Special-Ops.pl

Pożary w energetyce

Dogaszanie i chłodzenie rozgrzanych urządzeń i konstrukcji

Dogaszanie i chłodzenie rozgrzanych urządzeń i konstrukcji

Największe pożary, które powstały w energetyce, nie tylko w Polsce, głównie dotyczyły takich urządzeń jak transformatory olejowe, turbogeneratory, urządzenia elektryczne w rozdzielniach otwartych i wnętrzowych, tunelach i kanałach kablowych itp.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

W 2007 r. w Polsce powstało 15 1069 pożarów, z czego w obiektach produkcyjnych 2489, miejscowych zagrożeń 274 624, w obiektach produkcyjnych 3524. Zginęły 4352 osoby, rannych zostało 40 479. Statystykę pożarową prowadzi aktualnie tylko Państwowa Straż Pożarna. Dane statystyczne posiadane przez PSP dotyczące pożarów w przemyśle nie są pełne, gdyż zgłaszane są one do firm ubezpieczeniowych w celu uzyskania odszkodowania, a nie do PSP dla celów statystycznych. Z chwilą zaniku struktur „ministerialno-zjednoczeniowych” nie ma statystyki dotyczącej pożarów w obiektach energetyki. Nie ma też informacji o pożarach. Wyjątek stanowią duże pożary, ale znane są one bardziej z przekazów medialnych.

Państwowa Straż Pożarna dla potrzeb prowadzonej przez siebie statystyki wprowadziła określenia dotyczące: pożaru, miejscowego zagrożenia, alarmów fałszywych. Pożary z kolei dzielone są na: małe, średnie, duże i bardzo duże. Kryterium podziału stanowi powierzchnia obiektów lub objętość składowanych materiałów, albo ilość podanych prądów gaśniczych. Miejscowe zagrożenia dzieli się na: małe, lokalne, średnie, duże, gigantyczne. Alarmy fałszywe dzieli się na: złośliwe, w dobrej wierze i z instalacji wykrywania.

Największe pożary w energetyce na świecie

Czwarty blok czarnobylskiej elektrowni jądrowej został przekazany do eksploatacji w grudniu 1983 r. W końcu kwietnia 1986 r. przed planowanym wyłączeniem reaktora na przeładunek paliwa kierownictwo elektrowni postanowiło na własną rękę przeprowadzić doświadczalne badania wykorzystania do zasilania potrzeb własnych napięcia prądu elektrycznego wytwarzanego podczas zaniku obrotów turbogeneratora po jego wyłączeniu. W badaniach zaplanowanych na 25 kwietnia 1986 r. zamierzano sprawdzić skuteczność specjalnego regulatora pola magnetycznego generatora, który miał za zadanie utrzymanie napięcia prądu na właściwym poziomie.

Jednak program badań, według którego powinno być realizowane doświadczenie, był źle przygotowany, a jego rozdział dotyczący spraw bezpieczeństwa zawierał tylko formalne wzmianki o obowiązujących przepisach. Pomimo że w programie nie przewidziano żadnych dodatkowych środków zabezpieczających, zawierał on punkt przewidujący wyłączenie układu awaryjnego chłodzenia reaktora. W trakcie eksperymentu popełniono wiele błędów, które spowodowały utratę kontroli nad reaktorem, wzrost temperatury i ciśnienia w reaktorze, które o godz. 1:24 w dniu 26 kwietnia 1986 r. doprowadziły do rozerwania obudowy reaktora bloku 4 i rozrzucenia płonących fragmentów rdzenia (m.in. obok elementów paliwowych, grafitu pełniącego funkcję moderatora). Spowodowało to szereg pożarów na dachu bloku, a także w pomieszczeniach budynku reaktora i maszynowni.

Do usuwania skutków awarii zaangażowano ok. 600 000 ludzi. Spośród 28 strażaków biorących udział w gaszeniu pożaru 25 zginęło. Skutki katastrofy, w różnych formach, odczuwalne są do tej pory. Była to jedna z największych katastrof zawinionych przez człowieka.

W marcu 1975 r., w największej wówczas elektrowni jądrowej w USA Browns Ferry powstał pożar, który trwał 7 godzin, spowodował straty ok. 10 mln dolarów i zatrzymanie dwóch pracujących bloków tej elektrowni przez ponad rok. W czasie sprawdzania szczelności trudno dostępnego przepustu kablowego w obudowie bezpieczeństwa (wewnątrz której utrzymywane było stałe podciśnienie), płomień płonącej świecy zbliżonej do przepustu został porwany przez strumień powietrza i podpalił świeżo włożone uszczelnienie (stosowany sposób sprawdzania szczelności przepustów kablowych). Pożar okazał się trudny do ugaszenia i spowodował duże zniszczenia w gospodarce kablowej. Upamiętnił się głównie dzięki kontrastowi: dwa bloki elektrowni zbudowane i sterowane za pomocą najnowocześniejszej techniki zostały unieruchomione i uszkodzone wskutek użycia jednej świeczki i nieszczęśliwego zbiegu okoliczności.

Pożar turbozespołu nr 10 w Elektrowni Kozienice (3 lipca 1985 r.)

Około godz. 0:38 3 lipca 1985 r. wystąpiły gwałtowne drgania (dudnienie) turbozespołu nr 10 (500 MW), wyczuwalne wyraźnie w budynku maszynowni, kotłowni oraz nastawni, trwające kilka sekund. Następnie nastąpiła detonacja oraz pożar w obrębie generatora, a po chwili w obrębie łożysk turbiny. Po kilkunastu minutach spadł dźwigar dachowy oraz elementy pokrycia dachu.

Najbardziej prawdopodobną pierwotną przyczyną awarii było uszkodzenie części przepływowej turbiny, w wyniku którego wystąpiły gwałtowne drgania (uderzenia) i zakleszczenie wału turbozespołu. Na skutek tego nastąpiło rozszczelnienie układu wodorowego i olejowego turbozespołu, co było przyczyną eksplozji i pożaru. Pożarem objęty został także tunel kablowy, biegnący poniżej głównego poziomu technologicznego. Do czasu zawalenia się dźwigara występowało duże zadymienie.

Pożar transformatora w Elektrociepłowni Siekierki (26 października 1982 r.)

O godz. 13:41 nastąpiło samoczynne wyłączenie bloku nr 10, otworzyły się: wyłącznik po stronie 110 kV, wyłącznik 6 kV w rozdzielniach R-10A i R-10B, wyłącznik AGP oraz zamknęły się zawory szybkozamykające turbiny, zadziałały SZR-y w rozdzielni R-10A i R-10B, utrzymując potrzeby własne bloku pod napięciem. Zgodnie z oświadczeniem obsługi, po wyłączeniu wyłącznika 110 kV nad boksem transformatora T-10 (olejowy o mocy 150 M VA) pojawił się dym i ogień. Działania ratownicze polegały na gaszeniu płonącego transformatora, odcięciu dopływu wodoru z kolektora do stacji wodorowej, chłodzeniu ściany budynku, niedopuszczeniu do przedostania się oleju transformatorowego do rzeki Wisły i innych czynnościach zabezpieczających.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zakłócenia, które doprowadziło do pożaru, było zwarcie na fazie „R” po stronie 110 kV w strefie ochrony różnicowej transformatora. Możliwe, że zwarcie powstało przy uszkodzeniu przepustu, co mogło doprowadzić do wycieku i zapalenia się oleju. Stwierdzono całkowite zniszczenie izolacji przepustu fazy „R” i rozwijający się pożar po tej stronie transformatora. Zwarcie zostało wyłączone przez zabezpieczenie różnicowe.

Pożar turbogeneratora w Elektrociepłowni Siekierki (14 stycznia 1982 r.)

14 stycznia 1982 r. o godz. 6:35, w wyniku pęknięcia zmęczeniowego rurki impulsowej ∅ 16×2,5 pomiaru ciśnienia oleju w rurociągu stałociśnieniowym 6 ata (∅ 40), biegnącym od suwaka sumującego nr 1 do bloku suwaków regulatora obrotów, nastąpił wypływ oleju. Wypływający olej zapalił się w wyniku zetknięcia z rozgrzanymi elementami turbiny (szczególnie rurociągiem pary świeżej do smoczków). Pożar objął przedni blok turbiny, blok suwaków sumujących, zawór szybkozamykający oraz przestrzeń pomiędzy poziomem ±0.0 m a +8.0 m. Mimo odstawienia turbiny z ruchu nie ustał wyciek oleju, gdyż pompa olejowa napędzana była z wału turbiny, a suwak sumujący nr 1 zasilany był olejem roboczym bezpośrednio z tłoczenia pompy głównej. W związku z tym wypływ oleju trwał do momentu zatrzymania wału turbiny, tj. ok. 20 min. Wystąpiło duże zadymienie. W wyniku pożaru, oprócz uszkodzenia elementów turbiny i spaleniu kabli deformacji uległa konstrukcja podestu poz. +8.0 m).

Pożar dachu nad obrotowymi podgrzewaczami powietrza kotła nr 5 w Elektrociepłowni Siekierki (17 listopada 1998 r.)

Około godz. 13:30 obsługa zauważyła nasilające się zadymienie w rejonie kotłów wodnych. Stwierdzono ogień nad obrotowymi podgrzewaczami powietrza K5. Paliło się pokrycie dachu w rejonie przejścia kanału spalin. Wewnątrz widoczne były płomienie „spływające” po belce i konstrukcjach podtrzymujących strop.

Stropodach przy kanale spalin w części nad obrotowymi podgrzewaczami powietrza wykonany był z płyt korytkowych opartych na belkach stalowych. Płyty korytkowe pokryte były dwiema warstwami płyty spilśnionej miękkiej o grubości 18 mm każda oraz cienką płytą spilśnioną twardą o grubości 5 mm, stanowiącymi izolację termiczną, pokrytą od góry dwiema warstwami papy termozgrzewalnej. Płyty korytkowe smarowane były od góry lepikiem. Kanał spalin nad stropem zaizolowany był wełną mineralną osłoniętą od zewnątrz blachą ocynkowaną. Pod stropem występowały braki w izolacji termicznej kanału. Kocioł nr 5 został rozpalony 16 stycznia o godz. 23:30, a wygaszony 17 stycznia o godz. 13:10. Temperatura spalin w kanale wynosiła 400°C.

Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zapalenie się lepiku spływającego po podgrzanych przez ciepło z kanału spalin płytach korytkowych. Przez nieszczelność w stropie ogień wydostał się na zewnątrz, powodując, obok spalenia ok. 50 m2 pokrycia dachu, zapalenie izolacji termicznej wewnątrz ściany (suprema).

Pożar w Elektrowni Turów (24 grudnia 1998 r.)

W wigilijną noc 1998 r. w Elektrowni Turów doszło do prawie całkowitego zniszczenia bloku energetycznego o mocy 200 MW, uszkodzenia licznych urządzeń sąsiednich jednostek wytwórczych, wyłączenia większości generatorów i groźnego pożaru w maszynowni. Pamiętnej nocy w elektrowni prowadzono planowe wyłączenie z pracy bloku nr 5. Po obniżeniu mocy turbogeneratora przez zamknięcie dopływu pary do turbiny, obsługa bloku wysłała z elektrowni polecenie wyłączenia wyłącznika blokowego w stacji wysokiego napięcia. Niestety, wskutek uszkodzenia hydraulicznego układu sterowania tego wyłącznika otworzyły się jedynie styki biegunów dwóch faz, natomiastbiegun trzeciej fazy wyłącznika pozostał zamknięty. Mimo niecałkowitego otwarcia wyłącznika do układów automatyki bloku został wysłany błędny sygnał o pełnym, trzyfazowym wyłączeniu. W wyniku połączenia generatora z siecią tylko jedną fazą doszło do jego wypadnięcia z synchronizmu, po czym przeszedł on do pracy silnika asynchronicznego zasilanego niepełnofazowo. Ta ostatnia okoliczność spowodowała silne nagrzewanie stalowego wirnika niewzbudzonego generatora; była także przyczyną pulsacji momentu napędowego wywołującego naprężenia ścinające sprzęgieł między turbiną i wzbudnicą a generatorem. Jednocześnie wskutek termicznego uszkodzenia elementów konstrukcyjnych wirnika generatora doszło do jego mechanicznego zablokowania w stojanie, a w konsekwencji do wyrwania i wyrzucenia części sprzęgła i łożysk poza budynek. Elementy te uszkodziły szynoprzewody i transformator blokowy. W wyniku zniszczenia generatora nastąpił wypływ i zapalenie się wodoru i oleju – pożar ogarnął cały generator bloku nr 5. Wskutek działania zabezpieczeń elektrycznych, w rezultacie celowego zamknięcia zwieracza linii tego bloku zostały wyłączone (prawidłowo) trzy sąsiednie generatory. Do tej katastrofy doszło pomimo prawidłowego postępowania personelu eksploatacyjnego i zgodnego z projektem działania układów automatyki i zabezpieczeń. Katastrofa nastąpiła z powodu nieszczlności rurki z hydrolem w układzie napędu wyłącznika wysokiego napięcia. Bezpośrednią zaś przyczyną całkowitego zniszczenia maszynowni bloku było mechaniczne uszkodzenie generatora z powodu pracy niepełnofazowej z asymetrią prądową.

Pożar w Elektrowni Pątnów (4 czerwca 2002 r.)

4 czerwca 2002 r. tuż przed godziną 13:00 powstał pożar w tunelach kablowych pod nastawnią blokową. Pożar rozprzestrzenił się na sąsiednie pomieszczenie kablowe i pomieszczenia dwóch nastawni. Pożar powstał w czasie remontu bloku. Straty oszacowano na ok. 9 mln złotych. Spaleniu uległy pulpity i urządzenia sterownicze, sprzęt komputerowy, pomieszczenia kablowe pod nastawniami oraz pomieszczenia nastawni 3 i 4. Prawdopodobną przyczyną był łuk elektryczny w miejscu osłabienia izolacji na jednym z kabli w pomieszczeniu kablowym.

Pożar w Elektrociepłowni Kraków-Łęg (20 stycznia 2004 r.)

20 stycznia 2004 r. około godz. 11:25 w Elektrociepłowni Kraków-Łęg przy ul. Ciepłowniczej wskutek wycieku oleju z układu olejowego turbiny (w tym wyciek z uszczelnień olejowych) i wybuchu wodoru doszło do pożaru bloku energetycznego nr 2. Nastąpiło zawalenie dachu nad blokiem nr 2.

Zagrożenia pożarowe w obiektach energetyki

Omawiając zagrożenia pożarowe obiektów energetyki koncentrować się będziemy na obiektach elektrowni i elektrociepłowni. Elektrownie dzielą się na: cieplne (parowe klasyczne, jądrowe, gazowe, spalinowe), wodne, słoneczne, geotermiczne i wiatrowe. Najszerzej występującym typem elektrowni w Polsce są elektrownie cieplne opalane węglem kamiennym i brunatnym oraz elektrownie wodne. Coraz większy udział w produkcji energii elektrycznej mają elektrownie wiatrowe.

We wszystkich typach elektrowni duże zagrożenie stanowią instalacje kablowe, prowadzone trasami odkrytymi w postaci ław kablowych, zamkniętymi w postaci kanałów, tuneli i innych pomieszczeń kablowych. W ostatnich latach wytworzyła się tendencja do projektowania w elektrowniach tras kablowych odkrytych (np. w Elektrownii Bełchatów). Bardzo duże znaczenie przy pożarach tras kablowych, zwłaszcza zakrytych, ma szybkie ich ugaszenie, gdyż produkty rozkładu materiału izolacyjnego mają destrukcyjny wpływ na konstrukcje budowlane, szczególnie betonowe czy żelbetowe oraz urządzenia elektryczne.

Olej transformatorowy, turbinowy oraz opałowy stanowią też potencjalne źródło zagrożenia pożarowego. Występowanie instalacji olejowych turbogeneratorów w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji parowych (temperatura pary przegrzanej wynosi ponad 500°C) stanowi, w przypadkach awaryjnych tych układów, niemal pewną przyczynę pożaru. Generatory większych mocy chłodzone są wodorem, gazem palnym i wybuchowym o szerokich granicach wybuchowości. Węgiel kamienny i brunatny w czasie ich składowania (szczególnie nieprawidłowego) mają tendencję do samonagrzewania i w konsekwencji do samozapalania się. Pyły węgla kamiennego i brunatnego w mieszaninie z powietrzem mogą spalać się wybuchowo. Potencjalne źródło zagrożenia to pył osiadły w obiektach nawęglania, czy wydobywający się z nieszczelnych pyłoprzewodów.

Biomasa, mająca coraz większy udział w gospodarce paliwowej energetyki, szczególnie wykorzystywana w procesie współspalania z paliwami klasycznymi, również powoduje wzrost zagrożenia pożarowego. Oleje opałowe podawane są do spalania podgrzane powyżej temperatury zapłonu. Instalacje elektryczne to także potencjalne źródła energii mogące wywołać pożar. Rozgrzane elementy urządzeń to np. kanały spalin, przewody parowe, pyłoprzewody itp. przechodzące przez przegrody budowlane, szczególnie zawierające materiały palne. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (spawanie, cięcie, prace dekarskie z podgrzewaniem lepiku, układanie papy termozgrzewalnej, itp.) to kolejna grupa przyczyn pożarów.

Działania ratownicze na terenie elektrowni

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, działania ratownicze prowadzą jednostki ochrony przeciwpożarowej. Załoga elektrowni czy elektrociepłowni nie ma obowiązku brania udziału w działaniach ratowniczych. Właściciel lub zarządzający nie ma wyraźnego uprawnienia do nałożenia takiego obowiązku na pracowników. Według opinii Państwowej Inspekcji Pracy wypadek przy działaniach ratowniczych prowadzonych na terenie zakładu powinien być zrównany z wypadkiem przy pracy.

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (DzU z 2009 r., nr 115, poz. 958), wprowadzająca m.in. dyrektywę Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dziennik Urzędowy UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. I, s. 349) nakazuje pracodawcy zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Powinno to zapełnić lukę, jaka powstała od 1991 r. po zmianie ustawy z 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej w zakresie zwalczania pożarów, kiedy to nowa ustawa nie przewidywała udziału pracowników (oraz ogółu obywateli) w działaniu ratowniczym w przypadku powstania pożaru, ograniczając ten udział do alarmowania. Jednocześnie przy ograniczeniu szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej do zagadnień przewidzianych w szkoleniu bhp, nastąpiło znaczne ograniczenie poziomu przygotowania pracowników do działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru czy zagrożenia.

Duże znaczenie przy działaniach ratowniczych ma znajomość terenu i zagrożeń, dlatego też oparcie działań na własnej służbie ratowniczej, wspomaganej przez pracowników, ma duży wpływ na szybkość i powodzenie akcji.

Zewnętrzne jednostki ratownicze powinny współpracować ze służbami dozoru zakładu, od momentu wjazdu na teren (pilotowanie), poprzez działania nadzorowane przez służby ruchowe (Dyżurny Inżynier Ruchu) oraz bezpośredni nadzór nad pracą poszczególnych ratowników na odcinkach bojowych. Każda nowa decyzja o działaniach powinna być konsultowana z pracownikami nadzoru zakładu.

Wnioski

Na liczbę pożarów w elektrowniach i elektrociepłowniach może mieć wpływ wiele czynników:

 • jakość i nowoczesność rozwiązań budowlanych i instalacyjnych w zakresie zarówno urządzeń technologicznych, jak i systemów ochrony przeciwpożarowej,
 • system ubezpieczeń, określający rodzaje zabezpieczeń na podstawie analizy liczby i jakości zdarzeń. Aktualnie w Polsce firmy ubezpieczeniowe nie proponują dla energetyki nowoczesnych systemów ubezpieczeń, które spełniłyby funkcję przewidywaną przez ustawodawcę dla przemysłu i innych obiektów niebędących obiektami użyteczności publicznej,
 • stopień przygotowania zawodowego służb ruchowych oraz ich świadomości zagrożeń i zasad postępowania w przypadku awarii,
 • jakość wykonywanych remontów i czynności serwisowych.

Jednocześnie wskazane jest, aby na bieżąco analizować przebieg powstałych pożarów, ich przyczyny oraz opracowywać wnioski zmierzające do poprawy stosowanych rozwiązań projektowych czy wymaganych zabezpieczeń.

Literatura

 1. D. Laudyn, M. Pawlik, F. Strzelczyk, Elektrownie, WNT, Warszawa 1990.
 2. Z. Celiński, A. Strupczewski, Podstawy energetyki jądrowej, WNT, Warszawa 1984.
 3. A. Strupczewski, Czy energetyka jądrowa jest bezpieczna?, CIE, Warszawa 1987.
 4. K. Pukacka, Urządzenia elektryczne. Profilaktyka pożarowa, IWZZ, Warszawa 1982.
 5. P. Kurmanowski, Praca dyplomowa magisterska. Prognozowanie rozwoju oraz taktyczne zasady gaszenia pożarów w tunelach kablowych.
 6. M. M. O’Mara, COMBUSTION OF PVC, Purre&Appl. Chem. Vol. 49 Pergamon Press, 1977. Printed in Great Britain.
 7. P. Olszowiec, Awarie w energetyce wciąż nieuniknione, „Energia Gigawat”, 6 marca 2004 r.
 8. S. Urbaniak, Gorąca energia, „Przegląd pożarniczy” nr 8/2002.
 9. G. Jezierski, Energia jądrowa wczoraj i dziś, WNT, Warszawa 2005. 
 10. Dane statystyczne dotyczące interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2006 r., materiały Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (DzU nr 99 z dnia 31 grudnia 1999 r., poz. 1311). Załącznik nr 3. Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentacji zdarzeń.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.