Special-Ops.pl

Badania metalograficzne śladów powstałych od zwarcia elektrycznego oraz interpretacja wyników

(część 3.)

Niektóre z brył stopionego metalu otrzymane w wyniku symulowanego zwarcia elektrycznego, przy różnym stężeniu tlenowym – obraz otrzymany przy powiększeniu 50×
W. Jaskółowski, P. Bąkowski

Niektóre z brył stopionego metalu otrzymane w wyniku symulowanego zwarcia elektrycznego, przy różnym stężeniu tlenowym – obraz otrzymany przy powiększeniu 50×


W. Jaskółowski, P. Bąkowski

Do chwili obecnej nie zostało ustalone, przy jakim wskaźniku liczbowym stężenia tlenowego dochodzi do utleniania miedzi. Dotychczasowa wiedza kryminalistyczna pozwalała ujawniać tlenki miedziawe powstałe w bogatej lub ubogiej atmosferze tlenowej. Na podstawie powyższego stwierdzenia wnioskuje się, że stopienia zwarciowe powstały przed pożarem lub w jego ogniu na skutek termicznego uszkodzenia izolacji żył.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

Metalografia, jako dział metaloznawstwa, zajmuje się makroskopowym i mikroskopowym badaniem struktury metali stopów w świetle białym odbitym. Badania te polegają na obserwacji na mikroskopie metalograficznym o powiększeniu 50 - 500 razy powierzchni stopionego metalu odpowiednio spreparowanego i szukaniu obecności rozgałęzionego tlenku miedziawego CuO2.

Bryła stopionego metalu, uprzednio spolerowana, staje się zgładem metalograficznym, którego powierzchnia przyjmuje postać „lustra”. Metoda metalograficzna ze względu na konieczność wykonania zgładu, jest metodą niszczącą materiał dowodowy. Natomiast umożliwia odczytanie informacji znajdujących się w bryle stopionej miedzi, które pomocne są w ustalaniu zjawisk wywołujących pożar.

Charakterystyka materiału badawczego

Miedź z uwagi na swoje właściwości fizyczne jest materiałem wytrzymałym na działanie ognia pożaru i dlatego stanowi bardzo ważne źródło informacji dla biegłych, którzy na podstawie deformacji i zniszczeń popożarowych instalacji miedzianej mogą wypowiedzieć się, jakie występowały w przybliżeniu temperatury w czasie trwania pożaru.

Miedź jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 29, masie atomowej 63,54 i gęstości 8,96 g/cm3 oraz należy do grupy miedziowców. Jest metalem półszlachetnym, dość miękkim, kowalnym, ciągliwym o barwie czerwonawej. Temperatura topnienia miedzi wynosi 1083°C, a wrzenia 2567°C. Spośród pierwiastków jest najlepszym po srebrze przewodnikiem ciepła i elektryczności. W temperaturze pokojowej jest odporna na działanie tlenu, a także wodoru, azotu i węgla. W wilgotnym powietrzu pokrywa się tzw. patyną. Ogrzewana miedź reaguje z tlenem. W przyrodzie miedź jest mało rozpowszechniona, w stanie rodzimym występuje rzadko oraz tworzy ponad 150 minerałów, z których największe znaczenie mają m.in. chalkopiryt, bornit, kowelin kupryt.

Z rud miedzi metodą pirometalurgiczną z dodatkiem koksu i topników wytapia się kamień miedziawy stanowiący stop siarczków miedzi i żelaza. Natomiast z roztopionego kamienia w temperaturze topnienia 950 - 1100°C uzyskuje się w konwektorze miedź surową o składzie 99,5 % jej zawartości i do 0,05 % żelaza, 0,1 % siarki oraz metale szlachetne, nikiej kobalt, które następnie poddaje się oczyszczeniu poprzez rafinację elektrolityczną.

Miedź hutnicza oprócz wymienionych zanieczyszczeń, zawiera tlenek miedzi. Obecność tlenu w miedzi zmniejsza właściwości przewodzenia prądu elektrycznego i dlatego usuwa się go przez dodanie do surówki drewna brzozowego. Uzyskaną miedź odpowiednio się formuje w matrycach, w celu uzyskania odpowiedniego kształtu i średnicy. W procesie tworzenia przewodów miedzianych miedź przeciągana jest przez matryce. Nieregularnie rozmieszczone kryształki w strukturze miedzi podczas procesu formowania przemieszczają się w kierunku przeciągania drutu i przybierają strukturę liniową.

Tlen w połączeniu z miedzią tworzy tlenek miedziawy (Cu2O), który z miedzią daje mieszaninę eutektyczną Cu - Cu2O. Z równowagowego układu fazowego miedź – tlen miedzi hutniczej wynika, że od strony miedzi występuje eutetyka o zawartości 0,39 % tlenu, 3,5 % Cu2O, złożona z kryształków roztworu stałego granicznego tlenu w miedzi (kryształków tlenku miedziawego Cu2O). W temperaturze ok. 375°C następuje dalszy rozkład tlenku miedziawego na tlenek miedziowy i miedź:

W temperaturach niższych rozkład ten przebiega zbyt wolno, aby go zaobserwować. W procesie tworzenia się tlenków miedzi istotny jest czas natleniania. Tlenek miedziawy Cu2O tworzy się na powierzchni i dość równomiernie przenika w głąb roztopionego metalu. Po jego zakrzepnięciu proces dyfuzji tlenu w głąb miedzi praktycznie ustaje. Bardzo ważnym czynnikiem dla przenikania tlenku miedziawego jest czas trwania łuku elektrycznego oraz intensywność schładzania stopionej bryły metalu, zależna od jej masy i objętości.

Rozpuszczalność tlenu w miedzi w zależności od temperatury

W temperaturze 1065°C rozpuszczalność tlenu w miedzi wynosi 0,0036%, a w temperaturze 600°C – poniżej 0,001% tlenu. Przewód elektryczny ma strukturę liniową miedzi. Pod wpływem ognia działającego bezpośrednio na miedź struktura ulega zmianie. W metalografii wyróżnia się trzy następujące struktury stopu miedzi z tlenem:

  • strukturę podeutektyczną (rys. 1.),
  • strukturę eutektyczną (rys. 2.).
  • strukturę nadeutektyczną.

Przykłady wymienionych struktur metalograficznych dotyczą warunków równowagowych, które występują podczas bardzo powolnego chłodzenia, otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Mniejsza szybkość chłodzenia sprzyja tworzeniu się struktur równowagowych o dużej ziarnistości. Jaśniejsze obszary na rysunku 1. to kryształy roztworu stałego(α) tlenu w miedzi o zawartości poniżej 0,001% tlenu, obszary ciemniejsze to eutektyka złożona z kryształów roztworu stałego α i kryształów tlenku miedziawego Cu2O. Zawartość tlenu w eutektyce wynosi 0,39%, zaś zawartość Cu2O – 3,5%.

W procesie tworzenia się tlenków miedzi istotny jest czas natleniania. Tlenek miedziawy Cu2O tworzy się na powierzchni i dość równomiernie przenika w głąb roztopionego metalu. Po zakrzepnięciu metalu proces dyfuzji tlenu w głąb miedzi praktycznie ustaje. Tlenki mogą się tworzyć już tylko na powierzchni. Struktura eutektyczna tlenu i miedzi nie ulega zmianie po zastygnięciu roztopionego metalu, mimo że oddziałuje na nią ciągle płomień. Przykład struktury rozsianego tlenku miedziawego w stopieniu zwarciowym powstałym o dużej zawartości tlenu oraz struktury materiału rodzimego (miedzi) przedstawiono na rysunku 3.

Badania doświadczalne

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Zakładzie Spalania i Teorii Pożarów przeprowadzono badania doświadczalne mające na celu przygotowanie próbek – stopień zwarciowych, symulowanych w atmosferze o różnym stężeniu tlenowym. Dążono podczas prób, aby bryły stopionego metalu na jednodrutowych żyłach miedzianych przyjmowały wymiary możliwe do przeprowadzenia badań metalograficznych. Symulację zwarcia elektrycznego przeprowadzono przy prądzie rzędu 100 A. Zmienne stężenie tlenowe uzyskano poprzez zastosowanie urządzenia OXYGEN INDEX TEST APPARATUS firmy FIRE, a jako źródło prądu zwarciowego zastosowano spawarkę transformatorową, zasilaną napięciem przemiennym trójfazowym o wartości skutecznej 3×230 V∼. Na końcach jednodrutowych żył miedzianych o przekroju s=1,5 mm2 i długościach od 30 do 50 cm, przez które płynął prąd zwarciowy o wartości 100 A symulowano zwarcia elektryczne. Tak otrzymane bryły stopionego metalu od łuku elektrycznego zabezpieczano w odpowiednio oznaczonych 10 pakietach. Zwarcia elektryczne przeprowadzono dla stężeń tlenowych od 22% do 13%, łącznie wykonano ich dziesięć. Górną 22% granicę stężenia tlenowego przyjęto z uwagi na 21% zawartość tlenu w powietrzu. Natomiast dolną granicę stężenia tlenowego, tj. 13%, przyjęto z uwagi na brak zdolności utrzymywania się płomienia dla niektórych materiałów palnych. Poniżej tej granicy niektóre materiały palne nie palą się z uwagi na zbyt niski poziom tlenu w powietrzu.

Bryły stopionego metalu, otrzymane na skutek symulowanego zwarcia elektrycznego, mają niewielkie wymiary, nieodbiegające w sposób znaczny od średnicy żył (rys. 4.). W badanych próbkach stopienia przybierają kształty: kraterów, kropli o wymiarach porównywalnych ze średnicą żył i kropli o wymiarach mniejszych od średnicy żył. Tak otrzymanych 10 próbek z prób zwarciowych winkludowano w żywicę tak, aby wykonać zgłady metalograficzne stopień i materiału rodzimego żył. Do wykonania zgładów użyto szlifierko-polerki. Po wypolerowaniu powierzchnie próbek zabezpieczono lakierem do zgładów metalograficznych przed następstwami utleniania i zabrudzenia.

Następnie każdą odpowiednio wypolerowaną próbkę poddano obserwacjom na mikroskopie metalograficznym z torem wizyjnym pod powiększeniem: 100×, 200× i 500×. Do badań mikroskopowych zastosowano światło odbite „białe”. Uzyskane obrazy metalograficzne badanych próbek zostały zarejestrowane za pomocą odpowiedniego oprogramowania w postaci plików graficznych w pamięci jednostki komputera. Na rysunku 5., rysunku 6., rysunku 7., rysunku 8., rysunku 9. i rysunku 10. widoczne są struktury zgładów metalograficznych, na podstawie których oszacowano graniczne warunki stężenia tlenowego potrzebne do wytworzenia rozgałęzionej siatki tlenku miedziawego w całym stopieniu oraz jedynie w jego zewnętrznej warstwie. W próbkach otrzymanych przy stężeniu tlenowym od 15 do 19% stwierdzono coraz mniejsze obszary rozgałęzionej siatki tlenku miedziawego, usytuowane na powierzchni bryły stopionego metalu. W próbce otrzymanej przy stężeniu tlenowym 14% nie stwierdzono śladowych ilości rozgałęzionej siatki tlenu miedziawego. Struktury uzyskane w badanych stopieniach są nietypowe i przy ich odpowiedniej interpretacji można było ustalić graniczną wartość stężenia tlenowego, przy której poszukiwana eutektyka, zwana rozgałęzioną siatką tlenku miedziawego, wypełniała całe stopienie.

Wyniki i interpretacja badań

Badania metalograficzne stopień zwarciowych wymagają wysokiej jakości aparatury do wykonania zgładów i odpowiednio precyzyjnego mikroskopu badawczego o dużej głębi ostrości. Struktury zgładów metalograficznych można obserwować w zakresie powiększeń 200 - 500 razy. Urządzenie do wytwarzania zmiennego stężenia tlenowego, znajdujące się na wyposażeniu Zakładu Spalania SGSP w Warszawie, zapewniło przybliżone warunki (z uwzględnieniem poziomu tlenu w powietrzu), jakie występują podczas pożaru. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że:

  • rozgałęziona siatka tlenku miedziawego występuje na całej powierzchni zgładów metalograficznych, przy zawartości tlenu w powietrzu w granicach 22 - 20%,
  • rozgałęzioną siatkę tlenku miedziawego można było stwierdzić na zewnętrznej powierzchni bryły stopionego metalu, przy zawartości tlenu w powietrzu w granicach 15 - 19%,
  • eutektyka w ogóle nie wytworzyła się przy stężeniu tlenowym poniżej 14%.

Z uwagi na małe wymiary stopień zwarciowych oraz szybkie ich schładzanie, w warunkach przeprowadzonych prób uzyskano struktury nierównowagowe, podeutektyczne i znacznie różniące się od struktur wzorcowych. Pomimo ograniczeń w wykorzystaniu badań metalograficznych przy ustalaniu przyczyn powstania pożaru, metoda ta jest jak najbardziej słuszna. Wyniki tych badań pozwolą spojrzeć szerzej na problematykę przyczyn pożarów powstałych od zwarcia elektrycznego. Pojęcie „zwarcie powstałe w atmosferze o dużej lub małej zawartości tlenu”, do chwili obecnej tak formułowane w opiniach kryminalistycznych, będzie można zastąpić wskaźnikiem liczbowym stężenia tlenowego, w którego obecności powstało zwarcie elektryczne. Wyniki tych badań powinny wspomóc biegłych policyjnych i sądowych podczas wydawania opinii w zakresie przyczyn pożarów, wywołanych od awarii w instalacji elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że metoda badań metalograficznych nie może być jedyną oceną materiału dowodowego w ustalaniu przyczyn pożaru. Wydający opinię winni zapoznać się z całym materiałem zgromadzonym w aktach prowadzonego postępowania przygotowawczego i sądowego oraz w sposób rzetelny i obiektywy odnieść się do niego.

***

Autorzy wyrażają szczególne podziękowanie dla eksperta kryminalistyki mgr. inż. Tadeusza Hojarczyka, który swoją wiedzą i doświadczeniem w znaczący sposób przyczynił się do powstania artykułu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.