Special-Ops.pl

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach? Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi » Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną” Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu kompleksu magazynowego

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia
ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy,
którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC
60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia
zewnętrznego.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Oświetlenie uliczne lub oświetlenie terenu zewnętrznego zakładu pracy, kompleksu magazynowego, kompleksu wojskowego lub obiektu o podobnym przeznaczeniu należy zaliczyć do urządzeń bezpieczeństwa, w których niezawodność zasilania i ochrona przeciwporażeniowa muszą być projektowane na zasadach kompromisu.

W artykule przedstawiamy przykładowy sposób rozwiązania tego problemu.

UWAGA

W artykule pominięto projekt oświetlenia, który stanowi podstawę opracowania projektu zasilania. Przyjęty sterownik astronomiczny należy programować stosownie do szerokości geograficznej miejsca, w którym zostanie on zainstalowany.
Alternatywnym sposobem do przedstawionego w artykule jest zastosowanie słupów kompozytowych oraz opraw oświetleniowych w II klasie ochronności.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora.

2. Opinia ZUDP.

3. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. Norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

5. Norma N-SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

6.  Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1. Section on operating conditions. Reference operating conditionsand selection of cable type.

7.  Norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część: 2: Miejsca pracy na zewnątrz.

8.  Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

9.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU nr 43/1999, poz. 430, z późniejszymi zmianami).

10. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z użytkownikiem oraz uzgodnienia międzybranżowe.

11. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bhp oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Stan istniejący

Na terenie kompleksu znajduje się budynek stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w którym zainstalowano „Rozdzielnicę Główną nn” oraz zespół prądotwórczy o mocy 315 kVA. W „Rozdzielnicy Głównej nn” wydzielono pole do zasilania oświetlenia zewnętrznego. Schemat ideowy stacji transformatorowej oraz „Rozdzielnicy Głównej nn” (RGnn) przedstawia rysunek 1.

b uproszczony projekt zasilania rys1

Rys. 1. Schemat zasilania kompleksu; rys. J. Wiatr

Opis techniczny i obliczenia

Oświetlenie terenu bazy magazynowej będzie realizowane przez oprawy typu KYRO 2/150-96-ETRC, instalowane na metalowych słupach oświetleniowych o wysokości h = 7 m, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach F100.

Projektowane elektroenergetyczne linie oświetleniowe należy wykonać kablami YAKY 4 x 16, wyprowadzonymi z Rozdzielnicy Oświetleniowej (ROŚW) zainstalowanej na elewacji budynku stacji transformatorowej na wysokości 1,6 m nad ziemią (dotyczy środka geometrycznego rzutu poziomego rozdzielnicy).

Plan linii kablowych oświetlenia oraz rozmieszczenia poszczególnych słupów oświetleniowych przedstawia rysunek 2. (zamiast mapy geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych został przyjęty szkic lokalizacyjny, który w rzeczywistym projekcie budowlanym nie ma racji bytu).

b uproszczony projekt zasilania rys2

Rys. 2. Plan sytuacyjny zasilania kompleksu; rys. J. Wiatr

Na rysunku 3. zostało przedstawione rozmieszczenie poszczególnych elementów stacji transformatorowej zasilającej kompleks.

Schemat ideowy Rozdzielnicy Oświetleniowej (ROŚW) przedstawia rysunek 4., a schemat montażowy rysunek 5.

Kable linii oświetleniowych należy prowadzić odcinkami pomiędzy poszczególnymi fundamentami, których lokalizacja została określona na rysunku 2.

Po ułożeniu kabli zasilających poszczególne obwody oświetleniowe, należy je zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę koloru niebieskiego i zasypać wykop. Na odcinkach, gdzie stosowana jest rura osłonowa, nie układać taśmy kablowej. Rury osłonowe na końcach należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody. Na kablach w odstępach co 10 m oraz końcach poszczególnych odcinków wprowadzanych do fundamentów słupów oświetleniowych należy założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla – długość – rok ułożenia – trasę – symbol użytkownika.

Projektowane oświetlenie zostało podzielone na trzy obwody, których schemat ideowy przedstawia rysunek 6. W słupach oświetleniowych należy zainstalować słupowe złącza kablowe wykonane w II klasie ochronności. Zasilanie opraw typu KYRO 2/150-96-ETRC należy wykonać przewodem YDY 2 ´ 2,5, wyprowadzonym ze złączy kablowych zainstalowanych w słupach. W odniesieniu do słupów oświetleniowych została przyjęta ochrona przeciwporażeniowa polegająca na zastosowaniu urządzeń w II klasie ochronności zgodnie pkt 714.413.2 normy PN-IEC 60364-7-714 :2003.

b uproszczony projekt zasilania rys3

Rys. 3. Plan rozmieszczenia urządzeń w budynku stacji transformatorowej, gdzie: 1 – transformator 15/0,4 kV, 2 – rozdzielnica SN, 3 – zespół prądotwórczy 315 kVA, 4 – rozdzielnica nn, 5 – rozdzielnica oświetlenia, 6 – tablica licznikowa, 7 – rozdzielnica potrzeb własnych ZP; rys. J. Wiatr

b uproszczony projekt zasilania rys4

Rys. 4. Schemat ideowy rozdzielnicy oświetlenia

b uproszczony projekt zasilania rys5

Rys. 5. Schemat montażowy rozdzielnicy oświetlenia: rys. J. Wiatr

b uproszczony projekt zasilania rys6 1

Rys. 6. Schemat ideowy obwodów oświetlenia terenu; rys. J. Wiatr

Ochrona ta polega na zastosowaniu słupowego złącza kablowego i oprawy oświetleniowej w II klasie ochronności oraz prowadzeniu przewodów od złącza kablowego do oprawy wewnątrz słupa w elastycznej nieprzewodzącej rurze osłonowej. Takie rozwiązanie zgodnie z ww. normą stanowi wykonanie równorzędne wykonaniu urządzenia w II klasie ochronności. Zatem kategorycznie zabrania się przyłączania do słupów oświetleniowych przewodu PEN oraz/lub uziemiania słupa.

Obliczenia

Zapotrzebowanie mocy i dobór zabezpieczeń obwodowych:

Obliczona moc zapotrzebowana uwzględnia oprócz mocy źródeł światła, moc zapotrzebowaną przez stateczniki.

Jako zabezpieczenie główne projektowanych obwodów oświetlenia zostaną przyjęte bezpieczniki topikowe WTNgG25.

Dobór zabezpieczeń poszczególnych obwodów:

Ponieważ obciążenie poszczególnych faz w pojedynczej elektroenergetycznej linii oświetlenia nie gwarantuje równomiernego obciążenia wszystkich faz, do obliczenia spodziewanego prądu obciążenia zostanie przyjęta faza najbardziej obciążana (rys. 6.):

Jako zabezpieczenia obwodowe poszczególnych faz w każdej projektowanej elektroenergetycznej linii oświetlenia zostaną przyjęte bezpieczniki topikowe DO2gG10.

Dobór zabezpieczenia pojedynczej oprawy:

Warunki spełnia bezpiecznik małogabarytowy DO2gG4.

Dobór kabli i przewodów zasilających oprawy na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

  • kabel zasilający ROŚW:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia „B2”, po uwzględnieniu wymagań normy IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Section on operating conditions. Reference operating conditionsand selection of cable type, oraz obciążenia czwartej żyły, warunki spełnia kabel YKY 4 ´ 10, którego długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Podobnie projektowane linie kablowe oświetlenia należy wykonać kablem YAKY 4 x 16, którego długotrwała obciążalność prądowa, przy sposobie ułożenia „D” , wynosi:

  • przewód zasilający pojedynczą oprawę:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia „B2” oraz uwzględnieniu maksymalnej temperatury występującej wewnątrz słupa w okresie letnim (trz = 40°C), warunki spełnia przewód YDY 2 x 1,5:

Ze względów eksploatacyjnych zostanie przyjęty przewód YDY 2 x 2,5.

Sprawdzenie dobranych kabli oraz przewodów z warunku spadku napięcia:

[do obliczeń został przyjęty najdłuższy obwód oświetlenia – obwód nr 2 (rys. 6.)]:

gdzie:

DPop = 0,1·Pop, zatem (Pop + DPop) = 1,1·Pop – moc oprawy oświetleniowej z uwzględnieniem mocy zapotrzebowanej przez statecznik, w [W],

IZ – dopuszczalne długotrwałe obciążenie prądowe, w [A],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

tdd – dopuszczalna długotrwale temperatura przewodu, w [°C],

cos j – współczynnik mocy, w [-],

k2 – współczynnik uwzględniający niedopasowanie charakterystyki czasowo-prądowej przewodu i zabezpieczenia, w [-],

S – przekrój przewodu, w [mm2],

g – konduktywność przewodu, w [m/(W·mm2)],

Pop  – moc pojedynczego źródła światła instalowanego na słupie oświetleniowym, w [W],

lr – długość przewodu na odcinku RGnn – ROŚW, w [m],

ls – długość przewodu łączącego oprawę ze złączem słupowym, w [m].

Sprawdzenie selektywności działania poszczególnych stopni zabezpieczeń:

Warunek zachowania wybiórczości działania poszczególnych zabezpieczeń zostanie zachowany w całej projektowanej sieci oświetlenia.

Uwagi końcowe

1. Posadowienie fundamentów F100 oraz instalacje słupów oświetleniowych należy wykonywać zgodnie z DTR producenta.

2. Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim w odniesieniu do słupów oświetleniowych – II klasa ochronności – równorzędna zgodnie z pkt 714.413.2 normy PN-IEC 60364-7-714:2003 (złącze kablowe słupowe i oprawa oświetleniowa wykonane w II klasie ochronności, a przewód zasilający oprawę prowadzony od słupowego złącza kablowego w nieprzewodzącej rurze osłonowej).

3. Kable zasilające projektowanych elektroenergetycznych linii oświetlenia po ułożeniu, a przed zasypaniem, należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej.

4. Wszelkie prace związane z budową elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Zestawienie podstawowych materiałów

Słupy oświetleniowe h = 7 m – 30 szt., fundamenty słupowe F100 – 30 szt., słupowe złącze kablowe w II klasie ochronności z bezpiecznikiem topikowym DO2gG4 – 30 szt., kabel YAKY 4 ´ 16 – 1550 m, przewód YDY 2 ´ 2,5 – 240 m, taśma kablowa koloru niebieskiego – 1500 m, rura osłonowa SRS F 150 – 30 m, oprawa oświetleniowa KYRO 2/150-96-ETRC – 30 szt., obudowa w II klasie ochronności IP55 o pojemności 48 modułów – 1 szt., stycznik 3NO 40 A/230 V – 3 szt., sterownik astronomiczny PCZ 524 – 1 szt., przełącznik faz PF 431 – 1 szt., rozłącznik bezpiecznikowy R303.10 – 3 szt., ogranicznik przepięć typu 2 3 p – 1 szt., wyłącznik nadprądowy instalacyjny S301B10 – 3 szt., piasek na podsypki – 64 m3.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.