Special-Ops.pl

Urządzenie piorunochronne a zagrożenie pożarowe budynków

Lightning protection systems and fire hazard of buildings

Wybór rodzaju i rozmieszczenie urządzeń piorunochronnych wymaga starannych rozważań na etapie projektowania nowego obiektu co zmaksymalizuje wykorzystanie elektrycznie przewodzących elementów budowli jako naturalnych elementów urządzenia piorunochronnego.
Fot. archiwum redakcji

Wybór rodzaju i rozmieszczenie urządzeń piorunochronnych wymaga starannych rozważań na etapie projektowania nowego obiektu co zmaksymalizuje wykorzystanie elektrycznie przewodzących elementów budowli jako naturalnych elementów urządzenia piorunochronnego.


Fot. archiwum redakcji

Artykuł przedstawia zagrożenie pożarowe związane z
wyładowaniami atmosferycznymi trafiającymi w budynki lub ich bezpośrednie
sąsiedztwo. Autor zwraca uwagę na skutki oddziaływania pioruna na obiekt oraz ocenę
ryzyka zgodnie z zapisami normy EN 62305 oraz omawia też podstawowe błędy
projektowe i wykonawcze, które mogą zwiększyć zagrożenie pożarowe obiektu.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

Piorun to bardzo silne naturalne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze. Jak na razie nie stworzono urządzeń ani metod, które mogłyby zmodyfikować naturalne zjawiska pogodowe w stopniu umożliwiającym zapobieganie wyładowaniom piorunowym.

Trafienia piorunowe w obiekty lub w pobliżu obiektów (albo w przyłączone do nich linie) są groźne dla ludzi, dla obiektów z ich zawartością i instalacjami oraz dla linii. Jest to powód, dla którego stosowanie środków ochrony odgromowej ma zasadnicze znaczenie.

Należy pamiętać o tym, że system ochrony odgromowej obiektu nie może zapobiec formowaniu się pioruna. Również system ochrony odgromowej, który został zaprojektowany i zainstalowany zgodnie z wymaganiami normy, nie może gwarantować absolutnej ochrony budowli, osób lub obiektów.

Jednakże wykonanie urządzenia piorunochronnego zgodnie z zasadami zawartymi w normie znacznie obniża ryzyko wystąpienia szkód powodowanych przez pioruny w obiektach chronionych według niniejszej normy. Dlatego wybór rodzaju i rozmieszczenie urządzeń piorunochronnych wymaga starannych rozważań już w trakcie projektowania nowego obiektu.

Takie postępowanie umożliwia maksymalne wykorzystanie elektrycznie przewodzących elementów budowli jako naturalnych elementów urządzenia piorunochronnego. Dzięki temu ułatwione zostaje projektowanie i budowa zintegrowanej instalacji, mogą być poprawione ogólne aspekty estetyczne, a także to, co najważniejsze, czyli – może zostać zwiększona skuteczność urządzenia piorunochronnego przy minimalizacji kosztów wykonania i nakładów pracy na realizację LPS.

 • Z technicznych i ekonomicznych powodów zniszczenia pochodzące od wyładowań piorunowych nie mogą być całkowicie wyeliminowane – norma PN-E-05115:2002.
 • Wyładowanie piorunowe jako źródło zagrożenia pożarowego – zapisy normy PN-EN 62035.

Wieloarkuszowa norma PN-EN 62305 (obecnie jest to Ed. 2.0) zawiera wymagania dotyczące ochrony obiektów przed uszkodzeniami fizycznymi, za pomocą urządzenia piorunochronnego LPS.

b urzadzenia piorunochronne rys1

Rys. 1. Zagrożenie skażeniem otoczenia spowodowane pożarem domu z instalacją PV; rys. K. Wincencik

Zapisy normy obejmują również sprawę zagrożeń i oddziaływania pioruna na obiekt. Trafiające w obiekt pioruny mogą spowodować zarówno uszkodzenie samej struktury obiektu, jak również jego zawartości (uszkodzenia wewnętrznych systemów elektrycznych i elektronicznych).

Uszkodzenia i awarie spowodowane uderzeniem pioruna mogą również rozszerzać się na otoczenie obiektu, a nawet na lokalne środowisko. Zasięg tego rozszerzenia zależy od właściwości zarówno obiektu, jak i wyładowania piorunowego.

Przykładem takiego oddziaływania może być np. pożar budynku wyposażonego w instalację fotowoltaiczną na dachu (rys. 1.). Na takie zagrożenie zwraca np. uwagę Bawarski Urząd ds. Ochrony Środowiska.

Pożar obiektu zainicjowany np. wyładowaniem pioruna, z uwagi na obecność paneli PV, może spowodować skażenie otoczenia, w tym także gruntów należących do sąsiada (immisja – działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim). Same skutki oddziaływania pioruna na obiekt mogą dotyczyć (z uwagi na właściwości obiektu):

b urzadzenia piorunochronne rys2

Rys. 2. Źródła uszkodzeń z uwagi na miejsce uderzenia pioruna; rys. K. Wincencik

 • materiałów konstrukcyjnych (np. drewno, mur, beton, żelbeton, konstrukcja stalowa);
 • funkcji obiektu (dom mieszkalny, biuro, gospodarstwo itd.) oraz zasięgu rozprzestrzeniania zagrożenia w obiekcie (utrudnioną ewakuacją, możliwością powstawania paniki, obiekt niebezpieczny dla otoczenia itd.),
 • użytkowników obiektu i jego zawartości i wyposażenia (ludzie lub zwierzęta w obiektach gospodarskich, obecność materiałów palnych lub wybuchowych itd.).

Prąd pioruna jest głównym źródłem uszkodzenia. Z uwagi na miejsce uderzenia zostały wyróżnione następujące źródła uszkodzeń (rys. 2.):

 • S1 – bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt,
 • S2 – wyładowanie obok obiektu,
 • S3 – wyładowanie w urządzenie usługowe (instalacje wchodzące do budynku),
 • S4 – wyładowanie obok urządzenia usługowego.

Wyładowanie piorunowe może spowodować uszkodzenie w zależności od charakterystyki obiektu poddawanego ochronie. W normie wyróżniono trzy podstawowe typy uszkodzeń, które mogą wystąpić jako skutek wyładowań piorunowych (rys. 3.).

b urzadzenia piorunochronne rys3

Rys. 3. Trzy podstawowe typy uszkodzeń, które mogą wystąpić jako skutek wyładowań piorunowych: a) D1 – porażenie wywołane przez napięcia dotykowe i krokowe, b) D2 – uszkodzenie fizyczne (zniszczenia mechaniczne, pożar, wybuch, uwolnienie materiałów chemicznych) wskutek przepływu prądu piorunowego oraz wystąpienia przeskoków iskrowych, c) D3 – awarie systemów elektrycznych i elektronicznych na skutek oddziaływania LEMP; rys. K. Wincencik

Każdy typ uszkodzenia, sam lub w kombinacji z innymi, może powodować różne straty w obiekcie, dla którego rozpatrujemy możliwości doboru środków ochrony. Typ straty, jaka może wystąpić, zależy od właściwości samego obiektu, jak również od jego zawartości. Przy dokonywaniu analizy ryzyka należy wziąć pod uwagę następujące typy strat, które powiązane zostały z obiektem budowlanym:

 • L1 – utrata życia ludzkiego,
 • L2 – utrata usługi publicznej,
 • L3 – utrata dziedzictwa kulturowego,
 • L4 – utrata wartości ekonomicznej (samego obiektu wraz z jego zawartością).

Dla każdego typu straty, jaka może wystąpić w obiekcie lub w urządzeniu usługowym, powinna być wyznaczona stosowna wartość ryzyka. Ryzyka, poddawane ocenie dla obiektu, są następujące:

 • R1: ryzyko utraty życia ludzkiego,
 • R2: ryzyko utraty usługi publicznej,
 • R3: ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego,
 • R4: ryzyko utraty wartości ekonomicznej.

Aby wyznaczyć wartość ryzyka R związaną z wyładowaniem piorunowym, należy zdefiniować, a następnie obliczyć, stosowne jego komponenty (ryzyka częściowe, które są zależne od źródła i typu uszkodzenia). Każde ryzyko R jest sumą jego komponentów. Obliczając ryzyko, można pogrupować jego komponenty według źródła uszkodzenia i według typu uszkodzenia. Jak widać z rys. 3. – komponenty RB i RV związane są z zagrożeniem pożarowym obiektu.

Komponent RB – dotyczy fizycznego uszkodzenia wskutek groźnego iskrzenia i zainicjowania pożaru lub wybuchu, mogącego również zagrażać środowisku – przy wyładowaniu bezpośrednim w obiekt.

Komponent RV – dotyczy fizycznego uszkodzenia – pożaru lub wybuchu zainicjowanego przez groźne iskrzenie pomiędzy wewnętrzną instalacją a częściami metalowymi – powodowane przez prąd pioruna przenoszony poprzez lub wzdłuż wchodzących do obiektu linii – wyładowanie bezpośrednie w linię.

Przy obliczaniu każdego z komponentów ryzyka uwzględnia się liczbę groźnych zdarzeń NX zależnych od gęstości piorunowych wyładowań doziemnych (Ng) oraz fizycznej charakterystyki obiektu poddawanego ochronie, jego otoczenia i gruntu.

b urzadzenia piorunochronne tab

Tab. 1. Czynniki wpływające na komponenty ryzyka w rozpatrywanym obiekcie

tabeli 1. przedstawiono wpływ elementów związanych z konstrukcją obiektu i instalacji wewnętrznych oraz możliwości oddziaływania zastosowanych środków ochrony na poszczególne komponenty ryzyka.

Jak widać, możliwość wpływu na redukcję komponentu RB uzależniona jest od zastosowanego poziomu ochrony odgromowej (LPL) – od obiektu bez urządzenia piorunochronnego do obiektu przy zastosowaniu urządzenia piorunochronnego klasy I.

Dodatkowo dla obiektów wyposażonych w metalowy dach, układ zwodów z wykorzystaniem elementów naturalnych, przy zapewnieniu ochrony dla każdej instalacji dachowej przed uderzeniami pioruna, wartość prawdopodobieństwa może zostać dodatkowo zredukowana.

Minimalizacja wartości komponentu RV zależy od właściwości ekranu linii, odporności udarowej przyłączonych do linii układów wewnętrznych i zastosowania ograniczników przepięć.

Ochrona odgromowa – błędy w projektowaniu i wykonawstwie mogą zwiększać zagrożenie pożarowe obiektu

Pomimo wzrostu świadomości wśród projektantów i wykonawców, częste są jeszcze przypadki lekceważenia podstawowych zagadnień ochrony odgromowej oraz traktowania wykonawstwa instalacji piorunochronnej jako sprawy prostej, niewymagającej praktycznie żadnego przygotowania i doświadczenia.

Wśród podstawowych przyczyn takiej niefrasobliwości można wymienić:

 • przekonanie, że w naszym klimacie prawdopodobieństwo bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt budowlany jest niewielkie, a tym samym stosunkowo rzadko następuje weryfikacja poprawności przyjętego rozwiązania i samego wykonania zewnętrznego urządzenia piorunochronnego,
 • przekonanie, że montaż urządzenia piorunochronnego jest prostą sprawą, którą praktycznie może wykonać dowolna firma, niekoniecznie elektryczna,
 • częste kłopoty finansowe inwestorów w końcowej fazie budowy obiektu, kiedy jest montowane urządzenie piorunochronne, co przekłada się na poszukiwania najtańszych materiałów oraz wykonawców.

Tymczasem kwestia potrzeby kompleksowej ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP), szczególnie w przypadku nowoczesnych budynków wyposażonych w czułe urządzenia elektroniczne, powinna być uwzględniana już we wczesnym stadium planowania nowego obiektu lub instalowania nowego systemu informatycznego w istniejącym obiekcie.

Zwykle ciężar wykonania tego zadania spada na architekta i inżynierów budowlanych. Są oni odpowiedzialni za ochronę odgromową, zapewniając sobie przy tym współpracę z ekspertem w tej dziedzinie. Często jednak w rzeczywistych warunkach nowo powstająca czy też modernizowana lub remontowana instalacja piorunochronna zawiera błędy, które mogą rzutować na skuteczność ochrony, a tym samym na bezpieczeństwo chronionego nią obiektu oraz przebywających wewnątrz ludzi.

Błędne rozwiązania w instalacji piorunochronnej zewnętrznej mogą pojawić się zarówno na etapie projektowania (np. błędne założenia), jak również na etapie wykonawstwa (odstępstwo od projektu, niestaranny montaż itd.).

Projektując urządzenie piorunochronne ważne jest również uwzględnianie oddziaływania prądu piorunowego. Elementy urządzenia piorunochronnego, a więc zwody na dachach oraz w przypadku obiektów wysokich (ponad 20 m) także na ścianach obiektów budowlanych, powinny wytrzymać zagrożenie, jakie występuje podczas przepływu prądu piorunowego. Zwodami mogą być przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu, tzw. zwody naturalne, lub przewody umieszczone tylko w celach ochrony odgromowej, tzw. zwody sztuczne.

Podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt budowlany elementy urządzenia piorunochronnego są narażone na:

 • erozję termiczną w miejscu styku przewodu z kanałem wyładowania piorunowego,
 • rozżarzenie przewodów wywołane przepływem prądu piorunowego,
 • działania dynamiczne między przewodami, w których płynie prąd piorunowy.

Stąd też nowa norma PN-EN62305 zwraca uwagę na jakość użytych do budowy LPS materiałów.

W normie pojawił się zapis o konieczności wykonywania badań laboratoryjnych dla elementów składowych instalacji piorunochronnej (elementy łączeniowe, uziomy).

Zgodnie z zapisami normy projektant i wykonawca LPS powinni sporządzić wykaz łączących i mocujących przewody uchwytów, które wytrzymają siły elektrodynamiczne od prądów pioruna w przewodach i pozwolą również na rozciąganie i kurczenie się przewodów wskutek pojawiających się wzrostów temperatury.

Poruszany już wczesnej problem obniżania kosztów wykonania LPS, skłania niekiedy inwestora lub wykonawcę do stosowania elementów najtańszych, a tym samym nie zawsze o najwyższej jakości.

W tym przypadku nawet po roku lub dwóch latach użytkowania instalacja piorunochronna wymaga remontu i konserwacji.

Podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenie piorunochronne, w miejscu styku przewodu z kanałem wyładowania następuje nagrzanie się metalu, co może spowodować jego erozję. Erozja termiczna prowadzi do perforacji cienkich blach na dachu, wytapiania przewodów i ich ewentualnego przerywania. W przypadku klasycznego urządzenia piorunochronnego zagrożeniem może być zarówno rozgrzany przewód, jak i wytopione krople metalu.

Zagadnienia te należy brać pod uwagę szczególnie w przypadku projektowania instalacji piorunochronnych dla obiektów krytych materiałami łatwopalnymi, instalowania przewodów odprowadzających bezpośrednio na ścianie budynku lub wykorzystywania metalowych pokryć dachowych jako zwodów.

Podsumowanie

Projektowanie i wykonywanie instalacji piorunochronnych nawet na niewielkich obiektach budowlanych wymaga od osób zaangażowanych w ich tworzenie znajomości zapisów normy, rozporządzeń oraz wiedzy praktycznej. Instalacja odgromowa nie musi szpecić obiektu – może być wykonana w sposób trwały i estetyczny. W przypadku rozległych obiektów budowlanych z bogatym wyposażeniem ważne jest, aby projekt instalacji piorunochronnej powstawał jednocześnie z projektem budowlanym obiektu, a konsultacje międzybranżowe zapewniły uzyskanie optymalizacji rozwiązania pod względem technologicznym, a tym samym zminimalizowania kosztów ochrony.

Tutaj właśnie można upatrywać roli Izb Inżynierów Budownictwa, gdzie w ramach seminariów szkoleniowych istnieje możliwość przedstawienia tej problematyki nie tylko elektrykom, ale i innym osobom zaangażowanym w proces projektowania (architekt, konstruktor, projektant systemów klimatyzacji itd.) Takie współdziałanie może zaowocować eliminacją najczęściej spotykanych błędów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.