Special-Ops.pl

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach? Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi » Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną” Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Uproszczony projekt zasilania pożarowego zestawu hydroforowego

W dziale „e.projekt” prezentujemy przykładowe rozwiązanie układu zasilania pożarowego zestawu hydroforowego, przyłączonego do rozdzielnicy ppoż., do której zasilanie jest doprowadzone sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Rys. redakcja EI
W dziale „e.projekt” prezentujemy przykładowe rozwiązanie układu zasilania pożarowego zestawu hydroforowego, przyłączonego do rozdzielnicy ppoż., do której zasilanie jest doprowadzone sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Rys. redakcja EI

Publikacja prezentuje przykładowe rozwiązanie
układu zasilania pożarowego zestawu hydroforowego, przyłączonego do rozdzielnicy
ppoż., do której zasilanie jest doprowadzone sprzed przeciwpożarowego
wyłącznika prądu.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Opis projektu zawiera:

• podstawę opracowania
• opis stanów: istniejącego i projektowanego
• obliczenia
• uwagi końcowe

Występujący w układzie zasilania przeciwpożarowy wyłącznik prądu spełnia wszelkie oczekiwania środowiska pożarników dotyczące bezpieczeństwa jego obsługi oraz kontroli stanu położenia zestyków aparatu wykonawczego i ciągłości przewodów obwodu sterowania. Zastosowana cewka wzrostowa gwarantuje jego działanie w każdych warunkach, nawet w przypadku uruchomienia w stanie beznapięciowym.

Trwałe zwarcie zestyków przycisku uruchamiającego w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej gwarantuje zadziałanie cewki wzrostowej i wytworzenie przerwy w obwodzie zasilania po powrocie napięcia.

Układ ma możliwość ręcznego wyłączenia zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 005.

Podstawa opracowania

 1. Zlecenie inwestora.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2015 roku, poz. 1422).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109/2010, poz. 719).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz. 1966).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie krajowych ocen technicznych (DzU z 2016 roku, poz. 1968).
 6. Wizja lokalna w obiekcie.
 7. N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
 8. PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów[1].
 9. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 10. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
 11. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
 12. N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
 13. Scenariusz rozwoju zdarzeń pożarowych.
 14. Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. bhp.

Stan istniejący

Do budynku została doprowadzona energia elektryczna napięciu 3x230/400 V, bezpośrednio ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV o mocy 630 kVA oraz zespołu prądotwórczego nn o mocy 275 kVA.

 • Moc zapotrzebowana przez budynek: PZ= 150 kW.
 • Na elewacji frontowej budynku zainstalowane jest złącze kablowe, układ automatyki SZR sieć/zespół prądotwórczy oraz półpośredni układ pomiarowy zużytej energii elektrycznej.

Parametry zwarciowe ustalone na podstawie projektu sieci elektroenergetycznej zasalania budynku wynoszą:

 1. zasilanie z SEE: Zk1(ZK) = 0,11 Ω; Zk3(ZK) = 0,06 Ω,
 2. zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego: Zk1(ZK) = 0,2 Ω; Zk3(ZK) = 0,07 Ω.

Obok złącza jest zainstalowana szafka pomiarowa wyposażona w układ pomiarowy półpośredni. Spodziewane prądy zwarciowe dla zwarć symetrycznych w złączu kablowym wynoszą:

 1. zasilanie z SEE: Ik3 = 3,7 kA; ip = 5,5 kA,
 2. zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego: Ik3 = 3,5 kA; ip = 5,3 kA.

Spodziewane prądy zwarciowe pozwalają na przyjęcie aparatów elektrycznych o odporności zwarciowej nie mniejszej od 6 kA.

Stan projektowany

Z wyjścia układu automatyki SZR sieć/zespół prądotwórczy należy wyprowadzić dwa tory zasilania:

 1. Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), wykonanej w II klasie ochronności,
 2. Rozdzielnicy Przeciwpożarowej (RPpoż.) wykonanej w II klasie ochronności, którą należy instalować w pomieszczeniu pompowni pożarowej stanowiącej osobną strefę pożarową o parametrach REI 120.

Zasilanie RGB należy wykonać kablem YKXSżo 5x70 i objąć przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (PWP) instalowanym nad układem automatyki SZR sieć/zespół prądotwórczy. Natomiast zasilanie RPpoż. należy wykonać przewodem NKGsżo FE180/PH 90 5x10 0,6/1 kV.

Plan projektowanej instalacji został przedstawiony na rys. 1.

Schemat ideowy projektowanego układu zasilania przedstawia rys. 2.

Schemat ideowy RPpoż. oraz współpracy z RGB przedstawia rys. 3.

b uproszczony projekt zasilania rys4 1
Rys. 4. Schemat montażowy RPpoż. – wykonanie w II klasie ochronności; rys. J. Wiatr
b uproszczony projekt zasilania rys5 2
Rys. 5. Schemat montażowy kasety sterowniczej PWP; rys. J. Wiatr

Na rys. 4. został przedstawiony schemat montażowy RPpoż.

Sterowanie PWP jest wyposażone w układ zdalnego wyłączenia uruchamiany przyciskiem kasetki zdalnego sterowania, której schemat montażowy przedstawia rys. 5., zainstalowanej w przedsionku pożarowym w miejscu wskazanym na rys. 1.

Kasetka zdalnego wyzwalania PWP została wyposażona w lampki kontrolne umożliwiające ocenę ciągłości połączeń przewodów sterujących oraz stanu położenia styków aparatu wykonawczego.

Lampka żółta sygnalizuje stan połączeń przewodów zdalnego wyzwalania aparatu wykonawczego PWP. Natomiast lampka czerwona sygnalizuje stan załączenia, a lampka zielona sygnalizuje stan wyłączenia napięcia we wszystkich obwodach za wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

Z RPpoż. zasilany będzie pożarowy zestaw hydroforowy wyposażony w dwa silniki elektryczne o następujących parametrach:

P = 15 kW;

cos φ = 0,9;

η = 0,9;

kr = 6;

Un = 3x230/400 V.

Rozruch silników jest realizowany w układzie bezpośrednim z sekwencyjnym uruchomieniem drugiego silnika.

Uruchomienie zestawu jest realizowane po wystawieniu sygnału przez SCP z opóźnieniem 2 s, niezbędnym na wykonanie zrzutu obciążenia w RGB, o wartości zbliżonej do mocy załączanego zestawu hydroforowego. Rozwiązanie to pozwala na przyjęcie mocy umownej niezbędnej dla potrzeb zasilanego budynku z pominięciem mocy zestawu hydroforowego.

Obliczenia

1. Dobór kabla zasilania RGB [ze względu na projektowany układ kompensacji mocy biernej do obliczeń przyjęty został współczynnik tgφ = 0,4 określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623 z późniejszymi zmianami)]:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2002, przy sposobie ułożenia „E”, po uwzględnieniu współczynnika obciążenia czwartej żyły oraz współczynnika uwzględniającego temperaturę otoczenia właściwą dla warunków krajowych, warunki spełni kabel YKXSżo 5x70:

2. Dobór kabla zasilania RPpoż.:

Rozruch silników jest realizowany sekwencyjnie, przez co maksymalny pobór prądu przez RPpoż. wyniesie:

Jako zabezpieczenie toru zasilania RPpoż. zostaną przyjęte bezpieczniki topikowe WTN00gG100.

Ze względu na krótki odcinek oraz brak spodziewanych przeciążeń, kabel zasilający RPpoż. zostanie dobrany na warunki zwarciowe, a na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność ze względu na zabezpieczenie zestawu hydroforowego, tj. DPX 63-4p:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2002, przy sposobie ułożenia „E”, po uwzględnieniu współczynnika obciążenia czwartej żyły oraz współczynnika uwzględniającego temperaturę otoczenia właściwą dla warunków krajowych, warunki spełni kabel NKGsżo FE180/PH 90 5x10 0,6/1 kV:

gdzie:

PZ – moc czynna zapotrzebowana przez budynek, w [W],

PZh – moc czynna zapotrzebowana przez zestaw hydroforowy, w [W],

k2 – współczynnik niedopasowania charakterystyki prądowo-czasowej bezpiecznika topikowego i kabla zasilającego, w [-],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

IBr – spodziewany największy prąd w czasie rozruchu silnika drugiej pompy przy pracy w stanie ustalonym pozostałych odbiorników zasilanych z RPpoż.,w [A],

cosφ – współczynnik mocy, w [-],

k4 – współczynnik krotności prądu znamionowego wyłącznika, przetrzymywanego podczas rozruchu silnika, w [-],

Iz – wymagana długotrwała obciążalność kabla lub przewodu, w [A],

P1 – zapotrzebowanie na moc czynną przez niesilnikowe odbiorniki zasilane z RPpoż., w [W],

Ps1h – moc czynna pojedynczego silnika zestawu hydroforowego, w [W],

kr – współczynnik rozruchu silnika, w [-],

η – sprawność silnika, w [-],

α – współczynnik częstości rozruchu silnia, w [-].

3. Sprawdzenie kabla zasilającego RGB na warunki zwarciowe:

4. Sprawdzenie dobranych kabli z warunku samoczynnego wyłączenia:

a) RGB

 • zasilanie z SEE:
 • zasilanie z generatora ZP:

Warunek samoczynnego wyłączenia nie jest spełniony. RGB należy wykonać w II klasie ochronności.

b) RPpoż.

 • zasilanie z SEE:
 • zasilanie z generatora ZP:

gdzie:

l – długość obwodu, w [m],

S – przekrój przewodu, w [mm2],

Un – napięcie międzyfazowe, w [V],

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a przewodem ochronnym, w [V],

γ – konduktywność żyły przewodzącej przewodu, w [m/(Ω×mm2)],

Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A],

Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie określonym przez normę PN‑HD 60364-4-41, w [A],

Zk1 – impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych, w [Ω],

R – rezystancja przewodu, w [Ω],

Z – impedancja przewodu, w [Ω],

k – jednosekundowa dopuszczalna gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2],

Ik3 – spodziewany prąd zwarcia trójfazowego symetrycznego, w [A],

Tk – czas trwania zwarcia, w [s].

Obliczenia

5. Dobór rezystora ograniczającego w układzie kontroli ciągłości obwodu sterowania PW:

Na podstawie informacji uzyskanej w Dziale Wsparcia Technicznego firmy Legrand ustalono, że impedancja cewki rozłącznika DPX 250 wynosi Zc = 150 Ω. Na podstawie katalogu firmy Legrand przyjęto wskaźnik z lampką koloru żółtego, działający przy napięciu o wartości (130–230) V ac. Lampka ta zgodnie z katalogiem producenta wykazuje straty wynoszące PL = 1 W, zatem jej znamionowy prąd IL oraz rezystancja wewnętrzna RL wyniosą odpowiednio:

W celu ograniczenia prądu pojawiającego się w stanie przepalania się lampki należy zastosować ograniczenie jego wartości do poziomu gwarantującego niepobudzanie cewki wzrostowej przez instalację rezystora Rd = 1000 Ω.

Prąd płynący przez obwód z pominięciem impedancji lampki kontrolnej:

Rozkłady napięć na elementach dzielnika napięciowego utworzonego przez lampkę, rezystor dodatkowy oraz uzwojenie cewki wzrostowej:

Należy zatem przyjąć rezystor o wartości 1 kΩ i mocy 0,25 W, który należy zainstalować w kasetce zdalnego uruchomienia PWP, wykonanej w II klasie ochronności o stopniu ochrony przez obudowę nie niższym od IP65. Spodziewane wartości prądu przepływającego przez uzwojenie cewki wzrostowej w obwodzie kontroli ciągłości przewodów sterujących nie są w stanie jej pobudzić do zadziałania PWP. Dla uruchomienia PWP konieczne jest zwarcie zestyków przycisku uruchamiającego, które powodują zmostkowanie żółtej lampki kontrolnej oraz rezystora dodatkowego Rd, umożliwiając przepływ prądu przez cewkę o wartości pozwalającej na jej pobudzenie.

Uwagi końcowe

1. Ochrona przeciwporażeniowa – samoczynne wyłącznie zgodnie z wymaganiami PE-HD 60364-4-41 oraz N SEP-E 005, z zastrzeżeniem II klasy ochronności dla RGB oraz Rppoż..

2. Przy przejściu na zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego musi nastąpić automatyczne odłączenie baterii kondensatorów statycznych przeznaczonych do kompensacji mocy biernej przy zasilaniu z SEE.

3. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić próby i pomiary pomontażowe zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6.

4. Z uwagi na instalację zespołu prądotwórczego, który umożliwia zasilanie wszystkich odbiorników instalowanych w zasilanym budynku, należy uznać wymagania normy PN-HD 60364-5-56:2013 oraz przywołanej w rozporządzeniu [2] normy PN-IEC 60364-5-56:1999, za spełnione bez potrzeby instalowania dodatkowych źródeł zasilania.

5. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12101-10 zespół prądotwórczy powinien zapewnić automatyczne dostarczenie pełnej mocy w ciągu 15 sekund od zaniku podstawowego źródła zasilania. Czas ten z uwagi na parametry jakościowe dostarczanej energii zgodnie z normą PN-EN 50160:2010 jest zbyt krótki. Zasadne jest przyjęcie zwłoki czasowej wynoszącej 30 sekund do chwili rozpoczęcia procedury rozruchowej. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych rozruchów powodowanych krótkimi przerwami w zasilaniu lub zapadami napięcia, których występowanie w SEE jest pow­szechne.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


[1] Norma wycofana 10.05.2017, lecz przywołana w rozporządzeniu [2], co oznacza, że jest nadal normą do obowiązkowego stosowania.


Rys. 1. Plan projektowanej instalacji; rys. J. Wiatr

Rys. 2. Schemat ideowy zasilania budynku; rys. J. Wiatr

Rys. 3. Schemat ideowy zasilania zestawu hydroforowego; rys. J. Wiatr

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.