Special-Ops.pl

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

EnergyRe | 2019-12-16

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie zapominajmy o aspekcie ekologicznym i to, z jaką siłą wpływa na przyrodę produkcja energii z odnawialnych, a jak z nieodnawialnych źródeł. Dalsza część artykułu to analiza krajowych bilansów energii ze źródeł odnawialnych oraz informacji na temat produkcji energii elektrycznej i ciepła wytworzonego za pomocą OZE.

treść sponsorowana

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse

 

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego bilanse związane z OZE, zostały przygotowane na podstawie badań statystycznych statystyki publicznej. Dane przedstawione poniżej pokazują, jak kształtowało się zużycie nośników energii odnawialnej na przestrzeni lat 2013-2017 w Polsce.

 

Poniższa tabela ukazuje, iż w roku 2017 udział energetyki odnawialnej, w energii pierwotnej ogółem wzrósł o 2,2% od 2013 roku.

Tendencja rosnąca w kwestii zielonej energii pod względem zainteresowania oraz większego wytwarzania energii z OZE, to dobry znak dla gospodarki. Dane wskazują na coraz większe zainteresowanie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii oraz możliwości ich wykorzystania. Jeśli chodzi o najpopularniejsze nośniki energii odnawialnej, to na pierwszej pozycji wśród nośników zielonej energii są biopaliwa stałe. Co więcej, na przestrzeni lat 2013-2017, wykorzystanie biopaliw spadło, jednak nie wpłynęło to na pozycję, jeśli chodzi o najczęściej wykorzystywane nośniki energii w Polsce, co obrazuje poniższa tabela.

Tuż, za biopaliwami stałymi (67,87%), popularnym źródłem energii OZE była energia wiatrowa (14,01%), biopaliwa ciekłe (10,03%), biogaz (3,07%), energia wodna (2,40%), odpady komunalne (1,01%), energia słoneczna (0,75%), pompy ciepła (0,62%), energia geotermalna (0,25%).

Bardziej przejrzysty rozkład najczęściej wykorzystywanych nośników energii z OZE przedstawia powyższy wykres. Znaczny wzrost, jeśli chodzi o udział energii z OZE odnotowano od 2013 roku do 2017 roku w udziale:

 

 • wiatru z 6,03% do 14,01%,

 • biopaliw z 8,18% do 10,03%,

 • biogazu z 2,12% do 3,07%,

 • energii słonecznej z 0,29% do 0,75%.

 

Nastąpił także spadek udziału energii wody z 2,45% do 2,40%.

 

 

Biopaliwa stałe

 

Do grupy odnawialnych źródeł energii należą biopaliwa stałe. Dokładniej ujmując, są to organiczne substancje, niekopalne i biologiczne, które są wykorzystywane jako paliwo do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Najczęściej za biopaliwo służy/-ą:

 

 • drewno opałowe, jak np. okrąglaki czy zrębki,

 • brykiet,

 • pelet,

 • odpady z leśnictwa, jak np. gałęzie, chrust, żerdzie,

 • odpady z przemysłu drzewnego, np. wióry,

 • odpady z przemysłu papierniczego, a dokładniej ług czarny,

 • odpady z rolnictwa i ogrodnictwa, np. słoma, odpady zwierzęce,

 • węgiel drzewny.

 

Prowadzone są także specjalne plantacje, na których sadzi się rośliny szybko rosnące, jak:

 

 • drzewa szybko rosnące,

 • byliny dwuliścienne,

 • trawy wieloletnie.

 

W Polsce, od 2013 roku do 2017 zużycie biopaliw spadło. W 2017 roku krajowe pozyskanie biopaliw stałych było mniejsze o 9,1%, aniżeli w 2013 roku. Natomiast zużycie biopaliw, w tym samym roku spadło o 7,3%.

 

Energia słoneczna

 

Energia słoneczna, czyli energia promieniowania słonecznego należy do OZE i można z niej pozyskać energię elektryczną oraz energię cieplną. Energia elektryczna jest możliwa do wytworzenia przy zastosowaniu:

 

 • ogniw fotowoltaicznych,

 • termicznych elektrowni słonecznych.

 

W przypadku energii słonecznej, odnotowany został systematyczny wzrost jej zużycia w latach 2013-2017. Porównując te dwa krańcowe okresy - nastąpił wzrost wykorzystania energii ze słońca o 2,2 raza. Najwięcej energii z energii słonecznej wykorzystane zostało w sektorze gospodarstw domowych, w sektorze handlu i usług oraz w elektrowniach przemysłowych. W roku 2017 rozkład zużycia kształtował się następująco:

 

 • gospodarstwa domowe 70,7% krajowego zużycia energii słonecznej,

 • elektrownie przemysłowe 20,7%,

 • handel i usługi 8,6%.

 

Energia wody i wiatru

 

Energię wody określa się na podstawie ilości wytworzonej energii przez elektrownie wodne. Do tej grupy OZE zalicza się energię, która została wyprodukowana w elektrowniach z, tzw. dopływem naturalnym.

 

Energię wiatru określa się podobnie, jak w przypadku energii wody, czyli na podstawie produkcji energii, która została wyprodukowana w elektrowniach wiatrowych.

 

Jeśli chodzi o wykorzystanie energii wody, to w latach 2013-2017 było ono ciągle na podobnym poziomie. Sytuacja wyglądała całkowicie inaczej w przypadku energii wiatrowej, gdyż ilość jej wykorzystania wyraźnie wzrosła. Jeśli chodzi o produkcję energii w elektrowniach wiatrowych, to w 2017 roku ilość wyprodukowanej energii zwiększyła się o 18,4% od 2016 roku!

 

 

Biogaz

 

Biogaz należy do odnawialnych źródeł energii i składa się przede wszystkim z metanu oraz dwutlenku węgla. Produkt ten, uzyskiwany jest podczas procesu beztlenowej fermentacji biomasy. Istnieje kilka sposobów jego otrzymywania, dlatego wyróżnia się biogaz:

 

 • wysypiskowy, który jest efektem fermentacji odpadów ze składowisk,

 • z osadów ściekowych, otrzymywany podczas beztlenowej fermentacji osadów ściekowych,

 • rolniczy, będący efektem fermentacji biomasy z beztlenowej fermentacji, z pozostałości z produkcji roślinnej i z odchodów zwierzęcych,

 • pochodzący z fermentacji biomasy z np. browarów, branżach żywnościowych.

 

W latach 2013-2017 ilość produkowanego biogazu wzrosła, gdyż w 2017 roku pozyskano go więcej, aż o 54,7%, niż w 2013 r. Główne zastosowanie biogazu to wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej.

 

Biopaliwa ciekłe

 

Biopaliwa ciekłe, to paliwa wykorzystywane w transporcie. Wytwarza się je z surowców organicznych, jak np. z biomasy. Do OZE i badań statystycznych z tego zakresu zalicza się produkty, takie jak:

 

 • bioetanol,

 • biodiesel,

 • biometanol,

 • biodimetyloeter,

 • bio-ETBE,

 • bio-MTBE,

 • oleje roślinne.

 

Biopłyny natomiast, to produkty wytwarzane z biomasy, są to ciekłe paliwa, jednakże stosowane nie w transporcie, a w produkcji energii ciepła oraz chłodu.

 

Analizując okres od 2013 do 2017 roku, zauważalny jest spadek krajowego zużycia biopaliw ciekłych. W samym roku 2017 zużycie tego rodzaju OZE wzrosła o 26,8%, w porównaniu do roku 2016, jednakże analizując rok 2013, to zużycie omawianego OZE znacznie zmalało. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, iż od 2013 do 2017 roku ilość biopaliw ciekłych w eksporcie znacznie wzrosła, co może przekładać się na spadek zużycia biopaliw ciekłych w zużyciu krajowym.

 

Energia geotermalna

 

Wciąż niedocenione źródło OZE, jakim jest energia geotermalna to ciepło, które jest uzyskiwane z głębi ziemi w formie pary wodnej lub gorącej wody. Jak wygląda użytkowanie energii geotermalnej? To źródło energii, jest wykorzystywane bezpośrednio jako ciepło grzewcze lub dla potrzeb komunalnych. W rolnictwie energia geotermalna jest wykorzystywana do produkcji energii cieplnej za pomocą, np suchej pary.

 

W opisywanych latach ilość wytworzonej energii, której źródłem była energia geotermalna regularnie rosła. W 2017 roku odnotowano wzrost zużycia energii geotermalnej o 21,5%, niż w 2013 roku. Najczęściej omawiany rodzaj energii wykorzystywany był do celów grzewczych w gospodarstwach domowych – 75,3% oraz w handlu i usługach – 24,7%.

 

 

Energia odnawialnych odpadów komunalnych

 

Energia odnawialna z odpadów komunalnych to paliwa odpadowe, które pochodzą z palnych odpadów komunalnych, jak i przemysłowych z:

 

 • gumy,

 • tworzyw sztucznych,

 • odpadów olejowych.

 

Paliwa odpadowe mogą mieć formę ciekłą lub stałą, a w zależności od tego czy ulegają biodegradacji są zaliczane do paliw odnawialnych. Biodegradowalne paliwa są wykorzystywane w celu wyprodukowania energii elektrycznej, jak i w celu wytworzenia ciepła.

 

OZE w postaci paliw odpadowych uzyskuje się za pomocą specjalnych instalacji, a odpady pochodzą z gospodarstw domowych, z sektora usług czy ze szpitali. Jeśli chodzi o wykorzystywanie odpadów komunalnych do produkcji energii, to w latach 2013-2017, były one używane w przemyśle mineralnym. Od 2014 roku odpady komunalne używane są coraz częściej w ciepłowniach zawodowych, gdzie ich zużycie krajowe wzrosło do 2017 roku o 35,7%.

 

Pompy ciepła

 

Pompy ciepła to specjalne instalacje, które przy pomocy energii elektrycznej wychwytują ciepło z otoczenia – powietrza atmosferycznego, gruntu lub też wód gruntowych i powierzchniowych. Ciepło otoczenia pozyskiwane poprzez pompy ciepła, to coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywane źródło OZE. Od roku 2013 do 2017 odnotowano wzrost wykorzystania energii z otoczenia o 49,1%.

 

Podsumowanie

Analizując lata 2013-2017 nietrudno zauważyć, iż udział OZE w produkcji energii jest coraz większy. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, jak np. energia słoneczna czy też energia geotermalna na przestrzeni opisywanych lat, nie uległy bardzo dużej zmianie, jednak w ostatnich latach stają się coraz bardziej popularnymi rozwiązaniami. Rosnąca świadomość społeczeństwa, rozmowy na temat konwencjonalnych źródeł energii i OZE to dobre działania. Dlaczego? Ponieważ motywują do zastanowienia się i podjęcia decyzji, w kwestii sposobu produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Coraz większe grono osób decyduje się i wybiera OZE, jako lepszą alternatywę aniżeli nieodnawialne źródła energii. Podstawowe argumenty przemawiające za OZE, to:

 

 • uniezależnienie się od dostaw energii z innych państw,

 • niewyczerpywalność OZE i ich dostępność,

 • zmniejszenie wydatków na rachunki za energię elektryczną,

 • możliwość całkowitego uniezależnienia się od dostawców energii z sieci, np. w przypadku fotowoltaiki,

 • zwrot z inwestycji - liczne programy oraz dotacje na OZE, które umożliwiają pokrycie całości wydatków lub ich część, np. program „Mój Prąd”,

 • zdecydowanie niższa szkodliwość dla środowiska podczas produkcji energii, niż w przypadku źródeł konwencjonalnych,

 • możliwość sprzedania nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej do dostawcy energii, jeśli jest się przedsiębiorcą.

 

Jeżeli temat odnawialnych źródeł energii, jest dla Ciebie interesujący i chcesz dowiedzieć się więcej, to szczegółowe informacje o źródłach OZE znajdziesz tutaj. Warto znać różnice, korzyści, wady i zalety każdego z rozwiązań OZE, jak i źródeł konwencjonalnych. Świadome podejście do kwestii energii elektrycznej, jej produkcji i możliwości wykorzystywania może generować dla nas oszczędności, pozwoli w łatwy sposób zadbać o przyrodę oraz wpłynie na istotną kwestię uniezależnienia się od dostaw energii z innych państw.

 

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych »

Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych » Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych »

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania » Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę

Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać?

Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać? Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać?

Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty »

Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty » Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty »

Jak optymalizować koszty zasilania??

Jak optymalizować koszty zasilania?? Jak optymalizować koszty zasilania??

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ... Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia » System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz?

Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz? Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz?

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi » Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno »

Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno » Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno »

Termowizja jest dziedziną szeroko wykorzystywaną w wielu branżach na całym świecie. Działa na bazie podczerwieni w taki sposób, aby mogła dostarczyć niezbędnych danych pomiarowych, a także przekształcić je w dwuwymiarowy obraz ...

Termowizja jest dziedziną szeroko wykorzystywaną w wielu branżach na całym świecie. Działa na bazie podczerwieni w taki sposób, aby mogła dostarczyć niezbędnych danych pomiarowych, a także przekształcić je w dwuwymiarowy obraz ...

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań? Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT! Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc » Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej » Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID » Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać? Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł » Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż. Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych » Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić? Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to?

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to? Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów? Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach? Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Najnowsze produkty i technologie

INCORSA Sp. z o.o. BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

BALLISTOL – jakość i wszechstronność! BALLISTOL – jakość i wszechstronność!

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia...

Rynek wszelkiego rodzaju czyścideł i smarowideł dla broni jest obecnie bardzo mocno rozbudowany. Mnogość producentów, marek, może przyprawić o zawrót głowy. Co wybrać? Co będzie najlepsze do czyszczenia karabinu, co do sztucera, a co do pistoletu? Wiadomo, że tak samo jak myć ręce, szczególnie w obliczu Covid-19, trzeba dbać o czystość broni. Dzięki temu służyć nam będzie niezawodnością i perfekcyjnym działaniem przez długie lata.

Elektromarket Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

BRADY Polska Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych Bezpieczeństwo podczas prac serwisowych

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym...

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Adam Gawłowski, Dariusz Rybak – Elektrometal Energetyka SA, Emil Tomczak – Instytut Energetyki w Warszawie, Elektrometal Energetyka SA Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

EnergyRe Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

NEONICA POLSKA Sp.z o.o. Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

Electrical Power Quality Systems Sp. z o.o. Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Bezprzerwowy System Zasilania Merus UPQ to innowacyjna koncepcja, łącząca funkcje zasilacza UPS i aktywnego filtra harmonicznego w jedno solidne rozwiązanie.

Rittal Sp. z o.o. Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.