Special-Ops.pl

Zabezpieczanie przeciwpożarowe serwerowni poprzez obniżenie poziomu tlenu

arch. redakcji

arch. redakcji

W poprzednich artykułach [1], prezentowanych w cyklu konferencji szkoleniowych „Ochrona przeciwpożarowa obiektów
budowlanych”, przedstawiono sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego serwerowni z wykorzystaniem stałych urządzeń gaśniczych gazowych z omówieniem sposobu sterowania tymi urządzeniami, sygnalizowania etapów wprowadzania i usuwania gazu z pomieszczeń. Pozostały do omówienia alternatywne rozwiązania wobec rozwiązań gazowych. Jednym z nich jest inertyzacja chronionych pomieszczeń. Z metodyki tej można korzystać w różnych zastosowaniacxh, począwszy od zabezpieczeń przeciwwybuchowych, aż do zabezpieczeń przeciwpożarowych w różnych przestrzeniach.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

W przypadku zabezpieczeń przeciwwybuchowych, według standardu PN-EN 1127-1 [2] inertyzacja jest to dodawanie substancji obojętnych w celu zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych. Zatem tworzenie się mieszaniny wybuchowej można uniemożliwiać poprzez dodanie gazowych substancji, na przykład dwutlenku węgla, azotu, argonu, chlorowcopochodnych węglowodorów bądź też proszkowych substancji obojętnych.

Rozróżnia się:

 • inertyzację częściową, czyli zmniejszanie zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej wybuch, ale po zmieszaniu jej z dostateczną ilością powietrza, np. przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina staje się zdolna do wybuchu,
 • oraz inertyzację całkowitą, jako zmniejszanie zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej wybuch, a po zmieszaniu jej z dowolną ilością powietrza, np. przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina w dalszym ciągu nie jest zdolna do wybuchu.

Warunki, które muszą być szczegółowo spełnione podczas skutecznej i bezpiecznej inertyzacji, odnoszą się przede wszystkim do następujących zagadnień:

 • skład chemiczny atmosfery wybuchowej,
 • procedury związane z wyładowaniem gazu obojętnego,
 • czynności kontrolne podczas inertyzacji.

Wymienione wyżej warunki zostały szczegółowo opisane w raporcie technicznym EN-TR 15281 [3], który został przygotowany przez grupę międzynarodowych ekspertów w dziedzinie wybuchowości, na zlecenie organizacji normalizacyjnej CEN.

Natomiast dla ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń, w tym serwerowni, przyjęło się definiowanie inertyzacji jako zabezpieczenia polegającego na ciągłym zmniejszeniu ilości tlenu do poziomu niepozwalającego na inicjację i podtrzymywanie reakcji spalania.

b zabezpieczanie ppoz tab1

Tab. 1. Wykaz granic zapłonu wybranych substancji Źródło: opracowano na podstawie danych z VdS 3527 [5].

Granica zapłonu

Graniczna zawartość tlenu w atmosferze, wyrażona w procentach objętościowych, umożliwiająca spalanie, jest zależna od rodzaju spalanego materiału (tab. 1.). Celem stosowania urządzeń inertyzujących jest utrzymywanie w sposób ciągły takiego stężenia tlenu w chronionej przestrzeni, które uniemożliwi spalanie znajdujących się w niej materiałów.

Budowa przykładowej instalacji

Podstawowym elementem systemu inertyzującego jest generator azotu — urządzenie, które pozwala wyodrębnić azot z powietrza atmosferycznego. Stosuje się przy tym jedną z dwóch znanych metod:

 • technologię membranową (różna prędkość przenikania poszczególnych składników powietrza przez ściankę membrany)
 • lub adsorpcję zmiennociśnieniową (przepływ sprężonego powietrza przez kolumnę zawierającą substancję adsorbującą. Sprężone powietrze przepływa przez kolumnę wypełnioną węglowym sitem molekularnym – mniejsze molekuły tlenu są adsorbowane przez sito, natomiast większe molekuły azotu przepływają do wylotu urządzenia. Po nasyceniu sita węglowego następuje regeneracja pod ciśnieniem atmosferycznym).
b zabezpieczanie ppoz rys02

Rys. 1. Stężenia graniczne i robocze

Generator azotu sterowany jest za pomocą centrali odpowiadającej za przebieg procesu inertyzacji. Sygnały wejściowe dla centrali spływają z sond stężenia tlenu umieszczonych w pomieszczeniu chronionym. Centrala utrzymuje zadane stężenie tlenu w określonych granicach tolerancji. Czas pracy generatora zależy przede wszystkim od szczelności pomieszczenia i częstości wejść do pomieszczenia.

Przykładową instalację inertyzującą przedstawiono na rys. 1. W pomieszczeniach o dużych kubaturach układ pokazany na fot. 1. powinno się poszerzyć o zastosowanie większej liczby czujników tlenu, w wyniku czego uzyska się dokładniejsze oszacowanie zawartości tlenu w całej kubaturze pomieszczenia chronionego.

Zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, należy stosować nie mniej niż dwa czujniki w pomieszczeniu do 500 m3 (4 czujniki – od 500 do 4000 m3 oraz 6 przy kubaturach od 4000 do 10 000 m3 itd.). Ekrany ostrzegawcze, z wyświetlanymi komunikatami słownymi, powinny być umieszczane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. W pomieszczeniach o dużych kubaturach należy wprowadzać do pomieszczenia azot wielopunktowo, w pobliżu podłogi.

Wypełnienie azotem

Często pojawia się pytanie, jak szybko można wypełnić azotem pomieszczenie do bezpiecznego poziomu. Zależy to od kubatury pomieszczenia i wydatków roboczych zastosowanego generatora.

Czas potrzebny do uzyskania stężenia roboczego dla serwerowni, na przykład o kubaturze netto pomieszczenia Vnet = 100 m3 dla stężenia inertującego na poziomie 15% obj. O2, można wstępnie oszacować w następujący sposób:

a) obliczenie ilości tlenu w pomieszczeniu w warunkach normalnych przy stężeniu 21% obj.:

b) obliczenie ilości tlenu w pomieszczeniu przy zredukowanym stężeniu 15% obj.:

c) obliczenie ilości tlenu, który należy usunąć z pomieszczenia, aby uzyskać stężenie tlenu 15% obj.:

d) obliczenie ilości azotu, który należy wprowadzić do pomieszczenia:

e) wyznaczenie stężenia projektowego (inertującego):

Czas do uzyskania stężenia roboczego od 21% do 15% (pierwsze uruchomienie) t = VN/QN, gdzie Qn jest wydajnością urządzenia inertyzującego. Przy założeniu, że wydajność wynosi z przedziału 3,5 do 14 (przy temperaturze 20°C), czas wynosi od 2,04 do 8,17 h. Bez wątpliwości są to czasy długie, co definiuje te urządzenia jako zabezpieczające, które muszą działać w normalnych warunkach użytkowania pomieszczenia, a nie gaśnicze, działające tylko w przypadku pożaru.

Przy doborze stężenia projektowego tlenu należy uwzględnić jeszcze współczynnik bezpieczeństwa, jak również współczynnik regulacji układu (histereza układu). Współczynnik bezpieczeństwa powoduje obniżenie stężenia przyjętego jako granica zapalności pomniejszona o 1% obj. przy stężeniach tlenu większych równych od 15% obj., a 1,5% przy stężeniach mniejszych od 15%.

Współczynnik regulacji układu określa stężenie robocze wynikające bezpośrednio ze stężenia projektowego. Jest ono z reguły około 0,2 do 0,5% obj. niższe od stężenia projektowego i wyznacza się je w celu uwzględnienia niedokładności pomiaru czujników tlenu i ewentualnie ustala jeszcze poziom alarmowania i sterowania. Należy przy tym zwrócić uwagę, by stężenie robocze stanowiło górną granicę zakresu regulacji, który w zależności od instalacji wynosi 0,2–0,4% obj.

Często pojawia się pytanie, jak sobie poradzić z otwieraniem drzwi do serwerowni, w wyniku czego następuje chwilowe rozszczelnienie pomieszczenia i napływ świeżego powietrza. Doświadczenia praktyczne wskazują, że w typowych serwerowniach, do których wejścia personelu są sporadyczne, nie jest to istotny problem. Natomiast jeśli przewidziano częste wchodzenie do pomieszczenia, można zastosować dodatkowy przedsionek, ograniczający przepływ gazów.

Stosując inertyzację, należy również określić sposób klimatyzacji pomieszczeń, kładąc szczególny nacisk na ograniczenia dopływu powietrza z zewnątrz i pracę przede wszystkim w obiegu zamkniętym.

Każdy przypadek wymaga indywidualnego rozważania, a przy konieczności zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w sytuacji pożaru stosowane jest również uwolnienie do pomieszczenia dodatkowej porcji azotu z butli zgromadzonych poza pomieszczeniem.

Wymagania bezpieczeństwa dla osób

Niestety, ta technologia wiąże się ograniczeniem czasu przebywania osób w pomieszczeniu chronionym. Instytut Medycyny Pracy wydał oświadczenie w sprawie warunków pracy i ochrony zdrowia podczas wchodzenia ludzi w obszary ze stałym niedoborem tlenu.

W pomieszczeniach takich nie mogą znajdować się stałe stanowiska pracy, a czas przebywania ludzi uzależniony jest od kategorii pomieszczenia. Przebywanie ludzi w tych pomieszczeniach możliwe jest wyłącznie pod poniższymi warunkami:

 • obszary kategorii I: (21% obj. > stężenie tlenu ≥17% obj.) do takich pomieszczeń mogą wchodzić osoby,
  u których nie stwierdzono żadnej choroby serca, krążenia, naczyniowej lub choroby układu oddechowego,
 • obszary kategorii II: (17% obj. > stężenie tlenu ≥ 15% obj.) osoby, które wchodzą do pomieszczeń, przed pierwszym wejściem muszą zostać poddane badaniom okresowym i mogą przebywać w pomieszczeniu do 4 godzin pracy ciągłej. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 3 lata,
 • obszary kategorii III: (15% > stężenie tlenu ≥ 13%) osoby, które wchodzą do pomieszczeń, mogą wykonywać wewnątrz tylko lekkie prace fizyczne i przed pierwszym wejściem muszą zostać poddane badaniom lekarskim oraz być poddawane okresowym badaniom. Badania okresowe powinny być wykonywane co 2 lata, a czas przebywania może wynosić do 2 godzin pracy ciągłej, po czym należy zastosować min. 30 minut przerwy między kolejnymi okresami pracy. Przerwę trzeba spędzić w obszarze, w którym powietrze ma normalne stężenie tlenu.
b zabezpieczanie ppoz rys01

Fot. 1. Elementy systemu inertyzującego, gdzie: 1 – kubatura chroniona, 2 – generator azotu, 3 – centralka czujnika tlenu, 4 – czujnik tlenu, 5 – rura rozprowadzająca azot, 6 – rura doprowadzająca powietrze, 7 – rura odprowadzająca tlen, 8 – sygnalizator alarmowy, 9 – panel ostrzegawczy, 10 – główny panel operatora, 11 – zasysająca czujka dymu, 12 – rurarz zasysającej czujki dymu (na podstawie materiałów firmy Wagner [6])

W pomieszczeniach chronionych dla kategorii II i III możliwe jest wykonywanie tylko lekkich prac fizycznych. Oczywiście możliwe jest czasowe podniesienie stężenia tlenu w pomieszczeniu, w celu dłuższej pracy ludzi wewnątrz.

Aby wejść do pomieszczenia, gdzie stężenie tlenu znajduje się poniżej 13% obj., należy zaopatrzyć się w aparat ochrony dróg oddechowych z własnym zapasem powietrza. Ponadto należy zwrócić uwagę na ograniczenia zdrowotne wpływające na możliwość wejścia do zabezpieczanego pomieszczenia. Są to:

 • utrata zmysłu równowagi,
 • ostra choroba wysokościowa,
 • choroby serca,
 • choroby płuc,
 • ciąża,
 • anemia
 • oraz inne choroby krwi.

Aby nie dopuścić do narażania osób na szkodliwe warunki związane z obniżonym stężeniem tlenu, należy stosować rozwiązania zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa.

Środki techniczne informujące o warunkach panujących wewnątrz zabezpieczonego pomieszczenia (fot. 1.) to:

 • nad wejściem wyświetlana powinna być wartość aktualnego stężenia tlenu,
 • przy stężeniu tlenu w pomieszczeniu mniejszym od 17% obj. zapala się nad wejściem ekran z napisem ostrzegawczym, np. „Uwaga! Niskie stężenie tlenu: ograniczony dostęp do pomieszczenia”,
 • jeżeli stężenie tlenu w pomieszczeniu spadnie poniżej 13% obj., personel znajdujący się w pomieszczeniu zostaje ostrzeżony przez dźwięk syren, migające światła wewnątrz oraz wyświetlenie tekstu: „Natychmiast opuścić pomieszczenie”. Osoby znajdujące na zewnątrz są ostrzegane przez napis: „Nie wchodzić”,
 • można zainstalować elementy blokujące wejście do pomieszczenia, jeżeli stężenie tlenu w atmosferze znajduje się poniżej przyjętego progu, np. 13% obj. bądź 17% obj. (kontrola dostępu). Przy takim rozwiązaniu należy zawsze zapewnić możliwość opuszczenia pomieszczenia osobom przebywającym wewnątrz.

Jak poradzić sobie z koniecznością pracy ludzi w określonych godzinach? Możliwe jest odpowiednie zaprogramowanie centrali sterującej, tak aby w godzinach pracy ludzi utrzymywać stężenie na bezpiecznym poziomie 17%, a po ich wyjściu obniżać do zadanego stężenia projektowego, np. 15%. Stosowane są również przełączniki ręczne, które po uruchomieniu przed wejściem do pomieszczenia powodują automatyczne podniesienie stężenia tlenu i powrót do stężenia projektowego po wyłączeniu przełącznika przy wyjściu z pomieszczenia.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.