Special-Ops.pl

Reakcja na ogień kabli bezhalogenowych oraz kabli na bazie PVC

PVC reakcja na ogień wydzielanie dymu
Fot. K. Kaczorek-Chrobak

PVC reakcja na ogień wydzielanie dymu


Fot. K. Kaczorek-Chrobak

Większość powszechnie stosowanych kabli i przewodów elektroenergetycznych produkowanych jest z zastosowaniem tworzyw na bazie poli(chlorku winylu) z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, tj. kredy lub wodorotlenku glinu.

Zobacz także

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

W artykule przedstawiono zarys procesu aktualizacji normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Scharakteryzowano problematykę oraz zagadnienia dyskutowane...

W artykule przedstawiono zarys procesu aktualizacji normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Scharakteryzowano problematykę oraz zagadnienia dyskutowane podczas aktualizacji wydania z 2013 roku. Podano przykłady kilku nowych określeń oraz treść niektórych wymagań z poszczególnych rozdziałów Normy. Wskazano na ważność rodzaju napięć probierczych oraz metodyki prowadzenia badań odbiorczych i diagnostycznych linii kablowych. Wydanie 2013 Normy SEP...

etykiety i inne sposoby oznaczania

etykiety i inne sposoby oznaczania etykiety i inne sposoby oznaczania

Właściwe opisanie żył kabli i przewodów oraz czytelne ich oznaczenie pozwalają na szybszy montaż instalacji oraz ułatwiają i skracają czas potrzebny na konserwację, a także naprawę i modernizację instalacji...

Właściwe opisanie żył kabli i przewodów oraz czytelne ich oznaczenie pozwalają na szybszy montaż instalacji oraz ułatwiają i skracają czas potrzebny na konserwację, a także naprawę i modernizację instalacji elektrycznych. Najczęściej kable i przewody są oznaczane przez producentów różnymi kolorami lub kombinacjami kolorów, a w przypadku kabli wielożyłowych – również cyframi. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy używamy kilku kabli wielożyłowych.

Instalacje elektryczne niskoprądowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Instalacje elektryczne niskoprądowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Instalacje elektryczne niskoprądowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Artykuł przedstawia podstawowe wymagania, które powinny spełniać instalacje niskoprądowe zasilające urządzenia elektryczne (kable i przewody, trasy kablowe i zespoły kablowe) pracujące w przestrzeniach...

Artykuł przedstawia podstawowe wymagania, które powinny spełniać instalacje niskoprądowe zasilające urządzenia elektryczne (kable i przewody, trasy kablowe i zespoły kablowe) pracujące w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz zasady prawidłowego ich montażu. Obiekty zagrożone wybuchem muszą spełniać wymienione wymagania, do których odwołują Dyrektywa ATEX i krajowe dokumenty prawne, a także normy (m.in. PN 60079-14:2009E).

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-6 dwóch kabli bezhalogenowych, różniących się rodzajem materiałów konstrukcyjnych oraz kabla na bazie poli(chlorku winylu). Analizie poddano wyniki badań kabli zgodnie z normą PN-EN 50399. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na znaczny wzrost parametrów klasyfikacyjnych, związanych z wydzielaniem ciepła i dymu oraz rozprzestrzenianiem się ognia po pionowo zainstalowanych kablach dla kabla na bazie poli(chlorku winylu). Dla kabli bezhalogenowych otrzymano stosunkowo niskie wartości parametrów, pozwalające na sklasyfikowanie w klasie B2ca-s1,d0.

Abstract

Reaction to fire of Low Smoke Zero Halogen and PVC based electric cables

In this study reaction to fire according to PN-EN 13501-6 results are presented for two Low Smoke Zero Halogen cables differ in the type of construction materials and poly(vinyl chloride) based cable. Those results were obtained by use the test method described in PN-EN 50399 standard. It is clearly shown a significant increase in classification parameters such as heat and smoke release and vertical flame spread of vertically-mounted cables for poly(vinyl chloride) based cable. For non-halogenated cables quite low values of parameters were obtained, which allow to classified them in B2ca-s1,d0 class.

W pierwszej fazie dekompozycji termicznej powstają cząsteczki chlorowodoru (HCl), który jest gazem korozyjnym i silnie żrącym, powodującym uszkodzenia układu oddechowego u ludzi i zwierząt oraz niszczącym urządzenia elektroniczne. W związku z tym w przemyśle kablowym wprowadzono do stosowania tworzywa bezhalogenowe o niskiej emisji dymów (LS0H). Najczęściej stosowanymi mieszankami bezhalogenowymi są: kauczuk etylenowo-propylenowy (EPR), usieciowany polietylen (XLPE), specjalne mieszanki silikonowe z dodatkiem odpowiednich wypełniaczy, np. węglanu wapnia [1].

b reakcja na ogien kabli fot1

Fot. 1. Przekrój kabla NHXH 5x250RM; fot. arch. autora

Typowy kabel elektroenergetyczny zasilający, w zależności od przeznaczenia, zbudowany jest z powłoki zewnętrznej, żyły roboczej (opcjonalnie), powłoki wewnętrznej (opcjonalnie), izolacji żył, separatorów (opcjonalnie) oraz żył roboczych. Na fotografii 1. pokazano przekrój przykładowego kabla NHXH 5x240RM składającego się z 5 żył roboczych miedzianych wielodrutowych okrągłych klasy 2, izolacji na żyłach, powłoki wewnętrznej (wypełniającej) oraz powłoki zewnętrznej.

W celu uzyskania dla konkretnego kabla wymaganej klasy reakcji na ogień powinny być spełnione kryteria klasyfikacyjne podane w tabeli 1. [2].

b reakcja na ogien kabli tab1

Tab. 1. Klasy reakcji na ogień wg PN-EN 13501-6 [3]

b reakcja na ogien kabli fot2

Fot. 2. Komora do badań zgodnie z normą PN-EN 50399 w Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach; fot. K. Kaczorek-Chrobak

Metodyka badań

Próbki kabli poddano badaniom zgodnym z normą PN-EN 50399 [4]. Metoda ta jest metodą badania właściwości w zakresie reakcji na ogień kabli przy zastosowaniu znormalizowanego źródła ognia. Badanie pozwala oszacować następujące parametry: pionowe rozprzestrzenianie się ognia, wydzielanie się ciepła, wydzielanie dymu oraz obecność palących się kropli/cząstek z pionowo zainstalowanych wiązek przewodów lub kabli elektroenergetycznych, lub światłowodowych. Komorę do badań zgodnie z normą PN-EN 50399 przedstawiono na fotografii 2. Wynikami badań są parametry wykorzystywane i mające główne znaczenie w ocenie reakcji na ogień kabli. Procedury badawcze opisane w normie służą do potwierdzenia klasy reakcji na ogień kabli B1ca, B2ca, Cca, Dca oraz dodatkowych klas s1, s2, s3, d0, d1, d2 (tab. 1.). Kable badano przy zastosowaniu mocy palnika 20,5 kW.

b reakcja na ogien kabli tab2

Tab. 2. Parametry wybranych próbek z rodziny kabli NHXH, N2XH 0,6/1 kV oraz YnTKSY

Założono, iż wyniki badań kabli zgodnie z normą PN-EN 60332-1-2 nie mają szczególnego wpływu na uzyskaną klasę reakcji na ogień kabli [5].

Materiały badawcze

W celu porównania reakcji na ogień kabli wybrano dwa kable o oznaczeniach NHXH, N2XH 0,6/1kV z 14 żyłami okrągłymi i o przekroju 1,5 mm2 oraz kabel zasilający na bazie PVC o oznaczeniu YnTKSY 10x2x2,8 mm2.

Elementami konstrukcyjnymi kabla NHXH 14x1,5RE są: 14 żył miedzianych okrągłych jednodrutowych klasy 1 o przekroju 1,5 mm2, izolacje żył z taśmy mikowej i usieciowanego tworzywa bezhalogenowego, powłoka wewnętrzna z tworzywa bezhalogenowego oraz powłoka zewnętrzna z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o właściwościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 – HM4.

b reakcja na ogien kabli tab2 1

Tab. 2. Parametry wybranych próbek z rodziny kabli NHXH, N2XH 0,6/1 kV oraz YnTKSY

Kabel N2XH 14x1,5RE składa się z: 14 żył miedzianych okrągłych jednodrutowych klasy 1 o przekroju 1,5 mm2, izolacji usieciowanego polietylenu (XLPE), powłoki wewnętrznej z tworzywa bezhalogenowego oraz powłoki zewnętrznej z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o właściwościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 – HM4.

Kabel YnTKSY10x2x2,8 mm2 zbudowany jest z następujących elementów: żył miedzianych, jednodrutowych, w parach skręconych równolegle, izolacji ze specjalnego poli(chlorku winylu) (PVC) oraz z powłoki zewnętrznej z uniepalnionego PVC.

Typowe wymiary reprezentatywnych próbek do badań kabli bezhalogenowych i halogenowych (na bazie PVC) przedstawiono w tabeli 2.

Omówienie wyników badań

W celu porównania właściwości w zakresie reakcji na ogień dla kabli, których składniki niemetaliczne są na bazie polimerów bezhalogenowych oraz kabli halogenowych (na bazie PVC), wykorzystano wyniki następujących parametrów:

  • wskaźnik wzrostu pożaru (FIGRA),
  • maksymalna szybkość wzrostu ciepła (maxHRR),
  • całkowite wydzielone ciepło (THR)
  • oraz wysokość rozprzestrzeniania się ognia (FS).
b reakcja na ogien kabli rys1

Rys. 1. Parametry wydzielania ciepła dla kabli NHXH 14x1,5RE, N2XH 14x1,5RE oraz kabla YnTKSY 10x2x2,8 mm2; rys. K.Kaczorek-Chrobak

Na rysunku 1. pokazano, iż znaczący wzrost każdego z parametrów otrzymano dla kabla halogenowego YnTKSY.

Kable halogenowe po badaniu uległy zwęgleniu w obszarze działania palnika oraz płomienia rozprzestrzeniającego się po próbkach w trakcie badania. Pod wpływem wysokiej temperatury tworzywo pękało i odwarstwiało się (fot. 3.).

W przypadku kabli bezhalogenowych (fot. 4.) zaobserwowano spalanie jedynie w obszarze działania palnika. Próbki gasły w trakcie badania, a rozprzestrzenianie się ognia było stosunkowo niewielkie w porównaniu z kablami halogenowymi (tab. 3.).

b reakcja na ogien kabli fot3

Fot. 3. Widok próbki kabla YnTKSY10x2x2,8 po badaniu wg PN-EN 50399; fot. K.Kaczorek-Chrobak

b reakcja na ogien kabli fot4

Fot. 4. Widok próbki kabli bezhalogenowych NHXH 14x1,5RE oraz N2XH 14x1,5RE po badaniu wg PN-EN 50399; fot. K.Kaczorek-Chrobak

b reakcja na ogien kabli tab3

Tab. 3. Rozprzestrzenianie się ognia (FS) dla badanych kabli NHXH 14×1,5RE, N2XH 14×1,5RE oraz kabla YnTKSY 10×2×2,8 mm2

Otrzymane wyniki badań dymu (wykres na rysunku 2. oraz tabela pod tym wykresem) wskazują na znaczny wzrost zarówno całkowitego wydzielonego dymu (TSP), jak i maksymalnej szybkości wydzielania się dymu (max SPR) z kabla halogenowego YnTKSY 10x2x2,8 mm2.

b reakcja na ogien kabli rys2

Rys. 2. Parametry wydzielania ciepła dla kabli NHXH 14x1,5RE, N2XH 14x1,5RE oraz dla dwóch kabli YnTKSY 10x2x2,8 mm2; rys. K.Kaczorek-Chrobak

Przyczyną wystąpienia zjawiska znacznego wydzielania dymu w przypadku kabli halogenowych jest wydzielanie dużej ilości toksycznych produktów spalania w postaci chlorowodoru (HCl), tlenku węgla (CO), licznych lotnych węglowodorów nienasyconych, powstających na skutek dekompozycji termicznej, przebiegającej z rozszczepieniem łańcucha polimerowego oraz reakcjami cyklizacji. Na skutek cyklizacji łańcuchów powstają duże cykliczne i aromatyczne aglomeraty organiczne (rys. 3.). Reakcje te są następstwem odłączenia cząsteczek HCl w stosunkowo niskich temperaturach (już w 200 – 300°C uwalniane jest 80 – 95% cząsteczek HCl) [5].

b reakcja na ogien kabli rys3

Rys. 3. Dekompozycja poli(chlorku winylu) (PVC) [5]; rys. K.Kaczorek-Chrobak

Wnioski

W przypadku kabli na bazie PVC, na skutek licznych procesów towarzyszących dekompozycji termicznej tego tworzywa z wydzieleniem przede wszystkim korozyjnego i toksycznego chlorowodoru, parametry związane z ciepłem wydzielanym podczas spalania, jak i ilością dymu są znacznie wyższe niż dla kabli na bazie tworzyw bezhalogenowych.

W skład materiałów niemetalicznych kabli bezhalogenowych wchodzą różnego rodzaju wypełniacze nieorganiczne, które w podwyższonej temperaturze działają jak środki uniepalniające, powodujące wytworzenie bariery ceramicznej uniemożliwiającej rozprzestrzenianie się ognia wzdłuż kabli oraz powodującej samogaśnięcie materiału.

W wyniku badań kabli bezhalogenowych NHXH 14x1,5RE oraz N2XH 14x1,5RE uzyskano pożądane parametry spełniające kryteria dla klasy reakcji na ogień B2ca-s1,d0, natomiast dla kabla YnTKSY 10x2x2,8 mm2 uzyskano klasę reakcji na ogień Cca-s3,d0 – zgodnie z normą PN-EN 13501-6.

Literatura

  1. K. Kaczorek-Chrobak, Toksyczne produkty spalania izolacji i powłok kabli elektroenergetycznych. elektro.info 5/2015, pp. 24–27.
  2. PN-EN 13501-6 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych.
  3. PN-EN 50399 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia – Aparatura probiercza, procedury, wyniki.
  4. CLC/TS 50576 Kable elektryczne – zasady rozszerzeń wyników badań.
    K. Kaczorek, A. Stec, T. R. Hull (2010), Effect of temperature and ventilation condition on the combustion efficiency of halogenated and aromatic fuels, 4th FireSeat Symposium on Fire Safety Engineering in the UK, pp. 27–35.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.