dotyczących bezpośrednio załamań komutacyjnych. Pewnym odniesieniem mogą być dane podawane w standardzie IEEE Std 519-1992 [9]. Na podstawie rekomendacji IEEE [9] oraz VDE [24] można przyjąć, że wymaganiem dla współczynnika załamań komunikacyjnych jest poziom 5%.

Wymagania dla transmisji sygnałów sterujących omówiono między innymi w zapisach normy środowiskowej PN-EN 61000-2-2 [16].

Elementy transmisji sygnałów sterujących omówiono również w projekcie VDE-AR-N-4105 [24].

Transmisja sygnałów sterujących używana przez operatora systemu dystrybucyjnego odbywa się zazwyczaj w zakresie częstotliwości 100–1500 Hz. Zasadą ogólną jest, by podłączenie jednostek generacji do sieci elektroenergetycznej nie zakłócało transmisji tego typu sygnałów, zarówno pod względem tłumienia, jak i generacji częstotliwości interferujących z sygnałem transmisji.

Dopuszczalny poziom ogólny tłumienia sygnałów sterujących można przyjąć nie większy niż 5%. Podane relacje nie obejmują problematyki transmisji sygnałów używanych w systemach transmisji danych z liczników po sieci elektroenergetycznej w technologii PLC (ang. Power Line Communication), gdzie zakresy częstotliwości transmisji sięgają 9–148(400) kHz oraz 2–80 MHz w zależności od użytej technologii.

Analiza wpływu mikroinstalacji na parametry jakościowe w punkcie przyłączenia

b wplyw mikroinstalacji rys4

Rys. 4. Obwód zwarciowy skojarzenia z siecią badanego systemu fotowoltaicznego; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

W celu zaprezentowania oszacowania zaburzeń jakości energii występujących w punkcie przyłączenia źródeł rozproszonych dokonano analizy obliczeniowej systemu generacji fotowoltaicznej opartego na trzech jednostkach generacji wykorzystujących różne technologie paneli fotowoltaicznych. Weryfikację wykonano na podstawie pomiarów rzeczywistych. Badano system generacji o łącznej mocy SAmax. równej 15 kVA, posiadający trzy jednofazowe jednostki generacji fotowoltaicznej o mocy SEmax 5 kVA każda, zbudowane odpowiednio na modułach fotowoltaicznych trzech różnych typów, tj.: faza L1 – panele monokrystaliczne (MONO), faza L2 – panele cienkowarstwowe (CIGS), faza L3 – panele polikrystaliczne (POLI). Każdy z podsystemów fotowoltaicznych jest przyłączony do sieci nn poprzez indywidualne jednofazowe falowniki, przy czym ze względu na zastosowaną technologię cienkowarstwową systemu w fazie L2 (CIGS) zastosowano inwerter transformatorowy, natomiast w pozostałych fazach przekształtniki beztransformatorowe. Ponadto panele fotowoltaiczne faz L1 (MONO) oraz L2 (CIGS) usytuowane są w tym samym kierunku geograficznym, tj. 135º południowy wschód, natomiast panele fazy L3 (POLI) posadowione są w kierunku geograficznym 225º – południowy zachód. Kąt nachylenia wszystkich paneli wynosi 40º.

Analizę warunków zwarciowych w punkcie przyłączenia PCC (PWP) przedstawiono na rysunku 4. raz w tabeli 3. Dla badanego układu o łącznej mocy 15 kVA moc zwarciowa w punkcie przyłączenia wynosi 1,344 MVA, co daje współczynnik zwarciowy Rk na poziomie 89,7, tj. blisko 3 razy większym niż minimalny poziom współczynnika Rk wymagany w badaniach kompatybilnościowych emisyjności zmian napięcia (Rk nie mniejszy niż 33,3).

b wplyw mikroinstalacji tab3

Tab. 3. Parametry obwodu przyłączenia oraz obwodu zwarciowego badanego systemu fotowoltaicznego

Na podstawie zależności (1)÷(5) w tabeli 4. przedstawiono oszacowanie wpływu badanego systemu fotowoltaicznego na podstawie wybranych zaburzeń jakości energii elektrycznej.

Następnie w celu porównania uzyskanych oszacowań wykonano pomiary rzeczywiste z wykorzystaniem rejestratora jakości energii klasy A.

Dla przejrzystości prezentacji wyników przyjęto następującą legendę kolorów używanych do reprezentacji zmian wybranych zaburzeń jakości energii: faza L1 (MONO) – kolor pomarańczowy, faza L2 (CIGS) – kolor zielony, faza L3 (POLI) – kolor różowy. Kolory te skojarzone są z lewą osią pionową rysunków.

Zamierzeniem konstrukcji rysunków jest przedstawienie zmian dobowych mocy wytwarzanej przez poszczególne podsystemy fotowoltaiczne w charakterze tła do prezentowanych zmian analizowanych zaburzeń.

Dla przebiegów mocy przyjęto następujące oznaczenia kolorów: faza L1 (MONO) – kolor czarny, faza L2 (CIGS) – kolor brązowy, faza L3 (POLI) – kolor szary. Kolory te skojarzone są z prawą pomocniczą osią pionową rysunków.

Ponadto w odniesieniu do charakterystyki regulacyjnej cos φ(P) na rysunkach umieszczono dwie linie graniczne wskazujące na kluczowe koordynaty charakterystyki Q(P) wyznaczające odpowiednio zakresy prac: linia czerwona przerywana wskazuje poziom 20% mocy czynnej wytwarzanej poszczególnych jednostek generacji (0,2PEmax. = 1 kW), linia czerwona ciągła wskazuje poziom 50% mocy czynnej wytwarzanej (0,5PEmax = 2,5 kW). Znaczenie wskazanych wartości dla regulacji pracy źródła wskazano przy opisie rysunku 3.

Na podstawie siedmiu dni rejestracji uzyskano możliwość prezentacji faktycznych obszarów regulacji mocy biernej w stosunku do wytwarzanej mocy czynnej w odniesieniu do zakładanej standardowej charakterystyki cos j(P). Wynik przedstawia rysunek 5.

b wplyw mikroinstalacji tab4

Tab. 4. Oszacowanie wpływu badanego systemu fotowoltaicznego o mocy SAmax. = 15 kVA przyłączonego do sieci nn w punkcie przyłączenia o mocy zwarciowej SkPCC = 1,344 MVA, tj. Rk = 89,7

b wplyw mikroinstalacji rys5

Rys. 5. Relacje pomiędzy wytwarzaną mocą czynną i bierną analizowanego systemu generacji w stosunku do standardowej charakterystyki regulacyjnej cos φ(P) (Q(P)); Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Można stwierdzić, iż układy nie realizują wiernie charakterystyki standardowej kontroli współczynnika mocy. Zadanie poboru mocy biernej rozpoczyna się już przy mniejszych mocach niż standardowa koordynata 0,5PEmax. Ponadto stopień poboru mocy biernej nie sięga zakładanego poziomu –0.33 mocy czynnej, co przy nominalnym poziomie generacji 5 kW oznaczałoby 1,65 kvar poboru mocy biernej.

Mimo braku wiernego odtworzenia standardowej charakterystyki regulacji mocy biernej odnotowano pozytywny wpływ regulacji wg charakterystyki cos φ(P) na ograniczenie wzrostu poziomu napięcia wraz ze wzrostem poziomu wytwarzanej mocy.

W początkowej fazie krzywej generacji jednostki wytwarzają moc czynną i moc bierną. Temu obszarowi pracy towarzyszy wzrost poziomu napięcia. Po przekroczeniu poziomu wytwarzania mocy czynnej równego 0,2 PEmax, (około 1 kW), następuje ograniczenie wytwarzania mocy biernej i przejście w tryb poboru mocy biernej, czego efektem jest obniżenie napięcia. Omawianą analizę prezentuje rysunek 6.

b wplyw mikroinstalacji rys6

Rys. 6. Reprezentacja zmian poziomu napięcia (wolnych zmian napięcia) w punkcie przyłączenia w odniesieniu do poziomu wytwarzania mocy czynnej; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Analiza statystyczna 10-minutowych danych poziomu napięcia w punkcie przyłączenia zarejestrowanych w okresie siedmiu dni obserwacji wskazuje, że 95% danych nie przekracza poziomu 1,2% zmian napięcia, a wśród 5% pozostałych danych odnotowano maksymalne zmiany napięcia na poziomie 1,7%.

Przedstawione dane obejmują również efekt tła, czyli zmian napięcia spowodowanych zmienną pracą sieci elektroenergetycznej i jednocześnie wpływem pracy źródła. Dla porównania szacowany wpływ systemu generacji na zmianę poziomu napięcia przedstawiony w tabeli 4. wynosi maksymalnie 1,01%.

Przeprowadzono eksperyment zbadania wpływu natychmiastowego wyłączenia systemu generacji przy wysokim poziomie mocy wytwarzanej na efekt nagłej zmiany napięcia w punkcie przyłączenia. Omawianą sytuację ilustruje rysunek 7.

b wplyw mikroinstalacji rys7

Rys. 7. Wpływ wyłączenia i włączenia systemu generacji na efekt nagłej zmiany napięcia w punkcie przyłączenia; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

b wplyw mikroinstalacji rys8

Rys. 8. Wpływ nierównomiernego wytwarzania w jednofazowych jednostkach generacji na asymetrię napięcia w punkcie przyłączenia; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

b wplyw mikroinstalacji rys9

Rys. 9. Wpływ poziomu wytwarzania na poziom harmonicznych w prądach źródeł reprezentowany przez współczynnik THDI; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Szybka zmiana napięcia powstała przy wyłączeniu systemu wynosi 2,4%. Uzyskany wynik eksperymentu wskazuje na rzeczywisty większy wpływ operacji łączeniowych z udziałem systemu generacji na zmiany napięcia w punkcie przyłączenia niż poziom szacowany przedstawiony w tabeli 4. na poziomie 1,2%. Dodatkowo odnotowano łagodny tryb narostu mocy czynnej po załączeniu źródła do sieci. Moment ponownego włączenia do sieci poprzedzony jest synchronizacją z siecią.

Ciekawym elementem analizy jest wpływ odmiennego usytuowania geograficznego systemu polikrystalicznego (faza L3/POLI), w wyniku czego następuje opóźnienie w nasłonecznieniu, a w konsekwencji wzrost asymetrii napięcia w wyniku nierównomiernego wytwarzania w jednofazowych jednostkach generacji. Efekt ten zauważalny jest zwłaszcza przy wysokich poziomach nasłonecznienia. Omawianą analizę przedstawia rysunek 8.

Maksymalna odnotowana wartość współczynnika niesymetrii napięciowej wynosi 0,35. Oszacowanie niesymetrii wykonane na podstawie założenia pracy jednej jednostki generacji jest na zbliżonym poziomie 0,37%.

Zauważalny jest ścisły związek poziomu harmonicznych w prądzie z poziomem mocy wytwarzanej.

Dla niskich poziomów mocy, tj. P < 0,2PEmax, względny udział harmonicznych w prądzie jest znaczący. Wraz ze wzrostem mocy generowanej powyżej poziomu P = 0,2PEmax obserwuje się poprawę jakości generowanego przebiegu prądu. Omawiane obserwacje przedstawia rysunek 9.

Analiza udziału poszczególnych harmonicznych w prądach poszczególnych systemów fotowoltaicznych pozwala stwierdzić, iż relatywnie większym poziomem zniekształceń prądu charakteryzuje się system fotowoltaiczny oparty na technologii cienkowarstwowej skojarzonej z siecią przez inwerter transformatorowy.

Szczegółowej oceny można dokonać, definiując dopuszczalne poziomy harmonicznych w prądzie jednostki generacji. Jak wskazano na początku, w tym celu wykorzystuje się wprost limity emisji harmonicznych stosowane dla prądów fazowych odbiorników zgodnie z normami IEC 61000-3-2/12 [17, 18], dla których warunkiem badań jest zapewnienie współczynnika zwarciowego nie mniejszego niż 33,3, lub też dokonuje się wyliczenia wartości dopuszczalnych ze względu na faktyczną moc zwarciową w punkcie przyłączenia, czyli ze względu na faktyczną wartość współczynnika Rk. Takie podejście przedstawia norma VDE-AR-N 4105 [24].

Na rysunku 10. przedstawiono analizę porównawczą udziału harmonicznych w prądzie w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych wyznaczonych na podstawie VDE-AR-N 4105 po przeliczeniu względem mocy zwarciowej SkPCC = 1,344 MVA, tj. Rk = 89,7 oraz na podstawie IEC 61000-3-2/12, tj. dla Rk = 33,3.

Stosując wprost normy odbiornikowe dla wyników pomiarów w warunkach rzeczywistych, dla których brak jest skutecznej możliwości odseparowania efektu tła od indywidualnej emisji spowodowanej przez badane źródło, odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej dla 7. harmonicznej w prądzie fazowym systemu fotowoltaicznego opartego na technologii cienkowarstwowej skojarzonego z siecią przez inwerter transformatorowy.

Dla wartości dopuszczalnych przeliczonych względem warunków zwarciowych w punkcie przyłączenia nie odnotowano przekroczeń.

b wplyw mikroinstalacji rys10

Rys. 10. Analiza udziału harmonicznych w prądzie w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych wyznaczonych na podstawie VDE-AR-N 4105 po przeliczeniu względem mocy zwarciowej SkPCC = 1,344 MVA, tj. Rk = 89,7 oraz na podstawie IEC 61000-3-2/12 dla Rk = 33,3; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Podsumowanie

W pracy wskazano braki w spójnej normalizacji poświęconej wymaganiom przyłączania mikroinstalacji do sieci rozdzielczej niskiego napięcia.

Omawiane w pracy odwołania do metod badań emisji zaburzeń jakości energii stosowanych dla odbiorników są niewystarczające w przypadku układów generacji.

Nawet jeśli przyjąć założenie opracowania i przyjęcia w niedalekiej przyszłości zintegrowanych zeszytów norm dotyczących metod i procedur badań emisyjności zaburzeń elektromagnetycznych źródeł rozproszonych, o czym może świadczyć wykorzystywany w pracy projekt normy IEC/TR 61000-3-15, to istnieje obawa, czy normy te obejmą swoim zakresem charakterystyki regulacyjne źródeł, charakterystyki podtrzymania pracy sieci w warunkach podnapięciowych czy skuteczność zadziałania zabezpieczeń od współpracy z siecią.

Omówiony w pracy przykład analizy współpracy z siecią nn systemu generacji opartego na trzech systemach fotowoltaicznych różnego typu wskazuje realne zależności pomiędzy parametrami jakości energii w punkcie połączenia a poziomem generacji oraz zastosowanymi charakterystykami regulacji.

Kluczowe zależności wnosi realizacja w układach przekształtnikowych charakterystyki kontroli współczynnika mocy, a także typ stosowanych rozwiązań przekształtnikowych, determinowanych nierzadko przez technologie uzyskania energii pierwotnej, jak na przykład typ paneli fotowoltaicznych.

Praca wskazuje również na pewne możliwości oszacowania możliwego wpływu rozważanej mikroinstalacji na warunki jakościowe w punkcie przyłączenia. Jak wykazała weryfikacja uzyskana na podstawie danych rzeczywistych, stosowane oszacowania pozwalają w sposób wiarygodny ocenić możliwy wpływ rozważanej instalacji. Podstawowym założeniem jest jednak dostęp do parametrów zwarciowych w punkcie przyłączenia.

Różne warunki zwarciowe w rozważanych punktach przyłączenia mikroinstalacji otwierają szerszą dyskusję na temat określenia dopuszczalnych zmian parametrów jakościowych w zależności od warunków zwarciowych w punkcie przyłączenia. Jako przykład odniesienia wartości dopuszczalnych do warunków zwarciowych w punkcie przyłączenia w pracy przedstawiono ocenę udziału harmonicznych w prądzie.

W artykule nie poruszono ważnego zagadnienia superpozycji zaburzeń jakości energii od wielu mikroinstalacji przyłączonych do sieci rozdzielczej nn. Wymaga to wprowadzenia obliczeń węzłowych i rozważenia wzajemnego wpływu wielu mikroinstalacji na warunki jakościowe w rozważanym fragmencie sieci nn.

*  *  *

Praca sfinansowana ze środków MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, S50037

*  *  *

Artykuł wygłoszony w formie referatu podczas konfrencji JEE w Lądku Zdroju.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.