Special-Ops.pl

Budowa linii kablowych WN

Najczęściej spotykane problemy

Wciągarka kablowa
K. Berlik

Wciągarka kablowa


K. Berlik

Przyszłość budowy sieci WN w miastach należy do linii kablowych i GPZ-tów wnętrzowych. Jest to w zasadzie jedyne rozwiązanie, umożliwiające realizację tak istotnej inwestycji w obszarze zurbanizowanym. Jest ono kilkakrotnie droższe od napowietrznego, lecz pozwala na zrealizowanie inwestycji oraz jest znacznie bardziej bezpieczne w eksploatacji.

Zobacz także

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Biorąc pod uwagę z jednej strony postęp technologiczny, który wpływa na obniżenie kosztów systemów kablowych i aparatury, a z drugiej, zanotowany w ciągu ostatnich lat dynamiczny wzrost cen gruntów w miastach i związany z nim koszt ewentualnego wykupu gruntów pod linie napowietrzne i stacje, relacje kosztowe pomiędzy wariantem podziemnym i nadziemnym zaczynają być korzystniejsze dla kabli niż jeszcze kilka lat temu.

Za rozwiązaniem kablowym i GPZ-tami wnętrzowymi przemawiają inne istotne czynniki, tj. mniejsze gabaryty, mniejsza strefa oddziaływania na środowisko, większa akceptacja społeczna, wyższa niezawodność, a przede wszystkim odporność na warunki atmosferyczne. W artykule zostały przedstawione problemy realizacyjne związane z budową jednej z takich linii kablowych, wykonanej w ubiegłym roku w Poznaniu.

Realizacja linii kablowej 110 kV relacji GPZ Jeżyce – GPZ Bema obarczona była ogromnym ryzykiem z punktu widzenia technicznej możliwości wykonania projektu. Liczba potencjalnych punktów krytycznych zidentyfikowanych przed przystąpieniem do realizacji, takich jak wielootworowe przewierty sterowane pod estakadami i torami kolejowymi, budowa 15-otworowej kanalizacji kablowej, stanowiły nie lada wyzwanie. Z uwagi na konieczność połączenia linią kablową dwóch GPZ-tów leżących po obu stronach ścisłego centrum Poznania, wykonanie projektu było zadaniem bardzo karkołomnym i to zarówno pod względem technicznym, jak i koniecznych do przeprowadzenia wcześniej uzgodnień formalnoprawnych, zwłaszcza przy przejściach przez tereny kolejowe. Świadczy o tym fakt, że etap projektowania linii zakończony uzyskaniem pozwolenia na budowę trwał dwa lata.

W efekcie zrealizowany projekt obejmował budowę linii kablowej o długości 3,6 km. Linię zbudowano na bazie kabla produkcji polskiej (Tele-Fonika Kable) z żyłą roboczą miedzianą 1000 mm2. Do budowy linii zastosowano osprzęt (mufy i głowice) firmy Pfisterer. Trasa linii przebiega przez centrum miasta w sąsiedztwie terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich, dworca kolejowego Poznań Główny, dworca PKS i w ścisłej zabudowie dzielnicy Wilda. Realizowany projekt poza budową linii kablowej 110 kV obejmował również wyprowadzenie kilku linii kablowych SN z GPZ Jeżyce oraz kabla światłowodowego. Z uwagi na znaczne uzbrojenie terenu i liczbę koniecznych do zabudowania linii kablowych WN i SN na odcinku ponad 300 m w rejonie targów zaprojektowano 15-otworową kanalizację kablową. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie linie można było umieścić w przestrzeni o przekroju niespełna 1 m2 (fot. 1.). Na trasie kanalizacji zastosowano specjalnie zaprojektowane studnie kablowe o wymiarach 4×2,5×2,65 m. Należy zaznaczyć, że jedno z przęseł kanalizacji ze względu na gęstość infrastruktury umieszczonej w chodniku, przebiega pod pasem jezdni. System kanalizacji wraz ze studniami umożliwia w przypadku awarii którejkolwiek z linii SN, wymianę uszkodzonego odcinka bez konieczności wykonywania robót ziemnych, co zdecydowanie powinno skrócić czas likwidacji skutków ewentualnej awarii. Realizacja tego odcinka wymagała stałej koordynacji prac, ponieważ na żądanie MTP należało wykonać całość robót ziemnych związanych z budową kanalizacji w obrębie targów w okresie lipca i sierpnia tak, by zmieścić się pomiędzy zaplanowanymi imprezami targowymi.

Istotny element budowy stanowiły przewierty sterowane, których wykonano łącznie czternaście. Sumaryczna długość przewiertów przekroczyła 850 m, a na ich wykonanie zużyto ponad 6,5 km rur osłonowych. Pod względem technicznym największą trudność stanowiły trzy przewierty, w których poza kablami WN prowadzone były kable SN i rurociągi światłowodowe. Podstawowym problemem nie była jednak liczba koniecznych do wprowadzenia rur przepustowych – od 10 do 15, która jest problematyczna sama w sobie, lecz w jednym z przypadków konieczność wykonania przewiertu o długości około 130 m w poprzek torów kolejowych, położonych poniżej przebiegającej równolegle do nich ulicy na estakadzie (rys. 1.). W efekcie maksymalne przegłębienie przewiertu wyniosło ponad 13 m. W innym przypadku przewiert poprowadzony został pod czternastoma torami kolejowymi. W takich sytuacjach sterowanie przewiertem jest bardzo utrudnione ze względu na zakłócenia pochodzące m.in. od sieci trakcyjnej, urządzeń i innych instalacji podziemnych znajdujących się w sąsiedztwie torów.

Bezpieczne ułożenie wszelkich kabli wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu, tj. wciągarki kablowej (fot. 2.) o odpowiedniej sile uciągu (również z możliwością rejestracji siły uciągu kabla) oraz rolek kablowych. Te elementy gwarantują zaciąganie kabla z siłą nieprzekraczającą maksymalnej siły określonej przez jego producenta, jak również zapewniają, że proces układania kabla zabezpieczy w najwyższym stopniu powłokę kabla przed jakimkolwiek uszkodzeniem. Zastosowane rolki kablowe poza zmniejszeniem siły tarcia mają do wykonania jeszcze inne zadanie, a mianowicie zastosowanie rolek kątowych pozwala na takie wyprofilowanie łuków linii, aby nie przekroczyć minimalnego promienia gięcia kabla określonego przez producenta (fot. 3.).

W celu prawidłowego posadowienia kabli na trasie linii wykonano rów kablowy o głębokości min. 1,5 m i szerokości min. 0,6 m. Kable w układzie trójkątnym zostały umieszczone w otulinie betonitowej. Betonit jest mieszaniną piasku z niewielką ilością cementu. Ponieważ warunki realizacji robót określone przez Zarząd Dróg Miejskich narzucały konieczność wykonania na całej trasie pełnej wymiany gruntu, w miejsce wywiezionego gruntu rodzimego w wykonanych wykopach umieszczono 1,5 tys. m3 betonitu i 4,5 tys. m3 piasku. Na trasie należało również zabezpieczyć systemy korzeniowe drzew, w sąsiedztwie których przebiegał wykop. Na pewnych odcinkach ze względu na warunki gruntowe konieczne było szalowanie wykopów oraz stosowanie siatek ochronnych przed gruntem nasypowym (gruz i śmieci), którego luźne elementy o ostrych krawędziach stanowiły istotne zagrożenie dla powłoki kabla.

Zaprojektowana linia podzielona zastała na 8 odcinków montażowych o długościach od 160 do 750 metrów. Oczywiście wiązało się to z wyzwaniami logistycznymi, ponieważ zabudowany kabel ma średnicę ponad 9 cm, a jego waga wynosi ok. 15 kg/m (fot. 4.). Kabel został fabrycznie nawinięty na bębny o średnicy 3,2 m (fot. 5.), których waga łącznie z kablem dochodziła do 13 ton. Dlatego kabel na budowę dostarczany był TIR-ami, a do rozładunku musiały być zaangażowane 40 - 60-tonowe dźwigi. Z oczywistych względów należało w miarę możliwości unikać stanowisk dla bębnów w okolicy tramwajowych sieci trakcyjnych, ruchliwych skrzyżowań czy miejsc o ograniczonym dostępie.

Na trasie wykonano pięć kompletów muf przelotowych oraz dwa kompletymuf crossbondingowych, tzn. z przepleceniem żył powrotnych. W GPZ Jeżyce (wewnątrzbudynkowym) zastosowano głowice wtykowe, natomiast w GPZ Bema zainstalowano głowice napowietrzne. Producentem zamontowanego osprzętu jest firma Pfisterer.

Zaprojektowany i wykonany odcinek linii kablowej ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa zasilania miasta Poznania, ponieważ stanowi dopełnienie połączenia średnicowego ringu wokół aglomeracji poznańskiej, tworząc obecnie podział sieci na dwa pierścienie. Ponadto nowa linia umożliwia bezpieczną pracę GPZ Jeżyce, który obecnie zasilany jest dwustronnie. Rola GPZ Jeżyce jest nie do przecenienia, gdyż zasila w energię ścisłe centrum Poznania, z wieloma obiektami użyteczności publicznej, terenami targowymi, centrami handlowymi, hotelami, biurowcami itp.

Inwestorzy przykładają wielkie znaczenie do spełnienia wszelkich wymogów i parametrów technologicznych podczas układania kabli. Można to zapewnić jedynie przy użyciu odpowiedniego sprzętu, m.in. wciągarek kablowych z możliwością rejestracji siły uciągu kabla, rolek kablowych oraz innych elementów zabezpieczających układany kabel przed uszkodzeniem w procesie budowy. Tylko zastosowanie wszystkich tych elementów oraz kompetencja i profesjonalizm wykonawcy gwarantują, że inwestycja zrealizowana zostanie na najwyższym poziomie, ku zadowoleniu inwestora.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.