Special-Ops.pl

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

Interpretacja graficzna wyników wzorcowania oraz sprawdzania zgodności ze specyfikacją (oznaczenia na rysunku są identyczne z użytymi w tabeli 1.); punkty pomiarowe spełniające wymaganie zgodności oznaczono kolorem zielonym, niespełniające – kolorem czerw

Interpretacja graficzna wyników wzorcowania oraz sprawdzania zgodności ze specyfikacją (oznaczenia na rysunku są identyczne z użytymi w tabeli 1.); punkty pomiarowe spełniające wymaganie zgodności oznaczono kolorem zielonym, niespełniające – kolorem czerw

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają z zadowalającą użytkownika niepewnością wartości rzeczywistej (na świadectwach można też znaleźć określenie: wartość poprawna).

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Jeżeli nie jest wymagana najwyższa dokładność pomiarów, wygodniej jest zamiast posługiwać się błędami wskazań przyrządów wyznaczonymi bezpośrednio na podstawie otrzymanego świadectwa wzorcowania, dokonać sprawdzenia, czy wskazania danego przyrządu nie przekraczają wartości określonej w jego specyfikacji, którą jest najczęściej błąd graniczny dopuszczalny podany przez producenta miernika, klasa miernika lub własne wymagania użytkownika zapisane np. w procedurze procesowej lub instrukcji pomiarowej.

Wzorcowanie

Aby sprawdzić poprawność wskazań przyrządu pomiarowego, należy poddać go procesowi wzorcowania. Ustawa Prawo o miarach [5] określa terminem „wzorcowanie” czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary. Wartości wzorców odniesienia znajdujące się w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), w tym w Okręgowych Urzędach Miar, odnoszone są na ogół do polskich wzorców państwowych, które w przypadku wielkości elektrycznych znajdują się w Głównym Urzędzie Miar (GUM) w Warszawie, lub do odpowiednich wzorców znajdujących się za granicą. Uczestnictwo w porównaniach międzynarodowych zapewnia porównanie polskich wzorców państwowych z wzorcami międzynarodowymi.

Dzięki tak prowadzonej kontroli i polityce jakości zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17025 [4] użytkownik oddający swój przyrząd do dowolnego laboratorium posiadającego akredytację jednego z sygnatariuszy European co-operation for Accreditation (EA) – w Polsce jest to PCA – ma pewność, że oddany przez niego do wzorcowania przyrząd posiada właściwości metrologiczne przedstawione w świadectwie wzorcowania i że powinny one być tak samo zidentyfikowane niezależnie od laboratorium wzorcującego [1, 2]. W styczniu 2012 r. 101 laboratoriów wzorcujących posiadało akredytację PCA, w tym 36 w dziedzinie wielkości elektrycznych małej częstotliwości i napięcia stałego, 4 w dziedzinie wielkości elektrycznych wysokiej częstotliwości oraz 3 w dziedzinie wielkości magnetycznych i elektromagnetycznych [8].

W celu ujednolicenia procedur pomiarowych stosowanych w laboratoriach akredytowanych organizacja European Association of National Metrology Institutes (EURAMET) [7], skupiająca europejskie służby metrologiczne, wydała instrukcje na temat wzorcowania określonych typów przyrządów pomiarowych. Instrukcje EURAMET-u nie zostały jeszcze oficjalnie przetłumaczone na język polski, znajdują jednak coraz szersze zastosowanie, a baza instrukcji wzorcowania jest ciągle rozszerzana.

Potwierdzenie właściwości metrologicznych

System zarządzania jakością narzuca, aby wskazania sprzętu pomiarowego były okresowo kontrolowane, przy czym pozostawia użytkownikowi dobór okresów między poszczególnymi wzorcowaniami oraz sprawdzeniami sprzętu. Personel odpowiedzialny w danej instytucji za prawidłową pracę przyrządów pomiarowych, szczególnie w dobie ciągłego poszukiwania w firmie źródła oszczędności, powinien dokonać analizy okresów między kolejnymi wzorcowaniami posiadanych przyrządów pomiarowych. Z jednej strony kontrola powinna odbywać się względnie często, aby mieć możliwie dużą pewność, że wskazania przyrządów są poprawne, z drugiej zaś strony, należy brać pod uwagę koszty wzorcowań, które w akredytowanych laboratoriach mogą przy jednorazowym sprawdzeniu większej liczby przyrządów wynosić nawet dziesiątki tysięcy złotych, co nie jest kwotą małą, zwłaszcza dla niewielkich firm.

Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że dla niektórych rodzajów przyrządów pomiarowych lub ich specyficznych zastosowań istnieje określony prawem czas ponownego wzorcowania lub obowiązek legalizacji [6], może on też być zawarty w szczegółowych rozporządzeniach branżowych. W takich przypadkach należy go bezwzględnie przestrzegać.

Wzorcowanie powinno zostać dokonane przez laboratorium posiadające potwierdzone kompetencje metrologiczne, co nie oznacza automatycznie, że wzorcowanie każdego przyrządu musi się odbywać w GUM lub w akredytowanym laboratorium. Użytkownik może przekazać do wzorcowania jeden dokładniejszy przyrząd (swój wzorzec odniesienia), a kolejne przyrządy wzorcować we własnym zakresie, odnosząc wskazania do własnego wzorca odniesienia. Personel wykonujący wzorcowanie powinien posiadać kompetencje do jego przeprowadzenia, powinna również istnieć procedura wzorcowania.

Wskazane jest także, aby pomiędzy poszczególnymi wzorcowaniami dokonywać sprawdzeń okresowych. Stanowią one obok wzorcowań dodatkową kontrolę przyrządów, które podlegają kontroli parametrów metrologicznych. Jeżeli przy wzorcowaniu przyrządu zaleca się, aby był sprawdzony w miarę możliwości w całym wykorzystywanym przez użytkownika zakresie, to przy sprawdzeniach okresowych, które wykonuje się pomiędzy wzorcowaniami, można ograniczyć się nawet do jednego punktu pomiarowego, który w sposób uproszczony szybko zweryfikuje poprawność wskazań przyrządu.

Jeżeli użytkownik nie posiada własnego wzorca odniesienia, może dokonać sprawdzenia okresowego pomiędzy wzorcowaniami poprzez porównanie wskazań co najmniej dwóch przyrządów w tym samym punkcie. Jeżeli są to takie same modele przyrządów, to w ten sposób raczej trudno będzie zauważyć ich dryft, gdyż może on być identyczny, ale błąd gruby, spowodowany np. uszkodzeniem jednego z nich, da się zaobserwować jako zmiana różnicy wskazań pomiędzy nimi.

Sprawdzenie zgodności ze specyfikacją

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania wraz z określającą je niepewnością pomiaru są najczęściej przedstawiane w postaci świadectwa wzorcowania. Jeżeli nie chcemy korzystać bezpośrednio z błędów wskazań przyrządu pomiarowego wyznaczonych podczas wzorcowania, ostatnim etapem jest sprawdzenie na podstawie wyników wzorcowania zgodności ze specyfikacją danego multimetru lub miernika. Sprawdzenie takie, jeżeli ma być przeprowadzone zgodnie z dobrą praktyką metrologiczną, musi uwzględniać niepewność pomiaru. Na świadectwach wzorcowania niepewność rozszerzona jest podawana w przeważającej większości przypadków przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Aby analiza taka mogła zostać dokonana, niepewność wzorcowania (a nie tylko dopuszczalny błąd graniczny miernika wzorcowego) musi być mniejsza od dopuszczalnego błędu granicznego wzorcowanego przyrządu. Zalecany przez międzynarodowe organizacje metrologiczne i stosowany przez laboratoria akredytowane przy wyznaczaniu zgodności ze specyfikacją dokument ILAC-G8 [3] definiuje trzy możliwe sytuacje:

 • zgodność – jeżeli wynik pomiaru zwiększony o niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% nie przekracza granicy podanej w specyfikacji,
 • niezgodność – jeżeli wynik pomiaru zmniejszony o rozszerzoną niepewność przy poziomie ufności 95% przekracza granicę podaną w specyfikacji,
 • niemożliwość stwierdzenia zgodności – jeżeli wynik pomiaru odpowiednio zwiększony lub zmniejszony o niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% zachodzi na granicę specyfikacji.

W tabeli 1. przedstawiono przykładowe wyniki wzorcowania dla woltomierza cyfrowego wraz z określeniem spełnienia wymagania zgodności ze specyfikacją, określonego tutaj poprzez wartość dopuszczalnego błędu granicznego. Rysunek 1. przedstawia graficzną interpretację wyników takiego wzorcowania oraz sprawdzania zgodności ze specyfikacją, oznaczenia na rysunku są identyczne z użytymi w tabeli 1.

Uznanie całego zakresu jako zgodnego z wymaganiami specyfikacji jest możliwe tylko wtedy, jeżeli zgodność ze specyfikacją zachodzi dla wszystkich punktów pomiarowych, a całego przyrządu – jeżeli zgodność zachodzi dla wszystkich punktów na wszystkich zakresach. Analogicznie stwierdza się niezgodność ze specyfikacją. W pozostałych przypadkach nie można określić jednoznacznie zgodności lub niezgodności ze specyfikacją.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych rozważań, niepewność wzorcowania ma zasadniczy wpływ na określenie spełnienia przez multimetr lub miernik określonych w specyfikacji wymagań. Wpływ ten rośnie na ogół wraz z dokładnością wzorcowanego przyrządu, gdy różnica pomiędzy dopuszczalnym błędem granicznym określonym w specyfikacji a niepewnością wzorcowania zmniejsza się.

W przypadku niemożliwości potwierdzenia spełnienia wymagań zgodności ze specyfikacją można – w zależności od potrzeb i przeznaczenia miernika – albo określać błąd miernika na podstawie świadectwa wzorcowania, albo złagodzić wymagania stawiane w specyfikacji, np. używając miernika klasy 0,5 jako miernika klasy 1.

Stosowanie poprawek wskazań na podstawie wyników wzorcowania stosuje się na ogół w przypadku mierników dokładniejszych, aby po korekcie wskazań móc zamiast błędu przyrządu określonego w instrukcji obsługi stosować niepewność podaną na świadectwie wzorcowania, która powinna być zgodnie z dobrą praktyką metrologiczną mniejsza od wartości granicznego błędu dopuszczalnego podanego przez producenta. W takim przypadku należy oczywiście oprócz niepewności wzorcowania podanej w świadectwie wzorcowania uwzględnić również inne składowe niepewności, np. spowodowane dryftem miernika, wpływem temperatury zewnętrznej itp. Dla przyrządów mniej dokładnych jest to metoda utrudniająca bezpośrednie korzystanie z miernika, dlatego wygodniejsze jest wyznaczenie, czy miernik spełnia wymagania zgodności ze specyfikacją, czyli określenie, czy jest wystarczająco dobry do danego zastosowania.

Literatura

 1. DA-06 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej, PCA 2007.
 2. EA-1/06 Wielostronne porozumienie EA (Multilateral Agreement rev. 06) 2009, tłumaczenie PCA 2009.
 3. International Laboratory Accreditacion Cooperation: ILACG8: 03/2009 Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją, tłumaczenie PCA, 07/2009, www.pca.gov.pl.
 4. PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (DzU z 2004 r. nr 243, poz. 2441 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 7 stycznia 2008 r. (DzU nr 5, poz. 29).
 7. www.euramet.org
 8. www.pca.gov.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.