Special-Ops.pl

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Electrical devices and installations vs. fire. Part 1

Model fizyczny nagrzewania przewodu podczas pożaru

Model fizyczny nagrzewania przewodu podczas pożaru

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

W artykule:

• Oddziaływanie pożaru na funkcjonowanie instalacji i urządzeń
• Model nagrzewania przewodu w warunkach pożaru
• Wpływ spadku napięcia na sprawność silnika

Wykonane instalacje elektryczne powinny cechować się [1]:

 • niezawodnością w dostarczaniu energii elektrycznej o określonej jakości;
 • nieuciążliwością i bezpieczeństwem użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej;
 • ochroną ludzi i środowiska przed skażeniem oraz emitowaniem drgań, ciepła, hałasu i pola magnetycznego.

W zależności od budowy urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, sposobu użytkowania, zmieniających się warunków pracy, wykonania oraz niedopasowania urządzeń do warunków technicznych, nieprawidłowa praca instalacji elektrycznej naraża jej użytkowników na różnego rodzaju zagrożenia. Jednym z najniebezpieczniejszych zagrożeń, oprócz porażenia prądem elektrycznym, jest pożar. Większość ze wspomnianych zagrożeń powstałych podczas pracy instalacji elektrycznej zostaje zainicjowanych przez zły stan izolacji przewodów i kabli elektrycznych, wynikający z uszkodzeń mechanicznych lub zachodzących procesów starzeniowych, jednakże spora część to efekt niewłaściwego sposobu użytkowania.

Sam prąd elektryczny przepływający przez urządzenia i instalacje elektryczne, może w sposób czynny zainicjować pożar, stając się jego źródłem. Jednak te same urządzenia i przewody stanowią materiał palny, wpływając na przebieg i rozprzestrzenienie się pożaru. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na materiały będące obudową sprzętu i oprzewodowania elektrycznego.

Informacje te sugerować mogłyby słabość/wadę stosowania instalacji, jednak mogą też stanowić przydatną „broń” w zwalczaniu pożaru, alarmowaniu i ułatwianiu procesu ewakuacji osób. Mowa tutaj o instalacjach i urządzeniach funkcjonujących w warunkach pożaru, takich jak: DSO, oświetlenie ewakuacyjne, zasilanie dźwigów dla ekip ratowniczych, klap dymowych i silników do pomp pożarowych.

W artykule przedstawiono wpływ urządzeń i instalacji elektrycznych codziennego użytku na powstanie, rozprzestrzenianie pożaru oraz jego oddziaływanie na sprawność specjalistycznych urządzeń i instalacji elektrycznych funkcjonujących w warunkach pożaru, w kontekście bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Oddziaływanie pożaru na funkcjonowanie instalacji i urządzeń

Przepływowi prądu elektrycznego przez urządzenia i instalacje elektryczne towarzyszą straty energii. Straty te wynikając m.in. z rezystancji wewnętrznej przewodników. Wartości strat nie są stałe i zależą od wielu czynników, np.:

 • rodzaju materiału przewodnika;
 • pola przekroju poprzecznego przewodnika;
 • temperatury przewodnika.

Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, głównymi czynnikami oddziaływującymi na urządzenia i instalacje elektryczne są: płomienie, ciepło i gazy pożarowe. O ile gazy pożarowe, często korozyjne i toksyczne, i płomień prowadzą do zmian struktury powłoki, izolacji przewodów i obudów urządzeń elektrycznych wykonanych z tworzyw sztucznych, o tyle podwyższona temperatura powoduje wzrost temperatury samej żyły czy uzwojeń silnika. Szczególnego znaczenia nabiera fakt, iż w zależności od stadium pożaru i jego przebiegu, płomień nie zawsze jest w stanie sięgnąć wysokości, gdzie przymocowane są kanały kablowe. Z kolei ciepło (i gazy pożarowe) na skutek konwekcji unosić się będzie do góry, przez co temperatura pomieszczenia osiągnie największe wartości w warstwach podsufitowych. Te powszechnie znane zjawiska stały się inspiracją do zbudowania modelu fizycznego, mającego na celu weryfikację wpływu wzrastającej temperatury otoczenia na sprawność instalacji i urządzeń elektrycznych funkcjonujących w warunkach pożarowych.

Model nagrzewania przewodu w warunkach pożaru

W celu analizy spadków napięć powstałych w przewodach funkcjonujących podczas pożaru stworzono uproszczony (pseudotrójwymiarowy) model nagrzewania. Na rysunku 1. przedstawiono ilustrację założeń fizycznych.

Poniżej zestawiono najważniejsze założenia, w tym przyjęte uproszczenia modelu fizycznego analizowanego zjawiska:

 • temperatura pożaru – rozwój pożaru następuje zgodnie z krzywą pożaru standardowego [2], tj. wg równania Tot = 345·log(8·t+1)+20 [°C], gdzie Tot jest temperaturą otoczenia [°C], a t czasem [min],
 • przewód jednożyłowy izolowany o długości L [m] i polu przekroju poprzecznego s [mm2] umieszczony jest w obszarze pomiędzy przepustami kablowymi. Po zewnętrznej stronie przepustów temperatura pomieszczeń jest stała (20°C),
 • wymiana ciepła z otoczeniem (pożarem) następuje poprzez przejmowanie ciepła (konwekcja w płynie), zgodnie z równaniem Newtona: q = α(Tot – TPVC), gdzie α jest współczynnikiem przejmowania ciepła [W/(m2·K)], q – strumieniem ciepła [W/m2], T – temperaturami odpowiednio: otoczenia (pożaru) oraz powierzchni izolacji. Na tej podstawie obliczana jest temperatura powierzchni przewodu,
 • wymiana ciepła wewnątrz przewodu zachodzi na skutek przewodzenia, zgodnie z równaniem Fouriera (strumień ciepła skierowany do wnętrza przewodu):
 • gdzie: λ – współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m·K)], dn – jednostkowa szerokość materiału [m] (dla danych oznaczeń w osi OY). Analogicznie wyznaczano pozostałe strumienie ciepła w osi OX, tj. pomiędzy sąsiadującymi elementami skończonymi (izolacji i miedzi oddzielnie),
 • na podstawie zmian temperatury obliczono zmiany rezystancji żyły przewodu, zgodnie z zależnością: RT = R20 (1+αR·ΔT), gdzie: R20 – rezystancja przewodnika w temperaturze 20°C; αR – temperaturowy współczynnik rezystancji [1/K]; ΔT – zmiana temperatury.
 • w celu wyznaczania obciążalności przewodu IZ w zależności od pola przekroju poprzecznego żyły s przybliżono dane normowe dla przewodu kategorii A, uzyskując zależność: IZ = 18,203·s0,6124. Na podstawie prawa Ohma, dla maksymalnej obciążalności przewodu oszacowano spadek napięcia na jednostkę długości przewodu [V/m].

Walidacji modelu dokonano poprzez analizę fizyczności przyjętych założeń dla odmiennych warunków początkowych. Na rysunku 2. zobrazowano przyjęty model wymiany ciepła.

pozar rys02 2

Rys. 2. Ilustracja założeń modelu nagrzewania przewodu w warunkach pożar

Wyniki wykonanej symulacji przedstawiono na rysunku 3. Należy nadmienić, że jako warunki graniczne modelu przyjęto czas trwania pożaru równy 10 h, co z jednej strony nie odpowiada warunkom rzeczywistym (czas podjęcia działań gaśniczych, dostępność materiału palnego), jednak pozwala na analizę fizyczności modelu, tj. stwierdzenia wykładniczego przebiegu.

pozar rys03 2

Rys. 3. Wyniki symulacji ogrzewania przewodu w czasie pożaru dla danych: L = 10 m, s = 10 mm2, średnica zewnętrzna przewodu: 5,4 mm, dt = 1 s, dx = 10 mm, t = 10 h

Przeprowadzona symulacja wskazuje, że spadek napięcia w trakcie pożaru, w przeliczeniu na jednostkę długości przewodu wyniesie kilka dziesiątych części wolta, przy czym obliczenia wykonano dla maksymalnej dopuszczanej obciążalności prądowej przewodu. W warunkach rzeczywistych, stosując zwiększone pola przekrojów poprzecznych przewodów, zjawisko wzrostu strat przesyłowych zachodzić będzie powolniej. Także konstrukcja przewodów ognioodpornych, tj. większa ilość żył, bardziej zaawansowana izolacja (taśma mikowa, także uniepalniony polwinit, np. z dodatkiem wodorotlenku magnezu, powodujący wytwarzanie pary wodnej przy powierzchni nagrzewanego przewodu), może wpływać na spowolnienie tego procesu. Powyższe wyniki stanowią zatem pewne przeszacowanie, ilustrujące samo zjawisko.

Wpływ spadku napięcia na sprawność silnika

Każdy silnik elektryczny podczas pracy potrzebuje stałego zasilania. Wymagane jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej przez określony czas do urządzeń funkcjonujących w trakcie pożaru. Niestety, w tego typu warunkach wiele czynników może powodować zaniki dostaw energii elektrycznej, czy też wpływać na jej jakość. Za jedno z najważniejszych „zakłóceń” należy uznać wysoką temperaturę. W tabeli 1. zestawiono czynniki, na które wpływać będzie odchylenie znamionowego napięcia zasilania o dopuszczalne normowo wartości ±10%.

Oczywiste jest, że na jakość energii elektrycznej prądu przemiennego wpływ mają takie parametry jak napięcie, częstotliwość, kształt krzywej napięcia i symetria napięcia. Dla silnika asyn­chronicznego, przy zmianie wartości napięcia, uzyskuje się znaną powszechnie z literatury charakterystykę M = f(n) dla U2 < U < U1 oraz charakterystykę napędzanej maszyny Mo = f(n).

pozar tab01

Tab. 1. Wpływ odchylenia napięcia zasilania na parametry pracy silnika

Zmiana wartości napięcia wywołana zewnętrznymi czynnikami, wynikającymi ze wzrostu temperatury pracy, bezpośrednio przekładają się na sprawność silnika, co pokazano w tabeli 2.

pozar tab02

Tab. 2. Zmiana parametrów zasilania

Opisane różnice prędkości obrotowych, w zależności od obciążenia i napięcia zasilania, mają swoje konsekwencje w sprawności pomp zasilających stałe urządzenia gaśnicze. Zmiana prędkości obrotowej n wału pompy wpływa na zmianę podstawowych parametrów pracy Q, Hu i Nw. Wzrost prędkości obrotowej wirnika, powoduje wzrost prędkości unoszenia Nw, a tym samym wzrost wysokości podnoszenia Hu. Zwiększenie wysokości podnoszenia oraz wydajności sprawia, że wirnik jest bardziej obciążony, więc silnik musi dostarczyć większą moc na wał pompy, co w przypadku spadku napięcia zasilania staje się niemożliwe. W związku z tym spadek napięcia powoduje jedynie regulację zmniejszającą sprawność całego układu, a niżeli jego wzrost.

Przenosząc dane eksperymentalne na charakterystykę wydajności pompy odpowiadającej jej nominalnej prędkości obrotowej, możliwe staje się wyznaczenie punktu nominalnego oznaczonego przez wartości Hn oraz Qn. Zmiana prędkości obrotowej pompy, wynikająca ze spadku napięcia zasilania silnika, pozwala na wyznaczenie nowego punktu pracy. W wyniku zmniejszenia prędkości obrotowej do wartości n2 pompa osiągnie punkt pracy oznaczony jako A2, odpowiadający tym samym niższym wartościom wydajności, jak i podnoszenia.

Korzystając z zależności (1), (2) i (3) można wyznaczyć nowy punkt pracy pompy, po zmianie prędkości obrotowej silnika.

Wzór 1

Wzór 2

Wzór 3

Z powyższych równań wynika, że (przy założeniu, że punkty pracy posiadają podobne sprawności η = const.) stosunek prędkości obrotowych jest wprost proporcjonalny do stosunku wydajności, zmienia się w kwadracie do stosunku wysokości podnoszenia i w sześcianie do stosunku mocy na wale. W związku z tym, przyjmując parametry początkowe Q1 = 1,57 m3/h i n1 = 2758 obr./min i zakładając spadek napięcia zasilania silnika o 30 V, co skutkuje spadkiem prędkości obrotowej do poziomu n2 = 2576 obr/min, wydajność pompy zmaleje do Q2 = 1,47 m3/h, co stanowi spadek o 6,3%.

Literatura

 1. Barasiński A.: Obciążalność prądowa instalacji elektrycznych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego budownictwa energooszczędnego, Rozprawa doktorska, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Częstochowa 2016.
 2. PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
 3. Sosnowski I.: Metody badań palności kabli, Elektrosystemy IV, 2009.
 4. Czaja P., Barasiński A.: Zachowanie się przewodów i kabli w pożarach, Prace naukowe akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Tom I, 2013, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne - Wyzwania dla Bezpieczeństwa, Częstochowa 10-11 czerwca 2013 r.
 5. www.technokabel.com.pl; Informator techniczny, 2007.
 6. PN-EN 60332-1-2:2010 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW.
 7. PN-EN 50268-2:2002  Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych warunkach – Część 2: Metoda.
 8. PN-EN 61034-2:2010 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach. Metoda badań i wymagania
 9. PN IEC 60754-2:2014-11 Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów. Część 2. Oznaczanie kwasowości (przez podanie pH) i konduktywności.
 10. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne – wydanie ósme zmienione, WNT, Warszawa, 2012;
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).
 12. Wiatr J., Boczkowski A., Orzechowski M.: Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa, 2010;
 13. Skiebko E.: Urządzenia i instalacje elektryczne źródłem pożaru, Czasopismo Zabezpieczenia, Nr 1/2006;
 14. Uczciwek T.: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa w elektroenergetyce, SEP, Warszawa, 1998;
 15. Profit-Szczepańska M., Terlikowski T.: Katalog właściwości palnych i termicznych, materiałów i wyrobów celulozopochodnych, tworzyw oraz włókien syntetycznych, Firex, Warszawa, 1997;
 16. Ptak S., Kustra P., Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroenergetyki w pożarnictwie, skrypt do zajęć laboratoryjnych, Warszawa 2018.
 17. Barasiński A., Flasza J.: The influence of electromagnetic interference of electrical work in fire, Przegląd Elektrotechniczny, 12b/2012; XXII Sympozjum środowiskowe PTZE: Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Sandomierz, 9-12 września 2012 r.;
 18. Kulas S.: Tory prądowe i układy zestykowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008;
 19. Barasiński A., Flasza J.: Analiza pracy maszyn elektrycznych wirujących prądu przemiennego z uwzględnieniem spektrum nagrzewania w zakresie niszczących warunków termicznych, Zeszyty Problemowe – Maszyny elektryczne, Nr 2/2012; XXI Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel: Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych, Rytro, 23-25 maja 2012 r.;

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.