Special-Ops.pl

Sterowanie instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania

Rys. 1. Podział obiektu na strefy dozorowe i alarmowania umieszczone w strefie pożarowej
Rys. W. Wnęk

Rys. 1. Podział obiektu na strefy dozorowe i alarmowania umieszczone w strefie pożarowej


Rys. W. Wnęk

Na
rynku polskim coraz więcej mamy rozwiązań, których zadaniem jest
przeciwdziałanie zadymieniu w obiekcie budowlanym podczas pożaru.
Ze względu na różną konstrukcję obiektu, liczba i powierzchnia
kondygnacji mają wpływ na dobór systemu wentylacji.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

Analizując sposoby oddymiania można wymienić:

 • wytworzenie podciśnienia w strefie objętej pożarem poprzez intensywne odprowadzanie dymu i ciepła z tej strefy,
 • doprowadzanie do strefy objętej pożarem czystego powietrza,
 • wytworzenie nadciśnienia w strefach przyległych oraz na drogach ewakuacyjnych (przestrzeń klatek schodowych, przedsionków przeciwpożarowych, szybów dźwigowych dla ekip ratowniczych),
 • wydzielenie pod sufitem zbiorników dymu poprzez zastosowanie kurtyn dymowych,
 • zastosowanie dymoszczelnych zamknięć otworów umieszczonych na granicy stref dymowych

  Wymaga to stosowania automatyki sterującej.

Strefa dozorowania, alarmowania

W literaturze pojawiają się dwie definicje strefy dozorowania: pierwsza według normy PN-EN 54-2 „strefa dozorowa” (strefa) jest to geograficzna część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej ostrzegaczy i dla których przewidziano wspólną sygnalizację strefową. Druga podobna w swoim brzmieniu: według

PN-ISO 8421-3 „strefa” jest obszarem lub przestrzenią dozorowaną przez grupę urządzeń automatycznych, lub nieautomatycznych, dla której w centrali sygnalizacji pożarowej istnieje wydzielona sygnalizacja.

Definicje te wprowadzają pojęcie najmniejszej przestrzeni, w której możemy sterować urządzeniami przeciwpożarowymi.

Następnie obiekt dzieli się na strefy alarmowe, obejmujące te obszary (pomieszczenia, kondygnacje), w których powinien być jednocześnie uruchomiony sygnał alarmowy lub nadany komunikat o niebezpieczeństwie i konieczności podjęcia ewakuacji.

Alarmować możemy z kilku stref dozorowych, które są rozłożone minimum w jednej strefie pożarowej, tak jak to przedstawiono na rysunku 1.

Maksymalne wymagania dla strefy dozorowej można określić jako:

 1. powierzchnia jednej strefy na kondygnacji nie powinna przekraczać 1600 m2;
 2. strefa może obejmować do 10 sąsiadujących ze sobą pomieszczeń, pod warunkiem, że łączna ich powierzchnia nie przekracza 1000 m2, a ich identyfikowanie następuje za pomocą wskaźników zadziałania, umieszczonych nad wejściem do tych pomieszczeń,
 3. jeżeli strefa obejmuje pięć przyległych pomieszczeń, a ich powierzchnia nie przekracza 400 m2, to nie jest wymagane instalowanie zewnętrznych wskaźników zadziałania w pobliżu ich drzwi,
 4. każda strefa dozorowa powinna obejmować co najwyżej jedną kondygnację budynku, chyba że: szyb wentylacyjny lub inną strefa zawiera klatkę schodową, szyb kablowy, podobną instalację, która przebiega przez więcej niż jedną kondygnację, lecz znajduje się w obrębie jednej strefy pożarowej.

Definiując maksymalne parametry dla strefy dozorowej należy pamiętać, że sterowanie odnosi się do strefy dozorowej, a można je łączyć w dowolny sposób biorąc pod uwagę zapisy scenariusza pożarowego dla obiektu (algorytmy współdziałania). Zawsze sterowanie projektujemy dla minimum do strefy pożarowej, ale pamiętamy, że w zależności od sposobu oddymiania może być konieczność sterowania np. przy oddymianiu grawitacyjnym w przestrzeni o powierzchni podsufitowej do 2600 m2. Z tego wynika konieczność podziału na dwie strefy dozorowe (pojedyncza strefa do 1600 m2).

Warianty alarmowania, dobór czasów alarmowania

W obiektach użyteczności publicznej najczęstszym wariantem alarmowania jest alarm dwustopniowy zwykły. Polega on na udziale człowieka w sprawdzaniu sytuacji pożarowej w obiekcie. Rozróżniamy dwa stopnie alarmów: alarm wstępny (alarm I stopnia), uruchamiany tylko przy alarmowaniu tzw. dwustopniowym, i alarm główny (alarm II stopnia), uruchamiany po alarmie wstępnym lub natychmiast przy tzw. alarmowaniu jednostopniowym.

Zadziałanie elementu liniowego wywołuje alarm wstępny, który sygnalizowany jest przez czas T1 (maksymalnie 2 minuty) potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego centralę w sposób optyczny i dźwiękowy. Niezgłoszenie się obsługi w czasie T1 powoduje wejście centrali w alarm główny. Zgłoszenie się obsługi i skasowanie sygnału dźwiękowego w centrali rozpoczyna czas T2 (maksymalnie 10 minut), tzw. czas na rozpoznanie. W tym czasie obsługa dokonuje oceny sytuacji pożarowej. Jeżeli obsługa nie powróci do centrali w czasie T2, centrala wchodzi automatycznie w alarm II stopnia. W czasie T2 można skasować alarm wstępny, jeżeli obsługa albo ugasi we własnym zakresie pożar bądź stwierdzi, że był to fałszywy alarm.

Po wprowadzeniu Ramowych Wymagań Organizacyjno-Technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej wariant ten jest zalecany w obiektach, w których wymagany jest monitoring pożarowy.

W obiektach tych dopuszcza się inny wariant alarmowania uzgodniony z Komendantem Miejskim, dla przykładu proponuje się alarmowanie przy zastosowaniu linii dozorowych w tzw. koincydencji. Takie rozwiązanie ma wyeliminować fałszywe alarmy, a jeżeli nie wyeliminować, to w dużym stopniu ograniczyć.

Dobór czujek pożarowych

Coraz więcej firm realizujących zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach budowlanych wykorzystuje do zabezpieczenia czujki optyczne dymu, nie korzystając z czujek jonizacyjnych. Musimy pamiętać o większej czułości czujek jonizacyjnych podczas spalania płomieniowego w stosunku do czujek optycznych, które lepiej wykrywają dym w przypadku spalania bezpłomieniowego substancji palnych (rys. 2.).

Poszukuje się innych rozwiązań czujek dymu, które można wykorzystać podczas projektowania takich instalacji. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej prowadzone są ciągłe badania nad konstrukcjami czujek pożarowych, a w szczególności badane są różne rozwiązania biorąc pod uwagę spalanie różnych substancji palnych z uwzględnieniem przepływu powietrza (imitacja detekcji dymu w instalacjach wentylacyjnych).

Na rysunku 3. przedstawiono układ pomiarowy do badania czułości wybranych czujek pożarowych w warunkach zbliżonych do naturalnych. W trakcie badań spalono 3 maty z pianki poliuretanowej o wymiarach ok. 0,6´0,6 m. Wyniki pomiarów zestawiono na rysunku 4.

Jak widać najkrótsze czasy uzyskano w przypadku czujek wielodetektorowych, w tym przypadku optycznej dymu i ciepła. Do analizy również pozostaje wpływ wentylacji na czas zadziałania czujek. Najkrótsze czasy uzyskano przy braku wentylacji, najdłuższe przy 5 wymian/godz., niekoniecznie przy największej liczbie wymian. Wynika z tego, że coraz częściej w systemach zabezpieczeń będziemy mieli do czynienia z wielodetektorowymi czujkami.

Obiekty jednokondygnacyjne

Obiekt podzielony jest na strefy dymowe, w każdej strefie umieszczana jest co najmniej jedna klapa dymowa. Ich liczba zależna jest od pożądanej wysokości warstwy wolnej od dymu i przewidywanej szybkości rozprzestrzeniania się pożaru oraz obliczeniowego czasu oddymiania.

Maksymalną powierzchnię strefy dymowej określono normatywnie na 2600 m2, co powoduje, że projektant systemu do usuwania dymu i ciepła podzieli część podstropową obiektu za pomocą kurtyn dymowych (lekka przegroda, wykonana z materiałów niepalnych, podwieszona pionowo pod dachem lub stropodachem, przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się dymu i gazów pożarowych w kierunku poziomym) na przestrzenie nieprzekraczające tej wielkości.

W tym przypadku instalacja sygnalizacji pożarowej powinna pozwalać na:

 • uruchomienie klap dymowych w obrębie pojedynczej strefy dymowej,
 • unieruchomić automatyczne otwieranie klap w innych strefach,
 • pozostawić możliwość uruchomienia wybranej strefy oddymiania przez osoby upoważnione, np. kierownika akcji gaśniczej,
 • automatyczne otwarcie otworów w bocznych ścianach obiektu, np. drzwi, w celu wyrównania bilansu powietrza (geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa niż suma powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi dachu o największej czynnej powierzchni zainstalowanych klap. Możliwe jest tu wliczenie okien w dolnej części pomieszczenia oraz drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz),
 • automatyczne uruchomienie kurtyn dymowych (jeżeli nie są wykonane jako elementy stałe obiektu),
 • uruchomienie dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Często w kompleksach handlowo-usługowych mamy do czynienia z różnego rodzaju pasażami, które także należy oddymiać. Zwłaszcza w przypadku, gdy w pomieszczeniach przyległych wystąpi pożar, pękają szyby i dym przedostaje się na pasaż. Zbiornik dymu utworzony pod sufitem, należy ograniczać ze względu na tracenie ciepła przez dym przy rozprzestrzenianiu się na większą powierzchnię. W takim przypadku następuje pogorszenie własności unoszenia dymu, co powoduje, że dym nie zostaje usunięty z obiektu.

Sposób wykrywania dymu jest zależny od rozwiązania zbiorników dymu (ograniczanie przepływu dymu). Można dokonać detekcji dymu przy użyciu liniowych lub punktowych czujek dymu. Rozplanowując rozmieszczenie czujek dymu, należy pamiętać, aby nie przekroczyć dopuszczalnej odległości detektora czujki od stropu przy odpowiednim nachyleniu, jak również zwrócić uwagę, aby kurtyny nie utrudniały liniowym czujkom pracy. Jeżeli szerokość korytarza nie przekracza 3 m, to maksymalna odległość czujka-czujka dymu wynosi do 15 m. W przypadku, gdy szerokość korytarza przekracza zakładaną szerokość, to czujki rozkładamy tak, aby ich promień działania nie przekroczył 7,5 m.

Przy projektowaniu sterowania systemem oddymiania w pasażach musimy także pamiętać o dostarczaniu świeżego powietrza z zewnątrz dla zapewnienia prawidłowego bilansu powietrza.

Bardzo często przy stosowaniu klap dymowych w obiektach wykorzystuje się je do przewietrzania pomieszczeń. W takim przypadku układ sterujący musi umożliwiać realizację tej opcji. Wymaga to zapewnienia zamknięcia pozostałych stref oddymiania i pozostawienie otwartej tylko strefy, gdzie zadziałały czujki dymu. Ponadto taki układ sterowania powinien mieć możliwość automatycznego zamknięcia ze względu na zmienione warunki pogodowe na zewnątrz obiektu, np. padający deszcz, zbyt silny wiatr. Może to mieć wpływ na wykrywanie pożaru (zawirowania powietrza).

Przy zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego musimy brać pod uwagę przy rozplanowywaniu czujek dymu odległości od klap dymowych ze względu na możliwość utrudnionego dotarcia dymu do czujek, jak również wpływ prędkości powietrza na czujki dymu. Odległości od otworów wentylacyjnych są znane i wynoszą min. 0,5 m, przy wentylacji mechanicznej nawiewnej 1,5 m. Należy brać pod uwagę zapis w świadectwie dopuszczenia wydanym przez CNBOP PIB o dopuszczalnej prędkości przepływu powietrza. Analizując różne typy i systemy oddymiania ogólnie zakładana prędkość przepływu powietrza przez czujki bez osłon przeciwwietrznych nie powinna przekraczać 5 m/s. Stosując osłony przeciwwietrzne musimy także pamiętać o minimalnej prędkości dla osłony. Jest to prędkość, przy której następuje wnikanie dymu do osłony. Większy problem stanowi wpływ prędkości powietrza na sam dym.

Oddymianie obiektów wielokondygnacyjnych

Zasada działania takich systemów polega na oddymianiu kondygnacji, na której wybuchł pożar (w ramach strefy pożarowej) wraz z utrzymywaniem niezadymionych poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych wychodzących ludzi na zewnątrz budynku lub do strefy bezpiecznej.

W opracowaniu przedstawiony został przykładowy sposób oddymiania obiektów wielokondygnacyjnych z uwagi na dużą różnorodność rozwiązań technicznych. Należy stwierdzić, że każdy obiekt powinien być indywidualnie rozpatrywany, a automatyka zabezpieczeń tak dobrana, aby nie powodowało to w ostateczności zmniejszenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo powstania pożaru w obiekcie wielokondygnacyjnym najbardziej prawdopodobny jest pożar w pomieszczeniach, najmniej prawdopodobny na klatce schodowej, korytarzu. Do oddymiania można wykorzystać jedno z rozwiązań ciśnieniowych (rys. 5.). Rozwiązanie zakłada uruchamianie:

 • jednego nawiewu i jednego wyciągu w przedsionku klatki schodowej,
 • jednego nawiewu w okolicy przedsionka klatki schodowej i otworów wyciągowych na korytarzu poziomym.

W przypadku zadziałania czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych w przedsionku, korytarzu, pomieszczeniach na wybranym piętrze następuje:

 • pożar w pomieszczeniach, korytarzu (ROP – alarmowanie II stopień bez sterowania wentylacją, zadziałanie czujki pożarowej – I stopień powoduje włączenie nadmuchu na klatkę schodową, szyb windowy, II stopień alarmowania sterowanie oddymianiem, możliwy wariant zadziałanie czujki, a następnie ROP-a na tym samym korytarzu lub odwrotnie – powoduje alarm II stopnia, wysterowanie oddymiania):
 • włączenie nadmuchu na klatkę schodową (nadciśnienie),
 • włączenie nadmuchu i otwarcie klapy odcinającej w przedsionku na piętrze, gdzie wystąpił pożar (na pozostałych piętrach klapy odcinające zamknięte),
 • włączenie wyciągu i otwarcie klapy odcinającej w przedsionku na piętrze, gdzie wystąpił pożar (na pozostałych piętrach klapy odcinające zamknięte),
 • włączenie nadmuchu i wyciągu na poziomym ciągu komunikacyjnym (na pozostałych piętrach klapy odcinające zamknięte),pożar w przedsionku: zadziałanie czujki pożarowej – wykrywanie pożaru bez sterowania wentylacją, włączenie nawiewu do klatki, sygnalizacja w centrali sygnalizacji pożarowej I i II stopień,
 • pożar w klatce schodowej:
 • zadziałanie czujki pożarowej – blokada włączenia nadmuchu na klatkę, sygnalizacja pożaru w centrali sygnaliacji pożarowej (I i II stopień), DSO w klatce przy II stopniu,
 • włączenie ROP-a – sygnalizacja pożaru w centrali sygnalizacji pożarowej (I i II stopień), DSO w klatce przy II stopniu.

Obsługa w obu przypadkach przy pożarze na klatce dokonuje rozpoznania, włącza oddymianie poprzez klapę dymową lub wentylator wyciągowy. System działa na wybranej kondygnacji obiektu. Znane są rozwiązania, gdzie można także sterować elementami oddymiania na kilku piętrach, ale muszą one być w jednej strefie pożarowej. Projektant musi dobrać odpowiednią wydajność wentylatorów, przekroje instalacji wentylacji pożarowej.

Jedyny problem, który zostaje do rozwiązania to oddymianie klatki schodowej, choć zakłada się, że na klatce schodowej nie pojawi się dym z uwagi na zakaz gromadzenia materiałów palnych. W tym układzie zastosowanie automatycznego sterowania oddymianiem na klatce schodowej może doprowadzić do złego funkcjonowania wentylacji całego obiektu. Proponuje się tu rozwiązanie, polegające na automatycznym wykryciu pożaru poprzez czujki dymu umieszczone na ostatniej i co trzeciej kondygnacji. Zadziałanie czujek wskazuje na wystąpienie pożaru na klatce schodowej (praktycznie tylko poprzez podpalenie materiałów złożonych przez podpalacza), nie uruchamia to automatycznie otwarcia klapy dymowej (może być to jedno z rozwiązań). Układ czujek można wspomóc ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, które też nie mogą uruchamiać oddymiania klatki schodowej. Otwarcie klapy następuje przez osobę uprawnioną do tego (obsługa odpowiedzialna za zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiekcie lub dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej) przyciskiem w pomieszczeniu alarmowym (miejsce lokalizacji CSP z nadzorem osobowym).

W dzisiejszych rozwiązaniach proponowane są wentylatory dwukierunkowe, tzw. rewersyjne (nawiew lub wywiew powietrza przełączany przez prowadzących akcję), co może sprawniej zabezpieczyć przed dymem pojawiającym się klatce schodowej (uruchamiane ręcznie, jak poprzednio).

Oddymianie klatek schodowych w przypadku obiektów niskich i średniowysokich może odbywać się grawitacyjnie. Tu pojawia się pewna trudność polegająca na stosowaniu oddymiania poprzez okna na klatce schodowej. W przypadku zastosowania klapy w suficie dym swobodnie wydostaje się na zewnątrz klatki. W przypadku oddymiania przez okno powinno się oddymiać w układzie dwóch okien, najlepiej umieszczonych na przeciwległych ścianach. Pozwala to na przeciwdziałanie wpływowi wiatru na możliwość oddymienia klatki. W chwili, gdy wiatr jest skierowany w stronę okna, nie ma możliwości, aby dym wydostał się z klatki schodowej budynku. Stosując dwa okna umieszczone naprzeciw powoduje, że przepływające powietrze porywa cząstki dymu i wydostaje się przez okno umieszczone na przeciwległej ścianie. Rozwiązanie warte zastosowania.

Klapy dymowe na klatkach schodowych i w szybach dźwigów powinny być wyposażone w urządzenia do automatycznego i ręcznego uruchomienia. Miejsca instalowania przycisków do ręcznego uruchamiania klap dymowych na klatkach schodowych należy przewidywać przy wejściu do budynku i na najwyższej kondygnacji oraz na co trzeciej kondygnacji, a w szybach dźwigów na najniższej i najwyższej kondygnacji nadziemnej.

Na klatkach schodowych należy przewidzieć automatyczne otwieranie okna lub drzwi, wspomagające proces usuwania dymu i ciepła, zamiennie umieszczone na poziomie parteru obiektu. W przypadku klatek wewnętrznych można do tego celu wykorzystać drzwi na pierwszej kondygnacji budynku. Niezapewnienie wspomagania spowoduje, że dym nie będzie wydobywał się przez otwartą klapę dymową na zewnątrz obiektu (brak efektu kominowego).

Aby można było jednoznacznie i prawidłowo sterować urządzeniami oddymiającymi, należy dobrać odpowiedni układ sterowania. Jednym z nich jest układ proponowany przez firmę BELIMO, sprawdzony w różnych sytuacjach.

Badania były wykonywane w ramach projektu POIG.01.01.02-10-106/09-05 Pakiet 5.2

Literatura

 1. W. Wnęk, Rodzaje fałszywych alarmów i źródła ich powstawania, Ogólnopolskie Warsztaty Zacisze 2011 Systemy sygnalizacji pożarowej wykonawstwo, odbiory i eksploatacja instalacji, Zacisze k. Bydgoszczy, czerwiec 2011, org. POLON-ALFA Sp. z o.o.
 2. W. Wnęk, P. Kubica, A. Domżał, Określenie wytycznych projektowania systemów sygnalizacji pożarowej w zakresie detekcji pożaru w obecności systemów wentylacji bytowej obiektów budowlanych Materiały konferencyjne „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Łódź, 18-20 listopada 2012.
 3. P. Kubica, W. Wnęk, S. Boroń, Analiza możliwości zastosowania mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w systemach grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych, Zeszyty Naukowe SGSP przyjęte do druku po recenzjach, grudzień 2012
 4. PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.
 5. PN EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Cz.6 Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń.
 6. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2010, wyd. 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • sylvek sylvek, 21.11.2014r., 09:34:25 ochrona przeciwpożarowa odprowadzanie dymu zadymienie

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.